Педагогічна діяльність Дж. Дьюї в електронному інформаційно-бібліографічному ресурсі "Видатні педагоги України та світу"

Автор(и)

  • Наталія Чала Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4204-432X

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.11(292).23-28

Ключові слова:

методи навчання, новаторство, прагматизм, педагогічний процес, нове виховання, реформаторський рух, демократизація освіти, соціалізація, прогресивна освіта, інструменталізм

Анотація

Розглянуто педагогічні ідеї американського педагога й філософа Дж. Дьюї у вітчизняному педагогічному дискурсі, зокрема у фундаментальних наукових розвідках провідних фахівців у галузі інноваційної педагогічної науки. Зазначено, що освітня парадигма прагматизму є ефективним інструментом впливу на зміну підходів до традиційних освітніх практик, забезпечення можливості індивідуального розвитку особистості в сучасній системі освіти. Обґрунтовано сутність соціально-педагогічної спадщини американського філософа, який визначав навчання як активний, творчий процес розвитку особистості. Зосереджено увагу на методологічних засадах соціально-освітньої концепції науковця в сенсі модернізації системи освіти. На основі вивчення історіографічних джерел виокремлено провідні напрями педагогічної діяльності Дж. Дьюї, надано порівняльну характеристику методів навчання в традиційній системі освіти й педагогічній теорії вченого. Виокремлено основні принципи навчання (за Дж. Дьюї): проблемність, інтерактивність, орієнтація на особистіс­ний розвиток учнів. З'ясовано, що виховання дитини, на думку американського педагога, має відповідати її інтересам та спрямовуватися на формування прогресивної й активної особистості, заохочувати до здобуття нових знань та визначення сфери їхнього застосування у власному житті. Констатовано, що першорядним завданням педагога стає створення умов для мотивації учня, виховання активних, ініціативних, самостійних і відповідальних людей, готових планувати, ухвалювати рішення та нести за них відповідальність. Доведено, що погляди Дж. Дьюї є альтернативою традиційній системі освіти завдяки розробленій системі аргументації, в основі якої — відхід від усталених норм соціального зростання, орієнтація на прийняття рішень на основі власного досвіду, що є більш впорядкованим і вагомим за змістом для формування особистості. Підсумовано, що в умовах реформування системи освіти зростає інтерес до філософсько-освітньої спадщини Дж. Дьюї, який запропонував модель соціально орієнтованої школи.

Біографія автора

Наталія Чала, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

молодший науковий співробітник відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Посилання

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко ; [гол. ред. С. Головко]. — Київ : Либідь, 1997. — 373 с. — Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009714. — Назва з екрана. — Дата перегляду: 10.11.2019.

Дьюи Д. Школа и общество / Пер. с англ. Г. А. Лучинского. Изд. 2-е. — Москва, 1924. — Режим доступа: http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Dewey/_02_Dewey_J_The_School_and_Society.htm. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 11.11.2019.

Дічек Н. П. Джон Дьюї та Софія Русова: перегук освітніх ідей / Н. П. Дічек // Просвітницька діяльність С. Русової : зб. наук. праць. — Кам'янець-Подільський, 2006. — Вип. 5. — С. 12—19.

Енциклопедія освіти / Кремень В. Г. (голов. ред.) ; Акад. пед. наук України. — Київ : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

Коваленко В. О. Моє педагогічне кредо. Джон Дьюї / В. О. Коваленко // Шлях освіти. — Київ : Педагогічна преса, 1998. — Вип. 1. — С. 50—55.

Коваленко В. О. Філософія освіти у спадщині Дж. Дьюї / В. О. Коваленко // Наукові записки Ніжинського Державного Університету ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. — Ніжин, 2011. — Вип. 10. — С. 244—249.

Коваленко В. О. Вплив ідей Д. Дьюї на українську школу й педагогіку 1920—1930 років / В. О. Коваленко // Шлях освіти. — Київ : Педагогічна преса, 1997. — Вип. 4. — С. 51—55.

Кравцова Н. Г. Єдність теорії та практики в контексті "Реконструкції у філософії" Дж. Дьюї: Педагогічні аспекти (Unity of theory and practice in the context of "Reconstruction in philosophy" of John Dewey: the Pedagogical aspects) / Н. Г. Кравцова // Інноваційна педагогіка. — Одеса : ПУ "Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій", 2018. Вип. 6. — С. 18—22. — Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2018/6/6_2018.pdf. — Назва з екрана. — Дата перегляду: 12.11.2019.

Кравцова Т. О. Проблема вивчення дитини в реформаторській педагогіці кінця XIX — початку ХХ століття : дис. … канд. пед. наук / Кравцова Тетяна Олександрівна ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2008. — 193 с.

Навчальні матеріали онлайн. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/1742101735410/pedagogika/pedagogika_pragmatizmu_pedagogika_diyi_dzhona_dyuyi. — Назва з екрана. — Дата перегляду: 11.11.2019.

Нариси історії українського шкільництва (1905—1933) : навч. посібник [за ред. О. В. Сухомлинської]. — Київ : Заповіт, 1996. — 304 с.

Петрова Т. М. Гуманістичні засади визначення змісту навчально-виховного процесу у "реформаторській" педагогіці кінця XIX — початку ХХ століття / Т. М. Петрова // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. — Київ : КДЛУ, 2000. — Вип. 9. — С. 127—131.

Растригіна А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця XIX — першої половини ХХ століття : автореф. дис. … д-ра пед. наук / Растригіна Алла Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2004. — 41 с.

Рогозіна Л. А. Педагогічні ідеї Д. Дьюї у світлі сучасних освітніх тенденцій / Л. А. Рогозіна // Збірник праць. Вінницький національний технічний університет, 2017. — Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle /123456789/17719. — Назва з екрана. — Дата перегляду: 11.11.2019.

Сухомлинська О. В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної думки в Україні / О. В. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. — Київ, 2003. — С. 16—25.

Сухомлинська О. В. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі / О. В. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. — Київ, 2003. — С. 36—46.

Цибулько О. С. Цінності освітньої парадигми Дж. Дьюї / О. С. Цибулько // Гілея. — 2019. — Вип. 143 (2). — С. 189—192.

Чопик Ю. С. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках українських науковців другої половини ХХ — початку ХХІ століття : монографія / Ю. С. Чопик, І. В. Стражнікова. — Івано-Франківськ : НАІР, 2017. — 264 с.

References

Ghoncharenko S. U. (1997). Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj slovnyk, [online]. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/ ulib/item/UKR0009714 [Accessed 10.11.2019].

Dzhon Djjuji. (1924). Shkola i obshestvo, [online]. Available at: http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Dewey/_02_Dewey _J_The_School_and_Society.htm [Accessed: 11.11.2019].

Dichek N. P. (2006). Dzhon Djjuji ta Sofija Rusova: pereghuk osvitnikh idej. Prosvitnycjka dijaljnistj S. Rusovoji : zb. nauk. prac. Kam'janecj-Podiljsjkyj, 5, рр. 12—19.

Kremenj V. Gh. (gholov. red.). (2008). Encyklopedija osvity. Kyiv: Jurinkom Inter.

Kovalenko V. O. (1998). Moje pedaghoghichne kredo. Dzhon Djjuji. Shljakh osvity, 1, рр. 50—55.

Kovalenko V. O. (2011). Filosofija osvity u spadshhyni Dzh. Djjuji. Naukovi zapysky Nizhynsjkogho Derzhavnogho Universytetu im. M. Ghogholja. Psykhologho-pedaghoghichni nauky, 10, рр. 244—249.

Kovalenko V. O. (1997). Vplyv idej D. Djjuji na ukrajinsjku shkolu j pedaghoghiku 1920—1930 rokiv. Shljakh osvity, 4, рр. 51—55.

Kravcova N. Gh. (2018). Jednistj teoriji ta praktyky v konteksti "Rekonstrukciji u filosofiji" Dzhona Djjuji: Pedaghoghichni aspekty. Innovacijna pedaghoghika, 6, рр. 18—22, [online]. Available at: http://www.innovpedagogy.od.ua /archives/2018/6/6_2018.pdf [Accessed 12.11.2019].

Kravcova T. O. (2008). Problema vyvchennja dytyny v reformatorsjkij pedaghoghici kincja XIX — pochatku XX stolittja. Abstract of Ph.D. dissertation. Harkivskij nacionalnij pedagogichnij un-t im. G. S. Skovorodi. Harkiv.

Navchaljni materialy onlajn. (2000), [online]. Available at: https://pidruchniki.com/1742101735410/pedagogika/pedagogika_pragmatizmu_pedagogika_diyi_dzhona_dyuyi [Accessed 11.11.2019].

Sukhomlynsjkа O. V. [za red.]. (1996). Narysy istoriji ukrajinsjkogho shkiljnyctva (1905—1933). Kyiv: Zapovit.

Petrova T. M. (2000). Ghumanistychni zasady vyznachennja zmistu navchaljno-vykhovnogho procesu u "reformatorsjkij" pedagho¬ghici kincja XIX — pochatku XX stolittja. Teoretychni pytannja osvity ta vykhovannja : zb. nauk. pr. Kyiv: KDLU, 9, рр. 127—131.

Rastryghina A. M. (2004). Rozvytok teoriji viljnogho vykhovannja u vitchyznjanij i zarubizhnij pedaghoghici kincja XIX — pershoji polovyny XIX —XX stolittja. Abstract of D. Sc. dissertation. Kiyivskij nacionalnij un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyiv.

Roghozina L. A. (2017). Pedaghoghichni ideji D. Djjuji u svitli suchasnykh osvitnikh tendencij. Zbirnyk prac. Vinnycjkyj nacio-naljnyj tekhnichnyj universytet, [online]. Available at: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/17719 [Accessed 11.11.2019].

Sukhomlynsjka O. V. (2003). Konceptualjni zasady rozvytku istoryko-pedaghoghichnoji dumky v Ukrajini. Istoryko-pedagho-ghichnyj proces: novi pidkhody do zaghaljnykh problem. Kyiv, рр. 16—25.

Sukhomlynsjka O. V. (2003). Personalija v istoryko-pedaghoghichnomu dyskursi. Istoryko-pedaghoghichnyj proces: novi pidkhody do zaghaljnykh problem. Kyiv, рр. 36—46.

Cybuljko O. S. (2019). Cinnosti osvitnjoji paradyghmy Dzhona Djjuji. Ghileja, 143 (2), рр. 189—192.

Chopyk Ju. S. and Strazhnikova I. V. (2017). Zarubizhna reformatorsjka pedaghoghika v ocinkakh ukrajinsjkykh naukovciv drughoji polovyny ХХ — pochatku ХХІ stolittja. Ivano-Frankivsjk: NAIR.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-23

Номер

Розділ

Бібліотечна справа