Культурологічний аспект у соціальних комунікаціях системи управління ранньофеодальної держави Київська Русь

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.8(301).17-23

Ключові слова:

комунікативна мережа, система управлінської комунікації, Київська Русь, варяги, слов'яни, культурні традиції в управлінні, віче, боярська рада, Середньовіччя

Анотація

Розглянуто основні чинники управлінсько-комунікативної моделі державного управління в Київській Русі як поєднання різних культурних традицій воїнів-варягів та автохтонів слов'ян. Окреслено умови та наслідки використання комунікативної системи для централізації держави й ефективного її розвитку впродовж тривалого періоду. Зосереджено увагу на історичному складникові політичних інституцій, що увійшли до управлінської моделі комунікацій Київської Русі.

У дослідженні узагальнено структуру управлінської комунікації періоду ранньофеодальної держави Київська Русь як особливого виду соціальних комунікацій; виявлено типові риси в системі управлінських комунікацій культурних традицій народів, що перебували в безпосередній взаємодії; проаналізовано історично сформовані риси управлінських комунікацій для встановлення причинно-наслідкових зв'язків успішного існування Київської Русі. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів (опис, порівняння, аналогія, аналіз тощо), а також порівняльно-історичного, історично типологічного, історично хронологічного методів. Наукова новизна статті полягає в дослідженні поєднання культурних традицій агентів взаємовпливу в політичній системі управлінських комунікацій Київської Русі як ефективної комунікативної мережі, що уможливила тривалий розвиток середньовічної держави в умовах поліцентричності й територіальної розгалуженості. Висновки. Управлінсько-комунікативна мережа Київської Русі зумовила симбіоз двох управлінських культур, слов'янської та норманської керівних традицій. Взаємопроникнення культур і стабільний еволюційний розвиток комунікативної мережі зумовили успішне існування держави впродовж тривалого історичного періоду.

Біографія автора

Юлія Бондарчук, Західноукраїнський національний університет

кандидат історичних наук, доцент інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету

Посилання

Безчотнікова С. В. Проторекламні комунікації періоду Київської Русі / С. В. Безчотнікова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації, 2016. — Вип. 16 — Режим доступу: file://C:/Documents%20and%20Settings/user/Downloads/64-96-142-1-10-20171023%20(1).pdf — Назва з екрана.

Войтович Л. Русь: поморські слов'яни чи варяги? / Л. Войнович // Проблеми слов'янознавства. — 2011. — Вип. 60. — С. 33—46.

Геополітична складова державницької думки // Українська державність у ХХ столітті: історико-політологічний аналіз. — Київ : Політична думка. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/ukrxx/zmist.htm. — Назва з екрана.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. — Київ, 1990 (репринтне видання 1913 р.). — 524 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; [редкол.: П. С. Сохань та ін.]. — Київ : Наукова думка, 1992. — Т. ІІ. — 640 с.

Іванов Є. В. Філософський аналіз соціального управління: роль церкви в Київській Русі / Є. В. Іванов // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 72. — С. 552—556.

Лазарович М. Ілюстрована історія України / М. Лазарович, Б. Лановик. — Тернопіль : Джура, 2006. — 428 с.

Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця ; відп. ред. О. В. Мишанич. — Київ : Дніпро, 1989. — 591 с. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/litop/lit.htm. — Назва з екрана.

Настюк А. А. Дія вічевого права в Київській Русі в період правління Святополка Ізяславовича / А. А. Настюк // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та правктика). — 2019. — Вип. 15. — С. 81—92.

Новаченко Т. В. Становлення авторитету правителів Київської Русі / Т. В. Новаченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2013. — № 8. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=610. — Назва з екрана.

Повість врем'яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка. — Київ : Рад. письменник, 1990. — 558 с. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/pvlyar/yar.htm. — Назва з екрана.

Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ: нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. / Ю. І. Терещенко. — Київ : Перун, 1996. — 496 с.

Чорна К. П. Традиція державного управління у Київській Русі / Чорна К. П. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_10_10. — Назва з екрана.

Шевченко Н. Варяги і початки Русі у наукових студіях М. О. Максимовича / Н. Шевченко // Український історичний збірник. — 2013. — Вип. 16. — С. 281—295.

Шевченко А. В. Формування системи державного управління у Київській Русі / А. В. Шевченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2016. — № 3. — С. 107—113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2016_3_20. — Назва з екрана.

Щодра О. Початки формування Русі: хронологічна і географічна локалізація процесу у дискусіях сучасних істориків / О. Щодра // Регіональна історія України : зб. наук. ст. — Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. — Вип. 12. — С. 57—80. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/160781/05-Shchodra.pdf?sequence=1. — Назва з екрана.

References

Bezchotnikova S. V. (2016). Protoreklamni komunikaciyi periodu Kiyivskoyi Rusi. Visnik Dnipropetrovskogo universitetu. Seriya: Socialni komunikaciyi, 16. [Online], аvailable at: file://C:/Documents%20and%20Settings/user/Downloads/64-96-142-1-10-20171023%20(1).pdf.

Vojtovich L. (2011). Rus: pomorski slov'yani chi varyagi? Problemi slov'yanoznavstva, 60, рр. 33—46.

Geopolitichna skladova derzhavnickoyi dumki. (2021). Ukrayinska derzhavnist u ХХ stolitti: istoriko-politologichnij analiz. Kyiv: Politichna dumka. [Online], аvailable at: http://litopys.org.ua/ukrxx/zmist.htm.

Grushevskij M. S. (1990). Ilyustrovana istoriya Ukrayini. Kyiv (reprintne vidannya 1913 r.).

Grushevskij M. S. (1992). Istoriya Ukrayini-Rusi: V 11 t., 12 kn. T. II. Kyiv: Naukova dumka.

Ivanov Ye. V. (2013). Filosofskij analiz socialnogo upravlinnya: rol cerkvi v Kiyivskij Rusi. Gileya: naukovij visnik, 72, рр. 552—556.

Lazarovich M. and Lanovik B. (2006). Ilyustrovana istoriya Ukrayini. Ternopil: Dzhura.

Mishanich O. V. [vidp. red.]. Litopis ruskij. Kyiv: Dnipro 1989. [Online], аvailable at: http:// litopys.org.ua/ litop/lit.htm.

Nastyuk A. A. (2019). Diya vichevogo prava v Kiyivskij Rusi v period pravlinnya Svyatopolka Izyaslavovicha. Mizhnarodnij yuridichnij visnik: aktualni problemi suchasnosti (teoriya ta pravktika), 15, рр. 81—92.

Novachenko T. V. (2013). Stanovlennya avtoritetu praviteliv Kiyivskoyi Rusi. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvitok, 8. [Online], аvailable at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=610.

Povist vrem'yanih lit: Litopis (Za Ipatskim spiskom). (1990). Kyiv: Rad. pismennik. [Online], аvailable at: http://litopys.org.ua/pvlyar/yar.htm.

Tereshenko Yu. I. (1996). Ukrayina i yevropejskij svit: naris istoriyi vid utvorennya Starokiyivskoyi derzhavi do kincya ХVI st. Kyiv: Perun.

Chorna K. P. (2017). Tradiciya derzhavnogo upravlinnya u Kiyivskij Rusi. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvitok, 10. [Online], аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_10_10.

Shevchenko N. (2013). Varyagi i pochatki Rusi u naukovih studiyah M. O. Maksimovicha. Ukrayinskij istorichnij zbirnik, 16, pp. 281—295.

Shevchenko A. V. (2016). Formuvannya sistemi derzhavnogo upravlinnya u Kiyivskij Rusi. Naukovi zapiski Institutu zakonodavstva Verhovnoyi Radi Ukrayini, 3, рр. 107—113. [Online], аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzizvru_2016_3_20.

Shodra O. (2018). Pochatki formuvannya Rusi: hronologichna i geografichna lokalizaciya procesu u diskusiyah suchasnih istorikiv. Regionalna istoriya Ukrayini : zb. nauk. st. Kyiv: Institut istoriyi Ukrayini NAN Ukrayini, 12, рр. 57—80. [Online], аvailable at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/160781/05-Shchodra.pdf?sequence=1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-26

Номер

Розділ

Соціокомунікаційні технології