Педагогічні знахідки дитячої періодики УРСР (за матеріалами видань 1962 року)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.11(292).47-52

Ключові слова:

дитяча періодика УРСР, журнали "Малятко", "Барвінок", "Піонерія"

Анотація

Дослідження проведено в контексті загального плану науково-дослідних робіт Книжкової палати України на 2020 р. і присвячено українським радянським періодичним виданням 1962 р., електронна база яких формується на нинішньому етапі. У статті порушено проблему дитячої періодики Української Радянської Соціалістичної Республіки, що сьогодні залишається недостатньо опрацьованою науковцями. З урахуванням особливої актуальності порушеної тематики, дослідниця провела контент-аналіз дитячих журналів, що видавалися в УРСР упродовж 1962 р. під кураторством Центрального комітету Ленінської комуністичної спілки молоді України та Республіканської ради Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Леніна. Йдеться про журнал "Малятко", розрахований на дітей дошкільного віку; журнал "Барвінок", що видавався для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; журнал "Піонерія", котрий охоплював підліткову аудиторію. Зазначені часописи виходять дотепер під колишніми назвами, за винятком журналу "Піонерія", що нині має назву "Однокласник". Опрацьовані видання мали великі наклади, розповсюджувалися серед читачів за символічними цінами та вирізнялися потужним виховним потенціалом. Редакційні колегії видань опанували й широко застосовували прийнятні й для сьогоднішньої практичної педагогіки форми роботи з молодим поколінням. Дітям прищеплювали високі моральні якості, як-от: чесність, доброзичливість, працелюбність, відданість Батьківщині, повага до літніх людей, рівне ставлення до представників усіх рас, націй і народностей, дбайливе ставлення до природи тощо. Журнали формували культуру сімейного читання, навчали дітей комунікувати між собою та дорослими. Зазначені часописи вирізнялися глибоким українознавчим змістом і являли приклад вживання зразкової української літературної мови.

Біографія автора

Лариса Дояр, Книжкова палата України імені Івана Федорова

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного архіву друку  Книжкової палати України

Посилання

Алексеева М. Советский детский журнал 20-х годов / М. Алексеева / [под ред. А. Западова]. — Москва : Изд-во МГУ, 1982. — 132 с.

Барвінок. — 1962. — № 8. — 24 с.

Барвінок. — 1962. — № 10. — 24 с.

Вернигора Н. М. Українські дослідники періодики та книговидання для дітей / Н. М. Вернигора // Українське журналістикознавство. — 2013. — Вип. 14. — С. 80—86.

Говдя П. В. І. Касіян / П. Говдя // Піонерія. — 1962. — № 2. — С. 17.

Кучеров П. С. Двигуни двигунів / П. С. Кучеров // Піонерія. — 1962. — № 4. — С. 12—13.

Лавров П. І. 3000 мільярдів "машинних рабів" / П. І. Лавров // Піонерія. — 1962. — № 2. — С. 18—19.

Литвинова Г. Газета для детей как средство идеологического влияния и коммунистического воспитания подрастающего поколения в современных условиях (1958—1960 гг.) : автореф. дис. … канд. филол. наук / Г. Литвинова. — Киев, 1970. — 22 с.

Малятко. — 1962. — № 1. — 12 с.

Малятко. — 1962. — № 4. — 12 с.

Малятко. — 1962. — № 6. — 12 с.

Малятко. — 1962. — № 7. — 12 с.

Малятко. — 1962. — № 8. — 12 с.

Малятко. — 1962. — № 12. — 12 с.

Музиченко С. Десять злотих / С. Музиченко // Піонерія. — 1962. — № 12. — С. 22—24.

Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Е. І. Огар. — Львів : Аз-Арт, 2002. — 155 с.

Огар Е. Українське книго- та пресознавство для дітей (спроба загального огляду) / Е. Огар // Збірник праць науково-дослідного центру періодики. — 2002. — Вип. 10. — С. 260—277.

Орлик О. Тенденції та розвиток сучасної дитячої періодики (2008—2011) / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 12. — С. 26—30.

Одинцова М. І. Борис Грінченко про журнал для дітей / М. І. Одинцова // Наукові записки Інституту журналістики. — Київ, 2007. — Т. 27.

Патон Б. Є. Завжди почувати себе піонером / Б. Є. Патон // Піонерія. — 1962. — № 5. — С. 5.

Піонерія. — 1962. — № 3. — 32 с.

Піонерія. — 1962. — № 4. — 32 с.

Піонерія. — 1962. — № 8. — 32 с.

Піонерія. — 1962. — № 12. — 32 с.

Расін С. Д. Я — перший / С. Д. Расін // Піонерія. — 1962. — № 5. — С. 7.

Старченко Т. В. Духовна орієнтація дитячих журналів України початку ХХ ст. / Т. В. Старченко // Образ. — 2002. — Вип. 3. — Ч. 2. — С. 18—23.

Старченко Т. В. Журнал "Дзвіночок" (90-ті рр. ХІХ ст.): виховання християнських чеснот у дітей та молоді / Т. В. Стар-ченко // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія Журналістика. — 2000. — Вип. 8. — С. 21—25.

Яблоновська Н. Кримські журнали учнівської молоді "Первый луч" и "Луч" (1906) / Н. Яблоновська // Образ. — 2004. — Вип. 5. — С. 72—77.

References

Alekseeva M. (1982). Sovetskyy detskyy zhurnal 20-kh godov. Moskva: Yzd-vo MHU.

Barvinok. (1962), 8.

Barvinok. (1962), 10.

Vernyhora N. M. (2013). Ukrayinski doslidnyky periodyky ta knyhovydannya dlya ditey. Ukrayinske zhurnalistykoznavstvo, 14, рр. 80—86.

Hovdya P. (1962). V. I. Kasiyan. Pioneriya, 2, р. 17.

Kucherov P. S. (1962). Dvyhuny dvyhuniv. Pioneriya, 4, рр. 12—13.

Lavrov P. I. (1962). 3000 milyardiv "mashynnykh rabiv". Pioneriya, 2, рр. 18—19.

Lytvynova H. (1970). Hazeta dlya detey kak sredstvo ydeolohycheskoho vlyyanyya y kommunystycheskoho vospytanyya podrastayushcheho pokolenyya v sovremennikh uslovyyakh (1958—1960 hh.). Abstract of Ph.D. dissertation. Kyiv.

Malyatko. (1962), 1.

Malyatko. (1962), 4.

Malyatko. (1962), 6.

Malyatko. (1962), 7.

Malyatko. (1962), 8.

Malyatko. (1962), 12.

Muzychenko S. (1962). Desyat zlotykh. Pioneriya, 12, рр. 22—24.

Ohar E. I. (2002). Dytyacha knyha: problemy vydavnychoyi pidhotovky. Lviv: Az-Art.

Ohar E. (2002). Ukrayinske knyho- ta presoznavstvo dlya ditey (sproba zahalnoho ohlyadu). Zbirnyk prats naukovo-doslidnoho tsentru periodyky, 10, рр. 260—277.

Orlyk O. (2011). Tendentsiyi ta rozvytok suchasnoyi dytyachoyi periodyky (2008—2011). Visnyk Knyzhkovoyi palaty, 12, рр. 26—30.

Odyntsova M. I. (2007). Borys Hrinchenko pro zhurnal dlya ditey. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky. Kyiv, T. 27.

Paton B. Ye. (1962). Zavzhdy pochuvaty sebe pionerom. Pioneriya, 5, р. 5.

Pioneriya. (1962), 3.

Pioneriya. (1962), 4.

Pioneriya. (1962), 8.

Pioneriya. (1962), 12.

Rasin S. D. (1962). Ya — pershyy. Pioneriya, 5, р. 7.

Starchenko T. (2002). Dukhovna oriyentatsiya dytyachykh zhurnaliv Ukrayiny pochatku ХІХ st. Obraz, 3 (2), рр. 18—23.

Starchenko T. V. (2000). Zhurnal "Dzvinochok" (90-ti rr. ХІХ st.): vykhovannya khrystyyanskykh chesnot u ditey ta molodi. Visnyk KNU im. Tarasa Shevchenka. Seriya Zhurnalistyka, 8, рр. 21—25.

Yablonovska N. (2004). Krymski zhurnaly uchnivskoyi molodi "Pervyy luch" y "Luch" (1906). Obraz, 5, рр. 72—77.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-24

Номер

Розділ

З архіву Книжкової палати