Цифровізація: освітній контекст

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.11(292).28-35

Ключові слова:

освіта, цифровізація, інформатизація, цифрова дидактика, цифрова гуманістична педагогіка

Анотація

Статтю присвячено виявленню освітніх контекстів цифровізації. Розглянуто відмінності у тлумаченні понять "інформатизація" та "цифровізація", окреслено спектр питань, що торкаються цифрових трансформацій освіти.

Наведено позиції вітчизняних науковців стосовно цифровізації освіти та виявлено, що основну проблему становить набуття цифрових навичок усіма учасниками навчального процесу. Фундаментальними напрямами сучасних досліджень є визначення перспектив використання цифрових технологій, опис цифрових інструментів педагогічної діяльності; автори публікацій, обґрунтовуючи цифрові компетенції, формують моделі компетенцій і функцій педагога у цифровому освітньому середовищі.

З'ясовано, що в академічному просторі майже не репрезентовано наукових праць, автори яких виявляли б можливі негативні соціально-культурні та моральні проблеми цифровізації й пропонували шляхи їх подолання.

Адекватним сучасним проблемам цифровізації освіти визначено напрям дослідження, запропонований українськими педагогами під назвою "цифрова гуманістична педагогіка".

Зосереджено увагу на новому в терміносистемі педагогічних досліджень понятті "цифрова дидактика", окреслено підходи до його розуміння.

Виявлено ризики гуманітарного характеру, що постають в умовах цифровізації освіти, приділено увагу випадкам негативного ставлення вчителів до дистанційного навчання.

Наголошено на наявності "стресу соціальних змін", чинником якого стали новітні технологічні досягнення та впровадження інновацій, що змінюють формат освіти, її дидактичні й технологічні складники.

Підсумовано, що процеси цифровізації освіти потребують пильної уваги насамперед до соціально-психологічних аспектів, питань інформаційно-психологічної безпеки учасників навчального процесу й подальшого розроблення теорії та практики "цифрової гуманістичної педагогіки" в найширшому її розумінні.

Біографії авторів

Оксана Матвієнко, КНУКіМ

доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності КНУКіМ

Михайло Цивін, Інститут дизайну, архітектури та журналістики

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри архітектурного проектування Інституту дизайну, архітектури та журналістики

Посилання

Про Національну програму інформатизації : закон України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, зі змінами та доповненнями. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text. — Назва з екрана.

Гуржій А. М. Інформатизації і комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів України — 20 років / А. М. Гуржій, В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Я. Плескач // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2005. — № 5. — С. 1—11.

Семенюк Э. П. Информатизация общества и развитие методологических проблем інформатики / Э. П. Семенюк // НТИ. Сер. 2. — 1990. — № 12. — С. 2—9.

Каныгин Ю. М. Информатизация управления: социальные аспекты / Ю. М. Каныгин. — Киев : Наук. думка, 1991. — 156 с.

Урсул А. Д. Развитие информатики и информатизация общества: вопросы методологи / А. Д. Урсул // НТИ. Сер. 1. — 1989. — № 1. — С. 2—9.

Павленко И. И. Информатизация как всеобщий социальный процесс информационного общества / И. И. Павленко // Социодинамика. — 2016. — № 7. — С. 1—9. — Режим доступа: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=19427. — Загл. с экрана.

Комар М. М. Особистість в умовах інформатизації освіти (соціально-філософський аспект) : автореф. дис. … канд. філос. наук / Комар Михайло Миколайович ; Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушин¬ського. — Одеса, 2007. — 17 с.

Вембер В. П. Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес / В. П. Вембер // Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології & засоби навчання". — Випуск 3. — 2007. — Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1522/1/V_Vember_ITZN_3_IS.pdf. — Назва з екрана.

Коломієць А. М. Проблеми інформатизації освіти / А. М. Коломієць. — Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/. — Назва з екрана.

Беляева Е. В. Цифровое общество и возможности его этического регулирования / Е. В. Беляева. — Режим доступа: https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/08/E.V.Belyaeva-TSifrovoe-obshhestvo-i-vozmozhnosti-ego-eticheskogo-regulirovaniya.pdf. — Загл. с экрана.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/proshvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-rokita-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi. — Назва з екрана.

Всемирный банк. 2016 год. Доклад о мировом развитии 2016 "Цифровые дивиденды". Обзор. — Режим доступа: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf. — Загл. с экрана.

Борисова Е. В. Проблемы трансформации образования в информационном обществе / Е. В. Борисова. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-transformatsii-obrazovaniya-v-informatsionnom-obschestve. — Загл. с экрана.

Громадянська та елітарна компетентність: ціна відсутності для України. — Режим доступу: http://od.org.ua/uk. — Назва з екрана.

Антонова Д. А. Цифровая трансформация системы образования. Проектирование ресурсов для современной цифровой учебной среды как одно из ее основных направлений / Д. А. Антонова, Е. В. Оспенникова, Е. В. Спирин. — Режим доступа:

https://ai-news.ru/2019/10/cifrovaya_transformaciya_sistemy_obrazovaniya.html. — Загл. с экрана.

Блинов В. И. Цифровая дидактика профессионального образования и обучения (ключевые тезисы) / В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина, И. С. Сергеев. — Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_38213030_90142190.pdf. — Загл. с экрана.

Zierer K. Putting Learning Before Technology: The Possibilities and Limits of Digitalization / K. Zierer. — New York : Routledge, 2019. — 120 p.

Андрюхина Л. М. Цифровизация профессионального образования: перспективы и незримые барьеры / Л. М. Андрюхина, Н. О. Садовникова, С. Н. Уткина, А. М. Мирзаахмедов. — Режим доступа: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-3-116-147. — Загл. с экрана.

Лопушинський І. П. "Цифровізація" освіти в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні / І. П. Лопушинський // Педагогічний альманах. — 2018. — Вип. 37. — С. 46—55.

Карплюк С. О. Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі / С. О. Карплюк // Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку : матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р. — Київ, 2019. — 361 с. — С. 188—197.

Пилипчук А. Ю. Створення загальнодоступних цифрових освітніх ресурсів для загальноосвітніх навчальних закладів як важливий фактор підвищення якості загальної освіти / А. Ю. Пилипчук. — Режим доступу:

https://journal.iitta.gov.ua/ index.php/itlt/article/view/82. — Назва з екрана.

Іванюк І. В. Відповідь українських вчителів на Covid-19: виклики і потреби використання цифрових інструментів дистанційного навчання / І. В. Іванюк, О. В. Овчарук. — Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/ itlt/article/view/3952. — Назва з екрана.

Січкаренко К. О. Розвиток цифрових освітніх платформ та поширення цифрових компетенцій в освіті / К. О. Січкаренко. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6792. — Назва з екрана.

Биков В. Цифрова гуманістична педагогіка : посібник / В. Биков, М. Лещенко, Л. Тимчук. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/710669/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A6%D0%93%D0%9F.pdf. — Назва з екрана.

El lujo de la interacción humana. — Mode of access: https://elpais.com/sociedad/2020-05-01/el-lujo-de-la-interaccion-humana.html. — Title from the screen.

Дистанційне навчання — це смерть освіти, а не її майбутнє. Професор Нуччо Ордіне. — Режим доступу: https://radiotrek.rv.ua/articles/dystantsiyne_navchannya__tse_smert_osvity_a_ne_ii_maybutnie__profesor_nuchcho_ordine_foto_252727.html. — Назва з екрана.

Базелюк О. В. Формування цифрової культури педагогічних працівників у закладах професійної освіти / О. В. Базелюк. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO. — Назва з екрана.

Кандаурова А. В. Влияние социальных изменений на личность и профессиональную деятельность педагога: пределы адаптации / А. В. Кандаурова. — Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_27678945_85970132.pdf. — Загл. с экрана.

References

Pro Nacionalnu programu informatizaciyi : zakon Ukrayini vid 4 lyutogo 1998 roku № 74/98-VR, zi zminami ta dopovnennyami. (2020), [online]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text.

Gurzhij A. M., Bikov V. Yu., Gapon V. V. and Pleskach M. Ya. (2005). Informatizaciyi i komp'yuterizaciyi zagalnoosvitnih navchalnih zakladiv Ukrayini — 20 rokiv. Komp'yuter u shkoli ta sim'yi, 5, рр. 1—11.

Semenyuk E. P. (1990). Informatizaciya obshestva i razvitie metodologicheskih problem informatiki. NTI. Ser. 2, 12, рр. 2—9.

Kanygin Yu. M. (1991). Informatizaciya upravleniya: socialnye aspekty. Kiev: Nauk. dumka.

Ursul A. D. (1989). Razvitie informatiki i informatizaciya obshestva: voprosy metodologi. NTI. Ser. 1, 1, рр. 2—9.

Pavlenko I. I. (2016). Informatizaciya kak vseobshij socialnyj process informacionnogo obshestva. Sociodinamika, 7, рр. 1—9, [online]. Available at: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=19427.

Komar M. M.(2007). Osobistist v umovah informatizaciyi osviti (socialno-filosofskij aspekt). Abstract of Ph.D. dissertation. Pivdennoukrayinskij derzhavnij pedagogichnij universitet im. K. D. Ushinskogo, Odesa, Ukraine.

Vember V. P. (2007). Informatizaciya osviti ta problemi vprovadzhennya pedagogichnih programnih zasobiv v navchalnij process. Elektronne naukove "Informacijni tehnologiyi&i zasobi navchannya", Vip. 3, [online]. Available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1522/1/V_Vember_ITZN_3_IS.pdf.

Kolomiyec A. M. (2020). Problemi informatizaciyi osviti, [online]. Available at: http://www.kpi.kharkov.ua/.

Belyaeva E. V. (2020). Cifrovoe obshestvo i vozmozhnosti ego eticheskogo regulirovaniya, [online]. Available at: https:// www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/08/E.V.Belyaeva-TSifrovoe-obshhestvo-i-vozmozhnosti-ego-eticheskogo-regulirovaniya.pdf.

Pro shvalennya Koncepciyi rozvitku cifrovoyi ekonomiki ta suspilstva Ukrayini na 2018—2020 roki ta zatverdzhennya planu zahodiv shodo yiyi realizaciyi : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 17 sichnya 2018 roku № 67-r. (2020), [online]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/proshvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-rokita-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi.

Vsemirnyj bank. 2016 god. Doklad o mirovom razvitii 2016 "Cifrovye dividendy". Obzor, [online]. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf.

Borisova E. V. (2020). Problemy transformacii obrazovaniya v informacionnom obshestve, [online]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-transformatsii-obrazovaniya-v-informatsionnom-obschestve.

Gromadyanska ta elitarna kompetentnist: cina vidsutnosti dlya Ukrayini. (2020), [online]. Available at: http://od.org.ua/uk.

Antonova D. A., Ospennikova E. V. and Spirin E. V. (2020). Cifrovaya transformaciya sistemy obrazovaniya. Proektirovanie resursov dlya sovremennoj cifrovoj uchebnoj sredy kak odno iz ee osnovnyh napravlenij, [online]. Available at:

https://ai-news.ru/2019/10/cifrovaya_transformaciya_sistemy_obrazovaniya.html.

Blinov V. I., Esenina E. Yu. and Sergeev I. S. (2020). Cifrovaya didaktika professionalnogo obrazovaniya i obucheniya (klyuchevye tezisy), [online]. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_38213030_90142190.pdf.

Zierer K. (2019). Putting Learning Before Technology: The Possibilities and Limits of Digitalization. New York: Routledge.

Andryuhina L. M., Sadovnikova N. O., Utkina S. N. and Mirzaahmedov A. M. (2020). Cifrovizaciya professionalnogo obrazovaniya: perspektivy i nezrimye barery, [online]. Available at: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-3-116-147.

Lopushinskij I. P. (2018). "Cifrovizaciya" osviti v konteksti rozvitku informacijnogo suspilstva v Ukrayini. Pedagogichnij almanah, 37, рр. 46—55.

Karplyuk S. O. (2019). Osoblivosti cifrovizaciyi osvitnogo procesu u vishij shkoli. Informacijno-cifrovij osvitnij prostir Ukrayini: transformacijni procesi i perspektivi rozvitku : materiali metodologichnogo seminaru NAPN Ukrayini. 4 kvitnya 2019 r., Kyiv, Ukraine, рр. 188—197.

Pilipchuk A. Yu. (2020). Stvorennya zagalnodostupnih cifrovih osvitnih resursiv dlya zagalnoosvitnih navchalnih zakladiv yak vazhlivij faktor pidvishennya yakosti zagalnoyi osviti, [online]. Available at: https://journal.iitta.gov.ua/index.php /itlt/article/view/82.

Ivanyuk I. V. and Ovcharuk O. V. (2020). Vidpovid ukrayinskih vchiteliv na Covid-19: vikliki i potrebi vikoristannya cifrovih instrumentiv distancijnogo navchannya, [online]. Available at: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3952.

Sichkarenko K. O. (2020). Rozvitok cifrovih osvitnih platform ta poshirennya cifrovih kompetencij v osviti, [online]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6792.

Bikov V., Leshenko M. and Timchuk L. (2020). Cifrova gumanistichna pedagogika : posibnik, [online]. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/710669/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A6%D0%93%D0%9F.pdf

El lujo de la interaccion humana. (2020), [online]. Available at: https://elpais.com/sociedad/2020-05-01/el-lujo-de-la-interaccion-humana.html.

Distancijne navchannya — ce Smert osviti, a ne yiyi Majbutnye. Profesor Nuchcho Ordine. (2020), [online]. Available at: https://radiotrek.rv.ua/articles/dystantsiyne_navchannya_tse_smert_osvity_a_ne_ii_maybutnie_profesor_nuchcho_ordine_foto_252727.html.

Bazelyuk O. V. (2020). Formuvannya cifrovoyi kulturi pedagogichnih pracivnikiv u zakladah profesijnoyi osviti, [online]. Available at: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO.

Kandaurova A. V. (2020). Vliyanie socialnyh izmenenij na lichnost i professionalnuyu deyatelnost pedagoga: predely adaptacii, [online]. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_27678945_85970132.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-24

Номер

Розділ

Соціокомунікаційні технології