Основні напрями сучасного бібліотекознавства (за матеріалами міжбібліотечного наукового збірника)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.1(294).32-41

Ключові слова:

академічна бібліотека, Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития, бібліотекознавство, бібліотечно-інформаційна сфера, збірник, наукова комунікація, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, стратегія розвитку наукової бібліотеки

Анотація

Статтю присвячено особливостям контенту науково-практичного й теоретичного збірника "Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития" ("Бібліотеки національних академій наук: проблеми функціонування, тенденції розвитку", БНАН). Розглянуто тематику публікацій, авторський склад, цільове та читацьке призначення за час виходу у світ видання щодо актуальних питань книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства та соціальних комунікацій. На прикладі рубрик збірника, котрі висвітлюють усі напрями інформаційно-бібліотечного забезпечення сучасної науки, визначено пріоритетні вектори розвитку бібліотекознавства як складноструктурованої системи наукового знання: загального, особливого, часткового. Виявлено, що змістове охоплення опублікованих досліджень є якісним індикатором культурно-інформаційного буття академічних бібліотек, котрі мають значний інтелектуальний потенціал і цінні історико-культурні фонди.

Констатовано, що проблематика збірника віддзеркалює весь комплекс актуальних питань розвитку інформаційної сфери суспільства й досягнень академічних бібліотек у контексті еволюції інформаційного обміну завдяки впровадженню прогресивних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Отже, з розвитком бібліотечної справи та зростанням соціальної ролі бібліотек бібліотекознавство стає багатопрофільною міждисциплінарною наукою з розгалуженими міждисциплінарними зв'язками.

Зроблено аргументований висновок, що сучасна організація бібліотечної науки потребує формування інноваційних стратегій розвитку наукових бібліотек на основі інтеграції інформаційно-комунікаційного потенціалу кожної країни. Опубліковані у збірнику статті є вагомим внеском у розвиток сучасної теорії та практики бібліотечної справи, адже їх вирізняє високий науковий рівень і новизна, а тематика розкриває пріоритетні напрями розвитку бібліотекознавства.

Біографії авторів

Оксана Клименко, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник НБУВ

Олена Сокур, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидат наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник НБУВ

Посилання

Бібліотекознавство // Енциклопедія сучасної України : офіційний вебсайт. — Режим доступу: http://esu.com.ua/ search_articles.php?id=39814. — Назва з екрана.

Захарова Н. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Н. Б. Захарова // Українська бібліотечна енциклопедія. — Режим доступу: http://ube.nlu.org.ua/article. — Назва з екрана.

Клименко О. Специализированные научные периодические издания как составляющая часть библиотечно-информационной деятельности научной библиотеки / О. З. Клименко, Е. Л. Сокур // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — 2019. — Вып. 17. — С. 123—135. — Режим доступа: file:///C:/Users/user/Downloads/bnan_2019_17_12%20(2).pdf. — Назва з екрана.

Клименко О. Кодифікація вивчення бібліотеки як об'єкта бібліотекознавства в системі наукових комунікацій / О. З. Клименко, О. Л. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 60. — С. 49—61. — Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2020_60_5. — Назва з екрана.

Кожевникова Л. А. Библиотековедение как знание и наука / Л. А. Кожевникова // Библиотековедение. — 2011. — № 1. — С. 22—27.

Кулаковська Т. Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 37—41.

Онищенко О. Раді директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук — членів МААН — 20 років / О. Онищенко, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. — 2013. — № 5. — С. 51—56.

Онищенко А. С. Совет директоров научных библиотек и информационных центров академий наук — членов МААН: развитие информационного сотрудничества / А. С. Онищенко, Т. Л. Кулаковская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — Киев, 2007. — Вып. 5. — С. 7—23.

Павленко Р. І. Високопрофесійне фахове видання / Р. І. Павленко, П. І. Рогова // Бібліотечна планета. — 2011. — № 3. — С. 36—37.

Пенькова О. В. Наукометрические и библиометрические исследования в библиотечной и библиографической теории и практике : дис. … канд. пед. наук / Пенькова Ольга Владимирова ; Краснодарський государственный университет культуры и искусств. — Краснодар, 2002. — 151 c. — Режим доступа: http://www.dslib.net/dokument-informacia/naukometricheskie-i-bibliometricheskie-issledovanija-v-bibliotechnoj-i.html. — Загл. с экрана.

Роговая П. И. Высокопрофессиональное специализированное издание / П. И. Роговая, Р. И. Павленко. — Режим доступа: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1523/files/93-94.pdf. — Загл. с экрана.

Свобода А. А. Опыт издания международного межбиблиотечного сборника как средство интеграции усилий в развитии теории и практики библиотечного дела / А. А. Свобода // Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности : материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 18—19 окт. 2008 г.). — Москва : Наука, 2008. — С. 335—338.

Солоіденко Г. Бібліотеки країн близького зарубіжжя : огляд за матеріалами збірника "Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития" / Г. Солоіденко // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 18—23.

Структура библиотековедения // Myfilology.ru — информационный филологический ресурс : [сайт]. — Режим доступа: https://myfilology.ru//194/struktura-bibliotekovedeniya/. — Загл. с экрана.

References

Bibliotekoznavstvo. (2020). Enciklopediya suchasnoyi Ukrayini, [online]. Available at: http://esu.com.ua/search _articles.php?id=39814.

Zaharova N. (2020). Biblioteki nacionalnyh akademij nauk: problemy funkcionirovaniya, tendencii razvitiya. Ukrayinska bibliotechna enciklopediya, [online]. Available at: http://ube.nlu.org.ua/article.

Klimenko O. Z. and Sokur О. L. (2019). Specializirovannye nauchnye periodicheskie izdaniya kak sostavlyayushaya chast bibliotechno-informacionnoj deyatelnosti nauchnoj biblioteki. Biblioteki nacionalnyh akademij nauk: problemy funkcionirovaniya, tendencii razvitiya, Vyp. 17, рр. 123—135, [online]. Available at: file:///C:/Users/user/Downloads/ bnan_2019_17_12%20(2).pdf.

Klimenko O. Z. and Sokur О. L. (2020). Kodifikaciya vivchennya biblioteki yak ob'yekta bibliotekoznavstva v sistemi naukovih komunikacij. Naukovi praci Nacionalnoyi biblioteki Ukrayini imeni V. I. Vernadskogo, Vip. 60, рр. 49—61, [online]. Available at: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2020_60_5.

Kozhevnikova L. A. (2011). Bibliotekovedenie kak znanie i nauka. Bibliotekovedenie, 1, рр. 22—27.

Kulakovska T. and Soloidenko G. Mizhnarodne spivrobitnictvo bibliotek u formuvanni yedinogo naukovo-informacijnogo prostoru. Bibliotechnij visnik, 6, рр. 37—41.

Onishenko O. (2013). Radi direktoriv naukovih bibliotek ta informacijnih centriv akademij nauk — chleniv MAAN — 20 rokiv. Bibliotechnij visnik, 5, рр. 51—56.

Onishenko A. S. and Kulakovskaya T. L. (2007). Sovet direktorov nauchnyh bibliotek i informacionnyh centrov akademij nauk — chlenov MAAN: razvitie informacionnogo sotrudnichestva. Biblioteki nacionalnyh akademij nauk: problemy funkcionirovaniya, tendencii razvitiya. Kiev, Vyp. 5, рр. 7—23.

Pavlenko R. I. and Rogova P. I. Visokoprofesijne fahove vidannya. Bibliotechna planeta, 3, рр. 36—37.

Penkova O. V. (2002). Naukometricheskie i bibliometricheskie issledovaniya v bibliotechnoj i bibliograficheskoj teorii i praktike. PhD. Krasnodarskij gosudarstvennyj universitet kultury i iskusstv, Krasnodar, [online]. Available at: http://www.dslib.net/dokument-informacia/naukometricheskie-i-bibliometricheskie-issledovanija-v-bibliotechnoj-i.html.

Rogovaya P. I. and Pavlenko R. I. (2020). Vysokoprofessionalnoe specializirovannoe izdanie, [online]. Available at: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1523/files/93-94.pdf.

Svoboda A. A. (2008). Opyt izdaniya mezhdunarodnogo mezhbibliotechnogo sbornika kak sredstvo integracii usilij v razvitii teorii i praktiki bibliotechnogo dela. Knizhnaya kultura: opyt proshlogo i problemy sovremennosti : materialy Mezhdunar. nauch. konf. (Moskva, 18—19 okt. 2008 g.). Moskva: Nauka, рр. 335—338.

Soloidenko G. (2017). Biblioteki krayin blizkogo zarubizhzhya : oglyad za materialami zbirnika "Biblioteki nacionalnyh akademij nauk: problemy funkcionirovaniya, tendencii razvitiya". Bibliotechna planeta, 4, рр. 18—23.

Struktura bibliotekovedeniya. (2020). Myfilology.ru — informacionnyj filologicheskij resurs, [online]. Available at: https://myfilology.ru//194/struktura-bibliotekovedeniya/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-27

Номер

Розділ

Бібліотечна справа