РБД "Україніка наукова": редакційна підготовка електронного ресурсу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.9(302).16-19

Ключові слова:

електронні ресурси, інформаційні ресурси, редагування, реферативний текст, РБД Україніка наукова

Анотація

Розглянуто роль електронних ресурсів як засобу наукової комунікації в сучасному глобалізованому суспільстві. Проаналізовано основні наукові електронні ресурси провідної бібліотечної установи України — Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Схарактеризовано особливості найпопулярніших ресурсів серед відвідувачів книгозбірні. Визначено місце загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова" поміж важливих ресурсів бібліотеки. Наведено статистичні дані відвідувань інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за визначений період 2020 р. Виокремлено їх види за ознакою періодичності та видом інформації, призначеної для сприйняття. Зосереджено увагу на використанні комп'ютерних технологій у процесі створення та редагування електронних ресурсів. Окреслено загальні вимоги до підготовки та редагування інформаційного масиву "Україніки наукової". Розглянуто специфіку редагування наукових реферативних текстів і запропоновано рекомендації щодо його вдосконалення. Обґрунтовано доцільність здійснення редакційного опрацювання реферативних текстів у кілька етапів. Наголошено на потребі ретельної перевірки за першоджерелами правильності поданої інформації. Особливу увагу приділено виявленню та виправленню в текстах спотворень після сканування. Розглянуто особливості оформлення формульних і спеціальних виразів у наукових текстах "Україніки наукової". Зауважено, що під час використання формул слід дотримуватися певних правил і обов'язково перевіряти точність відтворення у форматі html. Констатовано, що професійне наповнення та редагування інформаційного масиву загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова" підвищить інформаційну й наукову цінність ресурсу, сприятиме популяризації здобутків українських учених та якнайповнішому забезпеченню читацьких запитів. Зосереджено увагу на професійній майстерності співробітників, які беруть участь у якісному наповненні та редакційному опрацюванні "Україніки наукової".

Біографія автора

Юлія Ейсмонт, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

молодший науковий співробітник відділу наукового формування національних реферативних ресурсів НБУВ

Посилання

Бібліографічний опис електронних ресурсів : метод. рек. / Д. В. Ткаченко, О. О. Цокало. — Миколаїв : Б-ка Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, 2011. — 80 с.

Гречаниченко Л. В. Удосконалення навичок посткомп'ютерного редагування технічних текстів / Л. В. Гречаниченко, Н. П. Матулевська, Т. В. Матулевська // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Сер. Педагогіка, психологія і соціологія. — 2010. — Вип. 8. — С. 67—75.

Женченко М. І. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги / М. І. Женченко // Вісн. Кн. палати. — 2011. — № 4. — С. 1—4.

Лобузін І. В. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми та технологічні рішення / І. В. Лобузін // Наук.-техн. інформ. (НТІ). — 2013. — № 1. — С. 67—72.

Онищенко О. С. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, Н. Ю. Каліберда, Т. В. Добко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська, Л. А. Чуприна, А. В. Матвійчук, М. О. Кудінов, Л. М. Яременко. — НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ: НБУВ, 2011. — 247 с.

Реферативна база даних "Україніка наукова". — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/512. — Назва з екрана.

Тимченко О. В. Модель геометричних спотворень зображень текстових документів / О. В. Тимченко, І. О. Кульчицька, О. О. Тимченко // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — 2013. — Вип. 67. — С. 100—104.

Фіголь Н. М. Особливості редакційної підготовки електронних видань / Н. М. Фіголь // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2013. — № 3—4. — С. 165—169.

References

Tkachenko D. V. and O. O. Cokalo. (2011). Bibliografichnij opis elektronnih resursiv : metod. rek. Mikolayiv: B-ka Mikolayiv. derzh. agrar. un-tu.

Grechanichenko L. V., Matulevska N. P. and Matulevska T. V. (2010). Udoskonalennya navichok postkomp'yuternogo redaguvannya tehnichnih tekstiv. Nauk. pr. Donec. nac. tehn. un-tu. Ser. Pedagogika, psihologiya i sociologiya, 8, рр. 67—75.

Zhenchenko M. I. (2011). Bibliografichnij opis elektronnih resursiv: zagalni vimogi. Visn. Kn. palati, 4, рр. 1—4.

Lobuzin I. V. (2013). Stvorennya bazi danih cifrovogo fondu biblioteki: osnovni problemi ta tehnologichni rishennya. Nauk.-tehn. inform. (NTI), 1, рр. 67—72.

Onishenko O. S., L. A. Dubrovina, V. M. Gorovij and others. (2011). Elektronni informacijni resursi bibliotek u pidnesenni intelektualnogo i duhovnogo potencialu ukrayinskogo suspilstva : monografiya. Kyiv: NBUV.

Referativna baza danih "Ukrayinika naukova". (2021). Available at: http://nbuv.gov.ua/node/512.

Timchenko O. V., Kulchicka I. O. and Timchenko O. O. (2013). Model geometrichnih spotvoren zobrazhen tekstovih dokumentiv. Modelyuvannya ta informacijni tehnologiyi. Zb. nauk. pr. IPME NAN Ukrayini, 67, рр. 100—104.

Figol N. M. (2013). Osoblivosti redakcijnoyi pidgotovki elektronnih vidan. Derzhava ta regioni. Ser. Soc. komunikaciyi, 3—4, рр. 165—169.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-29

Номер

Розділ

Бібліотечна справа