Козацьке коріння нашої незалежності: розмірковуємо над минулим заради майбутнього

(присвячується 30-й річниці незалежної України)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.8(301).40-45

Ключові слова:

козацтво, Запорозька Січ, Гетьманщина, гетьман, козацька старшина

Анотація

У статті порушено завжди актуальну й акцентовану в контексті 30-річного ювілею проблему української державності крізь призму її початкового — козацького — сегмента. Розвідку присвячено історії державотворення, започаткованого та генезованого запорозьким (Січ) і українським городовим (Гетьманщина) козацтвом. У праці занотовано авторську класифікацію козацького періоду вітчизняної історії за такими ознаками, як хронологія визвольних змагань, характер протистояння й боротьби, атрибутивне оформлення державності (зокрема, інституалізація гілок державної влади та їх документальна фіксація в законодавчих (конституційних) актах). Авторка розглядає етапи козацької державності (християнська республіка-протодержава, монархічна гетьманська держава, автономна Гетьманщина у складі царської Росії), аргументуючи очевидний регрес в її розвитку. Уникаючи можливої політизації порушеної наукової проблеми, як першоджерельну базу пропонованого дослідження авторка свідомо обрала ретроконтент, а саме праці найавторитетніших, без перебільшення, легендарних українських істориків кінця ХІХ — першої третини ХХ століття, як-от: М. Грушевський, М. Драгоманов, Б. Грінченко, Г. Хоткевич, Л. Цегельський, Г. Коваленко (Гетьманець), П. Клепатський, В. Різниченко та інші. Останніх не можна запідозрити у "зрадницьких" настроях, хоча вони й наводять жорсткі критичні сентенції, подаючи минуле та його учасників всебічно і об'єктивно, та водночас не приховують особистих почуттів. Цікавою особливістю їх обопільного погляду є вкрай негативне ставлення до І. Мазепи — глоризованої в сучасній Україні постаті, яка стала фундаментом виховання українського суспільства. Родзинкою дослідження є цитування "Конституції Костя Гордієнка", давнішої за правничий документ П. Орлика й наведеної у праці Л. Цегельського "Русь-Україна та Москівщина-Росія".

Біографія автора

Лариса Дояр, Книжкова палата України імені Івана Федорова

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України

Посилання

Гетьманець Г. Славний лицар козак-князь Дмитро Вишневецький (Байда) / Г. Гетьманець. — Київ : Українська школа, 1918. — 32 с.

Грінченко Б. Іван Виговський, його життя й діла / Б. Грінченко. — Черкаси : Сіяч, 1917. — 134 с.

Драгоманов М. П. Историческая Польша и Великорусская демократия / М. П. Драгоманов. — Киев : Типография М. Э. Заездного, 1917. — 146 с.

Кащенко А. Зруйноване гніздо / А. Кащенко. — Катеринослав : Друкарня І. Війсьман та І. Мордхілевич, 1917. — 140 с.

Кащенко А. У запалі боротьби / А. Кащенко. — Катеринослав : Друкарня І. Вісьман і І. Мордхілевич, 1917. — 148 с.

Клепатський П. Г. Конспект лекцій по історії України / П. Г. Клепатський. — Одеса : б. в., 1918. — 32 с.

Козаччина. — Полтава : Типографія губернського комітету, 1917. — 48 с.

Комарь М. Запорозькі вольності / М. Комарь. — Київ : Вид. П. Барський, 1917. — 32 с.

Різниченко В. Батуринський шлях / В. Різниченко. — Звенигородка : Друкарня Ю. Юдицького, 1917. — 16 с.

Різниченко В. На могилі гетьмана Апостола / В. Різниченко. — Звенигородка : Друкарня Ю. Юдицького, 1917. — 16 с.

Різниченко В. Як була знищена автономія України / В. Різниченко. — [без вид-ва], 1917. — 24 с.

Хоткевич Г. Гетьман Іван Мазепа / Г. Хоткевич. — Харків : Друкарня "Просвєщєніє", 1917. — 48 с.

Цегельський Л. Русь-Україна та Москівщина-Росія / Л. Цегельський. — Полтава : Друкарня Я. Е. Брауде, 1917. — 186 с.

References

Hetʹmanetsʹ H. (1918). Slavnyy lytsar kozak-knyazʹ Dmytro Vyshnevetsʹkyy (Bayda). Kyiv: Vyd-vo "Ukrayinsʹka shkola".

Hrinchenko B. (1917). Ivan Vyhovsʹkyy, yoho zhyttya y dila. Cherkasy: Siyach.

Drahomanov M. P. (1917). Ystorycheskaya Polʹsha y Velykorusskaya demokratyya. Kyev: Typohrafyya M. É. Zaezdnoho.

Kashchenko A. (1917). Zruynovane hnizdo. Katerynoslav: Drukarnya I. Viysʹman ta I. Mordkhilevych.

Kashchenko A. (1917). U zapali borotʹby. Katerynoslav: Drukarnya I. Visʹman i I. Mordkhilevych.

Klepat•sʹkyy P. H. (1918). Konspekt lektsiy po istoriyi Ukrayiny. Odessa: b. v.

Kozachchyna. (1917). Poltava: Typohrafiya hubernsʹkoho komitetu.

Komarʹ M. (1917). Zaporozʹki volʹnosti. Kyiv: Vyd. P. Barsʹkyy.

Riznychenko V. (1917). Baturynsʹkyy shlyakh. Zvenyhorodka: Drukarnya Yu. Yudytsʹkoho.

Riznychenko V. (1917). Na mohyli hetʹmana Apostola. Zvenyhorodka: Drukarnya Yu. Yudytsʹkoho.

Riznychenko V. (1917). Yak bula znyshchena avtonomiya Ukrayiny. [bez vyd-va].

Khotkevych H. (1917). Hetʹman Ivan Mazepa. Kharkiv: Drukarnya "Prosvyeshchyeniye".

Tsehelʹsʹkyy L. (1917). Rusʹ-Ukrayina ta Moskivshchyna-Rosiya. Poltava: Drukarnya Ya. E. Braude.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-26

Номер

Розділ

Видатні діячі та визначні події