Інформаційно-аналітичні сервіси — пріоритетний інноваційний напрям діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.5(298).40-43

Ключові слова:

інформаційні продукти, інформаційні послуги, дистанційні користувачі, онлайн-сервіси, електронний ресурс, бази даних, сайт, комунікації

Анотація

Висвітлено сучасний стан і тенденції розвитку інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів із використанням інноваційних сервісів як одного з пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки. Продемонстровано нові можливості інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяють створенню інтегрованої єдності — ресурсів, продуктів і сервісів — для забезпечення потреб користувачів через збільшення частки інформаційно-аналітичних продуктів і послуг.

Розглянуто важливі інформаційно-аналітичні продукти, ресурси та сервіси, як-от електронна наукова сільськогосподарська бібліотека, бази даних з актуальних питань, зокрема міжнародні електронні ресурси. Висвітлено роботу бібліотеки як центру з методичного супроводу та координації роботи з формування бібліометричних профілів учених-аграріїв і надання комплексу послуг, спрямованих на підвищення ефективності діяльності профільної наукової спільноти та позиціонування аграрної науки в міжнародному науково-освітньому просторі.

З'ясовано, що зазначений напрям діяльності є перспективним, оскільки передбачає подальші теоретико-методологічні, науково-практичні дослідження щодо роботи з наукомісткими інформаційними ресурсами та визначення наукової публікаційної активності вчених системи НААН.

Доведено, що завдяки потенціалу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і сервісів, запроваджених у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці, відбувається формування інтегрованої єдності — ресурсів і продуктів, що надають нові можливості з ширшим сервісним охопленням в обслуговуванні користувацької аудиторії. Використання в роботі сучасних вебсервісів сприяє підвищенню комунікативності бібліотеки й забезпеченню якісно нового рівня взаємодії із суспільством.

Біографія автора

Людмила Татарчук, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

кандидат історичних наук, заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН

Посилання

Бруй О. Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою / Оксана Бруй // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 36—40. — Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24287/1/strat_rozv.pd (дата звернення: 18.02.2021).

Татарчук Л. М. Впровадження інноваційних технологій в обслуговування користувачів Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук України (ДНСГБ НААН) / Л. М. Татарчук // Бібліотечна планета. — 2011. — № 2. — С. 30—32.

Білоус В. С. Бібліотечний сервіс на допомогу науковій діяльності вищого навчального закладу : матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015—2016 рр. 15—18 травня 2017 р. — Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. — С. 43—51. — Т. 1. — Режим доступу: http://jpvs.donnu.edu.ua/ article/ viewFile/3833/386 (дата звернення: 18.02.2021).

Колесникова Т. О. Цифрові сервіси бібліотек ВНЗ із забезпечення розвитку науки / Т. О. Колесникова // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16—19 червня 2015 р. — Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. — С. 147—160. — Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3907 (дата звернення: 18.02.2021).

Електронні інформаційні ресурси бібліотеки у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-надського. — Київ : НБУВ, 2011. — 235 с.

Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. / В. М. Варенко. — Київ : Університет "Україна", 2014. — 417 с.

Каращук О. Бібліотека в сучасному інформаційному просторі / О. Каращук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 43. — C. 596—610.

Татарчук Л. М. Web-сайт Национальной научной сельскохозяйственной библиотеки НААН как инструмент позиционирования ее функций в электронной среде / Л. М. Татарчук, О. А. Пашковская // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1—2 дек. 2016 г. / ГУ "Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича" НАН Беларуси ; редкол.: В. В. Юрченко [и др.] ; науч. ред. и сост. И. Б. Стрелкова ; рец.: Р. Б. Григянец, Е. Е. Долгополова. — Минск : Ковчег, 2016. — С. 309—319.

Пальчук В. Е. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Е. Пальчук, В. М. Горовий. — Київ : НБУВ, 2014. — 280 с. — (Бібліотекознавство в контексті розвитку інформатизації). — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003156 (дата звернення: 18.02.2021).

Вергунов В. А. Наукометричний моніторинг і ранжування суб'єктів наукової діяльності Національної академії аграрних наук України / В. А. Вергунов, Н. Д. Коломієць. — Вінниця : Твори, 2020. — 40 с.

References

Bruj O. (2018). Strategija rozvytku jak osnova upravlinnja bibliotekoju. [Development strategy as a basis for library management]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 3, рр. 36—40 [In Ukrainian].

Tatarchuk L. M. (2011). Vprovadzhennja innovacijnyh tehnologij v obslugovuvannja korystuvachiv Derzhavnoi' naukovoi' sil's'kogospodars'koi' biblioteky Ukrai'ns'koi' akademii' agrarnyh nauk Ukrai'ny (DNSGB NAAN) [Introduction of innovative technologies in the service of users of the State Scientific Agricultural Library of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (SSAL NAAS)]. Bibliotechna planeta, 2, рр. 30—32 [In Ukrainian].

Bilous V. S. (2017). Bibliotechnyj servis na dopomogu naukovij dijal'nosti vyshhogo navchal'nogo zakladu [Library service to help the scientific activities of higher education]. Materialy naukovoi' konferencii' profesors'ko-vykladac'kogo skladu, naukovyh pracivnykiv i zdobuvachiv naukovogo stupenja za pidsumkamy naukovo-doslidnoi' roboty za period 2015—2016 rr. 15—18 travnja 2017 r. Vinnycja: DonNU imeni Vasylja Stusa, T. 1, рр. 43—51. Available at: http://jpvs.donnu.edu.ua/article/ viewFile/3833/386 [In Ukrainian].

Kolesnykovа T. O. (2015). Cyfrovi servisy bibliotek VNZ iz zabezpechennja rozvytku nauky [Digital services of university libraries to ensure the development of science]. Biblioteky VNZ Ukrai'ny u procesi implementacii' Zakonu "Pro vyshhu osvitu" ta informatyzacii' suspil'stva: mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf., Ivano-Frankivs'k, 16—19 chervnja 2015 r. Ivano-Frankivs'k: NTB IFNTUNG, рр. 147—160.

Onyshhenko O. S., Dubrovina L. A., V. M. Gorovyj and others. (2011). Elektronni informacijni resursy biblioteky u pidnesenni intelektual'nogo i duhovnogo potencialu ukrai'ns'kogo suspil'stva [Electronic information resources of the library in raising the intellectual and spiritual potential of Ukrainian society]. Kyiv: NBUV [In Ukrainian].

Varenko V. M. (2014). Informacijno-analitychna dijal'nist' [Information and analytical activities]. Kyiv: Universytet "Ukrai'na" [In Ukrainian].

Karashhuk O. (2016). Biblioteka v suchasnomu informacijnomu prostori [Library in the modern information space]. Naukovi praci Nacionalnoyi biblioteki Ukrayini imeni V. I. Vernadskogo, 43, рр. 596—610 [In Ukrainian].

Tatarchuk L. M. and Pashkovskaja O. A. (2016). Web-sajt Nacional'noj nauchnoj sel'skohozjajstvennoj biblioteki NAAN kak instrument pozicionirovanija ee funkcij v jelektronnoj srede [Website of the National Scientific Agricultural Library of NAAS as a tool for positioning its functions in the electronic environment]. Biblioteki v informacionnom obshestve: sohranenie tradicij i razvitie novyh tehnologij : doklady II Mezhdunar. nauch. konf., Minsk, 1—2 dek. 2016 g. Minsk: Kovcheg, рр. 309—319 [In Russian].

Pal'chuk V. E. (2014). Bіblіoteki v іnformacіjno-analіtichnomu zabezpechennі organіv derzhavnoї vladi [Libraries in the information and analytical support of public authorities]: monografіja. Kуiv: NBUV. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003156 [In Ukrainian].

Vergunov V. A. and Kolomіуеc' N. D. (2020). Naukometrichnij monіtoring і ranzhuvannja sub'єktіv naukovoї dіjal'nostі Nacіonal'noї akademії agrarnih nauk Ukraуni [Scientometric monitoring and ranking of scientific subjects of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine]. Vіnnicja: TOV "TVORI" [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Бібліотечна справа