Фонд аркушевих образотворчих видань УРСР 1953 року: статистичні та змістові характеристики

Автор(и)

  • Лариса Дояр Книжкова палата України імені Івана Федорова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0789-2462
  • Олена Тихоненко Книжкова палата України імені Івана Федорова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.1(294).45-52

Ключові слова:

літопис друку образотворчих видань УРСР за 1953 рік, поштові листівки, портрети, плакати

Анотація

Пропоновану колективну працю підготовлено під час виконання річного плану науково-дослідних робіт Книжкової палати України. У статті порушено проблему видання образотворчих друків в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (УРСР). Хронологічні межі проведеного дослідження охоплюють 1953 р. — історичний етап, що став переламним у розвитку всього світу. З роком смерті Й. Сталіна пов'язано низку взаємно обумовлених подій. Початок ліквідації багатолітнього тиранічного правління в СРСР, формування ліберального режиму в першій соціалістичній країні світу призвели до тектонічних зрушень в усій структурі тогочасного соціалістичного табору та симптоматичних хитань у більшості щойно створених країн народної демократії. 1953-й став першим роком хрущовської "відлиги" й на теренах радянської України, котра на той момент усе ще продовжувала жити в умовах "війни після війни", що точилася в західних областях УРСР. Визначальна етапність окресленого періоду, безумовно, вплинула на видавничу справу республіки, водночас контраверсійний складник процесу лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР (засудження культу особи Сталіна, обережно запущений процес реабілітації невинних жертв сталінізму) не знайшов у ній яскравого відображення. Насамперед це стосується аркушевих образотворчих видань, що, з урахуванням жанрового розмаїття та агітаційно-пропагандистської спрямованості власного функціонала, мали б реагувати на заявлені події чи не найпершими. Проте опрацьований авторками фонд образотворчих видань у сегменті 1953 р. свідчить про цілковиту відстороненість видавничої справи УРСР від тогочасних карколомних подій. Українське радянське друкарство, вочевидь, тримало курс на збереження інерції попередніх років, що віддзеркалилося в усіх видах аркушевої образотворчої продукції, зокрема поштових листівках, портретах, плакатах тощо.

Біографії авторів

Лариса Дояр, Книжкова палата України імені Івана Федорова

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України

Олена Тихоненко, Книжкова палата України імені Івана Федорова

старший науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України

Посилання

Авраменко А. В. Радянський плакат 1920—1930-х рр. як засіб пропаганди / А. В. Авраменко // Наукові записки НаУКМА. — 2010. — Т. 101: Теорія та історія культури. — С. 66—72.

Галькевич Т. Український друкований плакат 1950—1964 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог. Вип. 1 / Т. Галькевич, О. Донець ; відп. ред. Г. М. Юхимець. — Київ : НБУВ, 2014. — 424 с.

Гутник Л. Інформаційний потенціал українського кіноплаката 1960—1970 років: (за матеріалами зібрань НБУВ) / Л. Гутник // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. — 2005. — Вип. 14. — С. 612—628.

Державний архів друку Книжкової палати України імені Івана Федорова. Фонд "Образотворчі видання". — 1953. — 546 од. зб.

Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття / Ольга Лагутенко. — Київ : Грані-Т, 2006. — 238 с.

Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття / [ред.-упоряд. О. О. Авраменко; редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О .О. Авраменко, В. Я. Даниленко та ін.]: у 2 кн. — Київ : Інтертехнологія, 2006. — Кн. 1. — 544 с.

Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття / [ред.-упоряд. О. О. Авраменко; редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко та ін.]: у 2 кн. — Київ : Інтертехнологія, 2006. — Кн. 2. — 656 с.

Образотворче мистецтво : енциклопедичний ілюстрований словник-довідник / [упоряд. А. Пасічний]. — Київ : Факт, 2007. — 678 с.

Образотворчі мистецтва // Українська радянська енциклопедія. — 2-ге вид. — Т. 7. — Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. — С. 464.

Тихоненко О. Різноманіття образотворчих видань 1933—1935 рр. / Олена Тихоненко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 34—38; № 11. — С. 34—39.

Шатрова М. Б. Документні ресурси української бібліографії образотворчого мистецтва (1996—2005) : монографія / М. Б. Шатрова. — Рівне : Дятлик М. С., 2011. — 256 с.

References

Avramenko A. V. (2010). Radyanskij plakat 1920—1930-h rr. yak zasib propagandi. Naukovi zapiski NaUKMA, T. 101: Teoriya ta istoriya kulturi, рр. 66—72.

Galkevich T. and Donec O. (2014). Ukrayinskij drukovanij plakat 1950—1964 rokiv z fondiv Nacionalnoyi biblioteki Ukrayini imeni V. I. Vernadskogo: katalog. Vip. 1. Kyiv: NBUV.

Gutnik L. (2005). Informacijnij potencial ukrayinskogo kinoplakata 1960—1970 rokiv: (za materialami zibran NBUV). Naukovi praci Nacionalnoyi biblioteki imeni V. I. Vernadskogo, Vip. 14, рр. 612—628.

Derzhavnij arhiv druku Knizhkovoyi palati Ukrayini imeni Ivana Fedorova. Fond "Obrazotvorchi vidannya". (1953).

Lagutenko O. (2006). Ukrayinska grafika pershoyi tretini ХХ stolittya. Kyiv: Grani-T.

Avramenko O. O. [red.-uporyad.]. (2006). Narisi z istoriyi obrazotvorchogo mistectva Ukrayini ХХ stolittya: u 2 kn. Kyiv: Intertehnologiya, kn. 1.

Avramenko O. O. [red.-uporyad.]. (2006). Narisi z istoriyi obrazotvrchogo mistectva Ukrayini ХХ stolittya: u 2 kn. Kyiv: Intertehnologiya, kn. 2.

Pasichnij A. [uporyad.]. (2007). Obrazotvorche mistectvo : enciklopedichnij ilyustrovanij slovnik-dovidnik. Kyiv: Fakt.

Obrazotvorchi mistectva. (1982). Ukrayinska radyanska enciklopediya, 2-ge vid, T. 7. Kyiv: Golovna redakciya URE, р. 464.

Tihonenko O. (2012). Riznomanittya obrazotvorchih vidan 1933—1935 rr. Visnik Knizhkovoyi palati, 10, рр. 34—38; 11, рр. 34—39.

Shatrova M. B. (2011). Dokumentni resursi ukrayinskoyi bibliografiyi obrazotvorchogo mistectva (1996—2005) : monografiya. Rivne: Dyatlik M. S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-27

Номер

Розділ

З архіву Книжкової палати