Концептуалізація спорту як бізнесу в українській спортивній пресі ХХ—ХХІ століть

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.8(301).24-29

Ключові слова:

спорт, парадигма, бізнес, футбол, українська спортивна преса, концептуалізація, асиміляція, паблік рілейшинз

Анотація

У статті розглянуто парадигму спорту як соціокультурного феномену крізь модус бізнесу, репрезентовану на шпальтах українських спортивних мас-медіа ХХ—ХХІ століть. Окреслено та обґрунтовано трансформацію образу спорту як бізнесу в українській журналістиці в радянський період та добу незалежності, схарактеризовано причини взаємозлиття спорту й бізнесу. Визначено українські спортивні ЗМІ періоду незалежності, що найчастотніше подавали концепцію спорту як бізнесу; проаналізовано найрепрезентативніші матеріали, які стосуються концептуалізації спорту як бізнесу, та визначено лексеми, котрі належать до економічного пласта української лексики. Окреслено характерні домінанти публікацій, що віддзеркалюють взаємозв'язок бізнесу й спорту, та виокремлено три інформаційні вектори парадигми спорту як бізнесу: 1) інформація про бюджет клубів, спортивних організацій, фірм, суми трансферів та контрактів спортсменів і тренерів; 2) інформація про виплату гонорарів, бонусів за успішні виступи; 3) реклама та інформація про спонсорів, партнерів, інвесторів, які пов'язані з відомостями, що стосуються економічного складника спорту.

На конкретних прикладах проаналізовано та обґрунтовано симбіоз медійного, паблік рілейшнз і рекламного комунікативного ефекту під час висвітлення спорту як бізнесу; аргументовано факт використання імен спортсменів у статтях як інваріант продуктивної рекламної та іміджевої технологій задля створення й позиціонування бренда компаній із залученням імен успішних спортсменів для реалізації певного рекламного продукту, лобіювання іміджу певних організацій. Визначено та схарактеризовано інваріанти симбіозу парадигми спорту як бізнесу з іншими модусами спорту (криміналу, розваги, мистецтва) як чинника розширення варіативної гами висвітлення спортивних змагань та обґрунтовано його саногенний ефект задля посилення ефективності спортивних публікацій.

Біографія автора

Юлія Сазонова, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Посилання

Амиров Р. Пьяный "Спорт" / Р. Амиров // Журналист. — 2004. — № 9. — С. 22.

Баранов В. В. Спортивная печать Российской Федерации. Формирование новой системы: 90-е годы : дис. … канд. филол. наук / Баранов Вячеслав Владимирович ; Московский государственный університет. — Москва, 2001. — 200 с.

Башманова М. Ю. Особенности развития спортивной журналистики в Кыргызстане : дис. … канд. филол. наук / Башманова Марина Юрьевна ; Кыргызско-российский (славянский) университет. — Бишкек, 2011. — 162 с.

Войтик Е. А. Спортивная журналистика : учебно­методическое пособие / Е. А. Войтик. — Томск : Издательство Томского государственного университета, 2004. — 81 с.

Гуськов С. Профессиональный спорт и российская действительность / С. Гуськов // Физическая культура и спорт в РФ. — 2000. — № 1. — С. 66—85.

Ислямов Д. Олимпийские игры современности: бизнес, политика или спорт? / Д. Ислямов // Педагогико-психолические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. — 2007. — Т. 1. — № 2. — С. 158—162.

Люлевич А. А. Образ спорта в отечественных СМИ: социокультурный анализ : автореф. дис. … канд. наук по культурологии / Люлевич Александр Александрович ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. — Москва, 2006. — 21 с.

Михайлов С. А. Спортивная журналистика : учебное пособие / С. А. Михайлов, А. Г. Мостов. — Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В. А., 2005. — 224 с.

Bethelmy R. Мundo deportivo a traves de la ventana del marketing / R. Bethelmy. — Mode of access: http://www.buenastareas.com/ensayos/Deporte-Como-Negocio/811732.html (accessed: 06.07.2021). — Title from the screen.

Fernandez J. Los goles del marketing del deporte / J. Fernandez // Imagen, comunicación y deporte. Una aproximaсion teorica. — Madrid : Vision Libros. — 2009. — P. 225—249.

García L. El futbol y la economía / L. García. — Mode of access: https://www.buenastareas.com/ensayos/Economia-En-El-Futbol/1734230.html (accessed: 15.07.2021). — Title from the screen.

Pérez M. Deporte o negocio? — Mode of access: https://fundacionmelior.org/archivado/deporte-o-negocio/ (accessed: 21.07.2021). — Title from the screen.

References

Amirov R. (2004). Pyanyj "Sport". Zhurnalist, 9, р. 22.

Baranov V. V. (2001). Sportivnaya pechat Rossijskoj Federacii. Formirovanie novoj sistemy: 90-e gody. PhD. Moskovskij gosudarstvennyj universitet. Moskva.

Bashmanova M. Yu. (2011). Osobennosti razvitiya sportivnoj zhurnalistiki v Kyrgyzstane. PhD. Kyrgyzsko-rossijskij (slavyanskij) universitet. Bishkek.

Vojtik E. A. (2004). Sportivnaya zhurnalistika : uchebno­metodicheskoe posobie. Tomsk: Izdatelstvo Tomskogogo sudarstvennogo universiteta.

Guskov S. (2000). Professionalnyj sport i rossijskaya dejstvitelnost. Fizicheskaya kultura i sport v RF, 1, рр. 66—85.

Islyamov D. (2007). Olimpijskie igry sovremennosti: biznes, politikaili sport? Pedagogiko-psiholicheskie i mediko-biologicheskie problemyfizicheskojkultury i sporta, T. 1, (2), рр. 158—162.

Lyulevich A. A. (2006). Obraz sporta v otechestvennyh SMI: sociokulturnyj analiz. PhD. Rossijskij gosudarstvennyj universitet fizicheskoj kultury, sporta i turizma. Moskva.

Mihajlov S. A. (2005). Sportivnaya zhurnalistika : uchebnoe posobie. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Mihajlova V. A.

Bethelmy R. (2021). Mundo deportivo a traves de la ventana del marketing. [Online], available at: http://www.buenastareas.com/ensayos/Deporte-Como-Negocio/811732.html [Accessed: 06.07.2021].

Fernandez J. (2009). Los goles del marketing del deporte. Imagen, comunicacion y deporte. Una aproximasion teorica. Madrid: Vision Libros, рр. 225—249.

Garcia L. (2021). El futbol y la economia. [Online], available at: https://www.buenastareas.com/ensayos/Economia-En-El-Futbol/1734230.html [Accessed: 15.07.2021].

Perez M. (2021). Deporte o negocio? [Online], available at: https://fundacionmelior.org/archivado/deporte-o-negocio/ [Accessed: 21.07.2021].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-26

Номер

Розділ

Журналістика та медіа