Свобода преси та демократія

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.9(302).26-30

Ключові слова:

свобода преси, засоби масової інформації, журналістика, журналістські організації, четверта влада, демократія, політичні вибори, громадянське суспільство

Анотація

У статті визначено аспекти залежності між свободою преси та демократією. Наголошуючи, що подібно до того, як сучасна демократія неможлива без вільної преси, так і свободу преси важко реалізувати в умовах автократичних режимів, авторка зосереджує увагу на двох аспектах окресленої проблеми: ролі засобів масової інформації в забезпеченні прозорості політичних виборів та контролі за діяльністю влади.

Авторка критикує розуміння свободи преси як абсолютного явища та зауважує, що навіть у сучасних найдемократичніших суспільствах інститут преси зазнає зовнішнього (з боку урядів та олігархії) й внутрішнього (з боку власників і редакторів медійних видань) тиску, що позначається на його діяльності. Проте багатопартійність політичної системи в умовах демократії зумовлює публікацію у пресі багатьох позицій і поглядів, оскільки різні видання віддають симпатії різним політичним силам, як керівним, так і опозиційним. Політичний плюралізм породжує феномен об'єктивності інформаційного поля. Оприлюднення різних позицій і поглядів щодо актуальних суспільних проблем дає можливість споживачам медійної інформації зіставляти їх і робити відповідні висновки.

Стверджуючи, що свобода преси є відносним поняттям, авторка зауважує, що в умовах демократії її можуть обмежувати в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку для запобігання заворушенням чи злочинам, розголошенню конфіденційної інформації, для охорони здоров'я населення, захисту репутації та прав людей, підтримання авторитету й неупередженості правосуддя. Проте обмеження повинно чітко відповідати трьом умовам, зокрема: суворо узгоджуватись із законом; мати гуманні та легітимні цілі; бути потрібним для досягнення зазначених цілей і корелювати з ними.

Біографія автора

Ірина Коваленко, Харківська державна академія культури

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри телерепортерської майстерності Харківської державної академії культури

Посилання

Curtis M. K. Free Speech, "the People's Darling Privilege": Struggles for Freedom of Expression in American History / M. K. Curtis. — Durham & London : Duke University Press, 2000. — 520 р.

Doomen J. Freedom and Equality in a Liberal Democratic State / J. Doomen. — Gent : Bruylant, 2014. — 238 р.

Graber D. A. Mass-Media and American Politics (4 ed.) / D. A. Graber & J. L. Dunaway. — Los Angeles & Washington (DC) : CQ Press, 2015. — 464 p.

Keane J. Media and Democracy / J. Keane. — Cambridge (UK) : Polity Pess, 1991. — 216 p.

Nelson S. P. Beyond the First Amendment: The Politics of Free Speech and Pluralism / S. P. Nelson. — Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2005. — 226 p.

Головко І. В. Роль засобів масової інформації у становленні ліберальної демократії / І. В. Головко // Вісник Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2010. — № 6. — С. 172—181.

Коваленко І. П. Незалежна журналістика як засіб контролю громадянського суспільства за здійсненням політичної влади (функціональний аспект) / І. П. Коваленко // Вісник Харківської державної академії культури. — 2013. — Вип. 41. — С. 241—246.

Romanyuk O. The Mass-Media and Political Regimes (The Problem of Mass-Media Determination by Political Regimes) / O. Romanyuk, I. Kovalenko // Visnyk of Kharkiv Academy of Culture. Series: Social Communications. — 2017. — Is. 50. — Р. 245—251.

Підкуркова І. В. Рівень свободи преси як показник розвиненості демократії // Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія — 2019. — № 2 (41). — C. 142—151. — Режим доступу: https://doi.org/10.21564/2075-7190.41.168315. — Назва з екрана.

Diamond L. (1996). Is the Third Wave Over? / L. Diamond // Journal of Democracy. — 1996. — № 7 (3). — Р. 20—37.

Hobbes T. Leviathan: Or the Matter, Forme, and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civill / T. Hobbes ; ed. by Ian Shapiro. — New Haven : Yale University Press, 2010. — 608 p.

Totalitarianism: Proceedings of a Conference Held at the American Academy of Arts and Sciences, March 1953 / edited by Carl Joachim Friedrich. — Cambridge (Mass) : Harvard University Press, 1954. — 386 p.

Freedom in the World. — Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_in_the_World. — Title from the screen.

Brown A. (2009). The Rise and Fall of Communism / A. Brown. — New York : Harper Collins, 2009. — 720 р.

Huntington S. P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century / S. P. Huntington. — Norman & London : University of Oklahoma Press, 1991. — 366 p.

References

Curtis M. K. (2000). Free Speech, "the People's Darling Privilege": Struggles for Freedom of Expression in American History. Durham & London: Duke University Press.

Doomen J. (2014). Freedom and Equality in a Liberal Democratic State. Gent: Bruylant.

Graber D. A. & Dunaway J. L. (2015). Mass-Media and American Politics (4 ed.). Los Angeles & Washington (DC): CQ Press.

Keane J. (1991). Media and Democracy. Cambridge (UK): Polity Pess.

Nelson S. P. (2005). Beyond the First Amendment: The Politics of Free Speech and Pluralism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Golovko I. V. (2010). Rolʹ zasobiv masovoyi informatsiyi u stanovlenni liberalʹnoyi demokratiyi [The Role of the Mass-Media in the Formation of Liberal Democracy]. Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law Academy. Series: Philosophy, philosophy of law, political science, sociology, 6, рр. 172—181.

Kovalenko I. P. (2013). Nezalezhna zhurnalistyka yak zasib kontrolyu hromadyansʹkoho suspilʹstva za zdiysnennyam politychnoyi vlady (funktsionalʹnyy aspekt) [Independent Journalism as a Means of Civil Society Control over the Exercise of Political Power (Functional Aspect)]. Visnyk of Kharkiv Academy of Culture. Series: Social Communications, 41, рр. 241—246.

Romanyuk O. & Kovalenko I. (2017). The Mass-Media and Political Regimes (The Problem of Mass-Media Determination by Political Regimes). Visnyk of Kharkiv Academy of Culture. Series: Social Communications, 50, рр. 245—251.

Pidkurkova I. V. (2019). Rivenʹ svobody presy yak pokaznyk rozvynenosti demokratiyi [The level of Freedom of the Press as an Indicator of the Development of Democracy]. Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, philosophy of law, political science, sociology, 41 (2), рр. 142—151. [Online], availadle at: https://doi.org/10.21564/2075-7190.41.168315.

Diamond L. (1996). Is the Third Wave Over? Journal of Democracy, 7 (3), рр. 20—37.

Hobbes T. (2010). Leviathan: Or the Matter, Forme, and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civill. New Haven: Yale University Press.

Friedrich C. J. [ed.]. (1954). Totalitarianism: Proceedings of a Conference Held at the American Academy of Arts and Sciences, March 1953. Cambridge (Mass): Harvard University Press.

Freedom in the World. (2021), [online]. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_in_the_World.

Brown A. (2009). The Rise and Fall of Communism. New York: Harper Collins.

Huntington S. P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman & London: University of Oklahoma Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-29

Номер

Розділ

Журналістика та медіа