Електронні видання в координатах системи ISBN

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.11(292).16-22

Ключові слова:

електронне книговидання, електронне видання, аудіовидання, вихідні відомості, цифрова дистрибуція, Міжнародна система стандартної нумерації книг, ISBN

Анотація

У статті визначено загальні тенденції й перспективи розвитку електронного книговидання у світі та Україні, розглянуто порядок надання ISBN електронним виданням.

Зауважено, що електронне книговидання демонструє високий рівень інноваційного розвитку. Моніторинг вітчизняних неперіодичних електронних видань та результати аналізу документного потоку обов'язкових примірників видань, що надходять до Книжкової палати України відповідно до чинного законодавства, свідчать про те, що в процесі оформлення видань у видавців виникають труднощі з правильним трактуванням окремих положень чинних правових і нормативних документів. Часто видавці надають ISBN електронним виданням неправильно. Подано рекомендації щодо ідентифікації неперіодичних електронних видань у системі ISBN та наведено приклади.

Окреслено проблеми, що виникають в учасників вітчизняного книжкового ринку щодо електронних видань; наголошено на важливості дотримання вимог правових та нормативних документів із видавничої справи, зокрема стосовно оформлення вихідних відомостей, адже видання, випущене відповідно до чинних національних стандартів, має значно вищі шанси швидко знайти шлях до цільової аудиторії.

Біографія автора

Ірина Погореловська, Книжкова палата України імені Івана Федорова

завідувач відділу Міжнародної системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України

Посилання

Climate Change and COVID-19: UN urges nations to "recover better" // United Nations Official Website. — Mode of access: https://www.un.org/ru/coronavirus/un-urges-countries-"build-back-better". — Title from the screen.

Digital Economy Report 2019 // UNCTAD Official Website. — Mode of access: https://unctad.org. — Title from the screen.

Amazon to hire 75 000 more workers as demand rises due to coronavirus // CNBC Official Website. — Mode of access: https://www.cnbc.com/2020/04/13/amazon-hiring-75000-more-workers-as-demand-rises-due-to-coronavirus.html. — Title from the screen.

The ears have it: The rise of audiobooks and podcasting. TMT Predictions 2020 // Deloitte Official Website. — Mode of access: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/rise-of-audiobookspodcast-industry.html. — Title from the screen.

Лизунова И. Рынок электронных книг в России: специфика производства и дистрибуции. — Режим доступа: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1817/files/2306-2061_i19_p106.pdf. — Загл. с экрана.

Женченко М. Цифрові трансформації видавничої галузі : монографія / М. Женченко. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Київ : Жнець, 2019. — 438 с.

Водолазька С. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги. — Режим доступу: https://www.academia.edu /38598120/Наукові_записки_Інституту_журналістики. — Назва з екрана.

Погореловська І. Електронні видання: ідентифікаційний аспект / Ірина Погореловська // Держава та регіони. — 2013. — № 2 (14). — С. 136—141.

Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) : ДСТУ 4861:2007. — Чинний від 2009—01—01. — Київ : Держспоживстандарт України, 2009. — 45 с. — (Інформація та документація).

Електронні видання. Основні види та вихідні відомості : ДСТУ 7157:2010. — Чинний від 2010—07—01. — Київ : Держспоживстандарт України, 2010. — 13 с. — (Інформація та документація).

Інструкція про порядок надання Міжнародного стандартного номера книги в Україні (ISBN) / уклад. І. О. Погореловська. — 8-ме вид., зі змін. і допов. — Київ : Кн. палата України, 2020. — 24 с.

Погореловська І. О. Як ідентифікують електронні видання й аудіокнижки у системі ISBN / І. О. Погореловська // Культурно-читацький проект "Читомо". — Режим доступу: https://chytomo.com/iak-identyfikuiut-elektronni-vydannia-j-audioknyzhky-u-systemi-isbn/. — Назва з екрана.

References

Climate Change and COVID-19: UN urges nations to "recover better". (2020), United Nations Official Website. [online]. Available at: https://www.un.org/ru/coronavirus/un-urges-countries-"build-back-better".

Digital Economy Report 2019. (2020). UNCTAD Official Website, [online]. Available at: https://unctad.org.

Amazon to hire 75 000 more workers as demand rises due to coronavirus. (2020). CNBC Official Website, [online]. Available at: https://www.cnbc.com/2020/04/13/amazon-hiring-75000-more-workers-as-demand-rises-due-to-coronavirus.html.

The ears have it: The rise of audiobooks and podcasting. TMT Predictions 2020. (2020). Deloitte Official Website, [online]. Available at: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/rise-of-audiobookspodcast-industry.html.

Lizunova I. (2020). Rynok elektronnyh knig v Rossii: specifika proizvodstva i distribucii, [online]. Available at: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1817/files/2306-2061_i19_p106.pdf.

Zhenchenko M. (2019). Cifrovi transformaciyi vidavnichoyi galuzi : monografiya. 2-ge vid., pererob. i dopov. Kyiv: Zhnec.

Vodolazka S. (2020). Audioknigi yak innovacijnij sposib populyarizaciyi knigi, [online]. Available at: https://www.academia.edu/38598120/Naukovi_zapiski_Institutu_zhurnalistiki.

Pogorelovska I. (2013). Elektronni vidannya: identifikacijnij aspekt. Derzhava ta regioni, 2 (14), рр. 136—141.

DSTU 4861:2007. : Vidannya. Vihidni vidomosti (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ). (2009). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

DSTU 7157:2010 : Elektronni vidannya. Osnovni vidi ta vihidni vidomosti. (2010). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

Pogorelovska I. O. [uklad.]. (2020). Instrukciya pro poryadok nadannya Mizhnarodnogo standartnogo nomera knigi v Ukrayini (ISBN). 8-me vid., zi zmin. i dopov. Kyiv: Kn. palata Ukrayini.

Pogorelovska I. O. (2020). Yak identifikuyut elektronni vidannya j audioknizhki u sistemi ISBN. Kulturno-chitackij proekt "Chitomo", [online]. Available at: https://chytomo.com/iak-identyfikuiut-elektronni-vydannia-j-audioknyzhky-u-systemi-isbn/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-23

Номер

Розділ

Книгознавство. Видавнича справа