Внесок Української бібліотечної асоціації в розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.1(294).41-45

Ключові слова:

бібліотечна установа, стратегія, стратегічні комунікації, інформаційно-аналітична діяльність бібліотечних установ, бібліотечна справа, сучасний інформаційний простір

Анотація

У статті розглянуто роль бібліотечних установ на сучасному етапі становлення інформаційного суспільства. Досліджено внесок Української бібліотечної асоціації в розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності й підсумовано, що зав­дання з просування, поширення та підтримання ключових ідей розв'язуються завдяки активній роботі її регіональних осередків.

Зауважено, що через представництва Української бібліотечної асоціації відбуваються заходи з безперервної освіти бібліотечних працівників, що мотивують їх до позитивних змін у роботі, зміцнення іміджу професії, пошуку альтернативних способів забезпечення інформаційних потреб користувачів з огляду на активне впровадження сучасних інформаційних технологій.

Констатовано, що членство Української бібліотечній асоціації в Міжнародній федерації бібліотечних асоціацій дає змогу вивчати й упроваджувати прогресивний світовий досвід бібліотечно-інформаційної діяльності, ділитися надбаннями національної бібліотечної теорії та практики, брати участь у міжнародних проєктах.

Приділено увагу Стратегії бібліотеки як процесу формування довгострокових цілей і шляхів їх досягнення для забезпечення розвитку й ефективних змін в якісному аспекті діяльності бібліотечної установи. Проаналізовано низку вагомих проблем, що значно уповільнюють подальший інтенсивний розвиток бібліотечної справи у країні, зокрема технічне та технологічне переоснащення, оцифрування фондів, осучаснення управлінської діяльності, перерозподіл кадрів, про­веден­ня додаткових навчань і тренінгів для стимулювання інновацій та творчої активності бібліотечних працівників, підви­щення рівня їх мультимедійної грамотності та професіональних компетенцій у новому бібліотечно-інформаційному просторі.

Біографія автора

Валентина Медведєва, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу оперативної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Посилання

Українська бібліотечна асоціація: регіональний аспект. — Режим доступу: https://ula.org.ua/news/4279-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-rehionalnyi-aspekt. — Назва з екрана.

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 бер. 2016 р. № 219-р. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80. — Назва з екрана.

Петрова Л. Українська бібліотека в інформаційному суспільстві: сучасний стан, перспективи розвитку, проблеми управління / Л. Петрова. — Режим доступу: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2011_29_4. — Назва з екрана.

ВГО Українська бібліотечна асоціація підписала 4-сторонній меморандум про цифрову освіту на базі бібліотек. — Режим доступу: https://ula.org.ua/news/4582-vho-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-pidpysala-4-storonnii-memorandum-pro-tsyfrovu-osvitu-na-bazi-bibliotek. — Назва з екрана.

Чуприна Л. Аналітичні підрозділи бібліотеки в системі стратегічних комунікацій / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 48. — С. 274—284.

Про бібліотеки і бібліотечну справу : закон України від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр. — Назва з екрана.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : офіційний сайт. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. — Назва з екрана.

References

Ukrayinska bibliotechna asotsiatsiya: rehionalnyy aspekt. (2020), [online]. Available at: https://ula.org.ua/news/4279-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-rehionalnyi-aspekt.

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku bibliotechnoi spravy na period do 2025 roku "Yakisni zminy bibliotek dlia zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy" : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 ber. 2016 r. № 219-r. (2016), [online]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80.

Petrova L. (2020). Ukrayinska biblioteka v informatsiynomu suspilstvi: suchasnyy stan, perspektyvy rozvytku, problemy upravlinnya, [online]. Available at: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2011_29_4.

VHO Ukrayinska bibliotechna asotsiatsiya pidpysala 4-storonniy memorandum pro tsyfrovu osvitu na bazi bibliotek. (2020), [online]. Available at: https://ula.org.ua/news/4582-vho-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-pidpysala-4-storonnii-memorandum-pro-tsyfrovu-osvitu-na-bazi-bibliotek.

Chupryna L. A. (2017). Analitychni pidrozdily biblioteky v systemi strategichnyx komunikacij. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, 48, pp. 374—384.

Pro biblioteky i bibliotechnu spravu : zakon Ukrainy vid 27 sichnya 1995 roku № 32/95-VR. (1995), [online]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр.

Natsionalnа bibliotekа Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho : oficijnij sajt. (2020), [online]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/node/125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-27

Номер

Розділ

Бібліотечна справа