Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2019 рік)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.11(292).9-16

Ключові слова:

база даних, бібліографічна інформація, бібліометричний аналіз, дослідження, книги, брошури, неперіодичні видання

Анотація

Система бібліографічної інформації Книжкової палати України, ґрунтуючись на надходженні обов'язкових примірників, всебічно охоплює різні види вітчизняної друкованої продукції та слугує вичерпною базою для створення й видання державних бібліографічних покажчиків. Найбільш значущим складником державної поточної бібліографії є "Літопис книг", що містить якнайповнішу бібліографічну інформацію про видані в Україні книги та брошури з усіх галузей знань: наукові, науково-популярні, навчальні, довідкові, релігійні, офіційні, суспільно-політичні, виробничо-практичні, літературно-художні й популярні видання для дітей та юнацтва тощо.

Сучасні тенденції розвитку книговидавничої галузі, науки й культури зумовлюють потребу бібліометричного аналізу бази даних державної бібліографії книжкових видань "Літопис книг". Пропонований аналітичний огляд висвітлює тематичний розподіл видань у базі даних за 2019 р., що містить 17 634 бібліографічні записи відповідно до класів УДК.

Проведено порівняльний аналіз кількості видань за розділами УДК з метою визначення тематичної спрямованості книго­видання в Україні 2019 р. відповідно до галузей наук. Під час аналізу виявлено, що більшість записів належать до класів 0, 3, 6 та 8 — 13 942 назви, або 79% загальної кількості видань 2019 р. — художні й літературознавчі твори та книги з питань освіти, юриспру­ден­ції, економіки, медицини, науки; решта розділів разом налічують менш як половину всіх записів бази даних — 21%, або 3692 записи.

Біографія автора

Лідія Очеретяна, Книжкова палата України імені Івана Федорова

старший науковий співробітник відділу наукової підготовки державних бібліографічних покажчиків Книжкової палати України

Посилання

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний від 2007—07—01. — Київ : Держспоживстандарт України, 2007. — 47 с. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80—2000, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. — [Чинний від 2008—04—01]. — Київ : Держспоживстандарт України, 2009. — ІІІ, ІІІ, 7 с., включ. обкл. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004, МОD) : ДСТУ ГОСТ 7093:2009. — [Чинний від 2009—10—19]. — Київ : Держспоживстандарт України, 2009. — 82 с., включ. обкл. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Видання. Основні види. Терміни та визначення понять : ДСТУ 3017:2015. — [На заміну ДСТУ 3017—95 ; чинний від 2016—07—01]. — Київ : УкрНДНЦ, 2016. — ІV, 38 с.

Використання Універсальної десяткової класифікації при формуванні структури бібліографічних покажчиків : інструкція / [уклад.: О. М. Устіннікова, О. В. Клюшніченко, М. Й. Ахвердова]. — Вид. 2-ге, випр. та допов. — Київ : Кн. палата України, 2019. — с. 43.

Підготовка та редагування бібліографічних посібників у виданнях : метод. рек. / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устін-нікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — Вид. 2-ге, без змін. — Київ : Кн. Палата України, 2017. — 66, [1] с. : табл.

Про обов'язковий примірник документів : закон України від 9 квіт. 1999 р. № 595-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 22/23. — Ст. 199.

Складання бібліографічного запису на книги та брошури для каталогів і картотек : метод. рек. / [уклад.: Л. В. Вербицька, О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — 2-ге вид., випр. — Київ : Кн. палата України, 2017. — 63 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Основна таблиця. 0/3 Загальний клас. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки / [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". —

-ге вид., виправл. і допов. — Київ : Кн. палата України ім. Івана Федорова, 2008. — 383 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Основна таблиця. 5 Математика та природничі науки. 60 Біотехнологія. 61 Медичні науки / [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — 2-ге вид., виправл. і допов. — Київ : Кн. палата України ім. Івана Федорова, 2008. — 419 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Основна таблиця. 62 Машинобудування. Техніка в цілому / [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — 2-ге вид., виправл. і допов. — Київ : Кн. палата України ім. Івана Федорова, 2008. — 303 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Основна таблиця. 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство. Комунально-побутове господарство. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії. Бухгалтерія. Реклама : [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — 2-ге вид., виправл. і допов. — Київ : Кн. палата України, 2011. — 151 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Основна таблиця. 66/69 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловість : [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — 2-ге вид., виправл. і допов. — Київ : Кн. палата України, 2012. — 263 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Основна таблиця. 7/9 Мистецтво. Ігри. Спорт. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Географія. Історія : [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; Держ. наук. установа "Кн. Палата України ім. Івана Федорова". — 2-ге вид., виправл. і допов. — Київ : Кн. палата України, 2011. — 147 с.

Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90—2007, MOD) : ДСТУ 6096:2009. — [Чинний від 2009—07—01]. — Київ : Держспоживстандарт України, 2009. — ІІІ, ІІІ, 21, [1] с. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

References

Bibliografichnij zapis. Bibliografichnij opis. Zagalni vimogi ta pravila skladannya (GOST 7.1—2003, IDT) : DSTU GOST 7.1:2006. (2007). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

Bibliografichnij zapis. Zagolovok. Zagalni vimogi ta pravila skladannya (GOST 7.80—2000, IDT) : DSTU GOST 7.80:2007. (2009). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

Bibliografichnij zapis. Skorochennya sliv i slovospoluk, podanih inozemnimi yevropejskimi movami (GOST 7.11—2004, MOD) : DSTU GOST 7093:2009. (2009). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

Vidannya. Osnovni vidi. Termini ta viznachennya ponyat : DSTU 3017:2015. (2016). Kyiv: UkrNDNC.

Ustinnikova O. M., Klyushnichenko O. V. and M. J. Ahverdova. [uklad.]. (2019). Vikoristannya Universalnoyi desyatkovoyi klasifikaciyi pri formuvanni strukturi bibliografichnih pokazhchikiv : instrukciya. Vid. 2-ge, vipr. ta dopov. Kyiv: Kn. palata Ukrayini.

Senko P. M. and O. M. Ustinnikova [uklad.]. (2017). Pidgotovka ta redaguvannya bibliografichnih posibnikiv u vidannyah : metod. rek. Vid. 2-ge, bez zmin. Kyiv: Kn. Palata Ukrayini.

Pro obov'yazkovij primirnik dokumentiv : zakon Ukrayini vid 9 kvit. 1999 r. № 595-XIV. (1999). Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini, 22/23, st. 199.

Verbicka L. V. and O. M. Ustinnikova [uklad.]. (2017). Skladannya bibliografichnogo zapisu na knigi ta broshuri dlya katalogiv i kartotek : metod. rek. 2-ge vid., vipr. Kyiv: Kn. palata Ukrayini.

Ahverdova M. J. ta in. [pidgot.]. (2008). Universalna desyatkova klasifikaciya (UDK) : Osnovna tablicya. 0/3 Zagalnij klas. Filosofiya. Psihologiya. Religiya. Suspilni nauki. 2-ge vid., vipravl. i dopov. Kyiv: Kn. palata Ukrayini im. Ivana Fedorova.

Ahverdova M. J. ta in. [pidgot.]. (2008). Universalna desyatkova klasifikaciya (UDK) : Osnovna tablicya. 5 Matematika ta prirodnichi nauki. 60 Biotehnologiya. 61 Medichni nauki. 2-ge vid., vipravl. i dopov. Kyiv: Kn. palata Ukrayini im. Ivana Fedorova.

Ahverdova M. J. ta in. [pidgot.]. (2008). Universalna desyatkova klasifikaciya (UDK) : Osnovna tablicya. 62 Mashino-buduvannya. Tehnika v cilomu. 2-ge vid., vipravl. i dopov. Kyiv: Kn. palata Ukrayini im. Ivana Fedorova.

Ahverdova M. J. ta in. [pidgot.]. (2011). Universalna desyatkova klasifikaciya (UDK) : Osnovna tablicya. 63/65 Silske, lisove, ribne ta mislivske gospodarstvo. Komunalno-pobutove gospodarstvo. Organizaciya virobnictva, torgivli, transportu, zv'yazku, poligrafiyi. Buhgalteriya. Reklama. 2-ge vid., vipravl. i dopov. Kyiv: Kn. palata Ukrayini.

Ahverdova M. J. ta in. [pidgot.]. (2012). Universalna desyatkova klasifikaciya (UDK) : Osnovna tablicya. 66/69 Himichna tehnologiya. Hi¬michna promislovist. Rizni galuzi promislovosti ta remesla. Budivelna promislovist. 2-ge vid., vipravl. i dopov. Kyiv: Kn. palata Ukrayini.

Ahverdova M. J. ta in. [pidgot.]. (2011). Universalna desyatkova klasifikaciya (UDK) : Osnovna tablicya. 7/9 Mistectvo. Igri. Sport. Movoznavstvo. Hudozhnya literatura. Literaturoznavstvo. Geografiya. Istoriya. 2-ge vid., vipravl. i dopov. Kyiv: Kn. palata Ukrayini.

Universalna desyatkova klasifikaciya. Struktura, pravila vedennya ta indeksuvannya (GOST 7.90—2007, MOD) : DSTU 6096:2009. (2009). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-23

Номер

Розділ

Книгознавство. Видавнича справа