Масові бібліотеки України під час нацистської окупації 1941—1944 рр.: зона цивільної адміністрації

Автор(и)

  • Тетяна Кароєва Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5012-9513

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.9(302).44-49

Ключові слова:

масова бібліотека, бібліотекар, бібліотечний фонд, бібліотечне обслуговування, читання, бібліотечні платні послуги, нацистська окупація

Анотація

Мета дослідження: на основі вивчення діяльності публічних (у радянській традиції — масових) бібліотек дослідити читацьке дозвілля пересічного городянина під час нацистської окупації України. Зміст дослідження: схарактеризовано уявлення про окупаційну міську бібліотечну мережу в зоні цивільної адміністрації (на місто — одна загальнодоступна бібліотека для дорослих, а також можлива бібліотека / філія для дітей), умови та режим роботи закладів, специфіку показників бібліотечного обслуговування, штат працівників. Докладно розглянуто комерційний складник діяльності масових бібліотек, що становив вагоме підґрунтя для успішного функціонування. Висновки. Підсумовуючи дослідження бібліотечного життя населення окупаційного періоду, варто зазначити: 1) на тлі ставлення нацистів до місцевих жителів лише як до робочої сили Рейху окупаційна влада дозволяла бібліотечне обслуговування в масових бібліотеках, але в міській місцевості; 2) саме місцева влада визначала масштаб (кількість закладів, розмір штату) та умови (режим роботи, вартість бібліотечних послуг) загальнодоступного обслуговування населення; 3) панувало певне уявлення про "норми" бібліотечної роботи: кількість закладів, штат, режим роботи, правила обслуговування та оплата за нього. Частина норм — із радянського досвіду, частина — данина окупаційним умовам виживання; 4) масові бібліотеки були популярними серед населення навіть за умови платного обслуговування; 5) читання, вочевидь, відігравало роль психологічного компенсатора в умовах окупації. Масові бібліотеки й під час нацистської окупації України залишалися вагомим складником культурного середовища.

Біографія автора

Тетяна Кароєва, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Посилання

Гімальдінова З. В. Бібліотеки України в роки Великої Вітчизняної війни / З. В. Гімальдінова // Бібліотекознавство і бібліографія. — 1985. — Вип. 25. — С. 10—16.

Кашеварова Н. Г. Бібліотеки України під час окупації періоду Другої світової війни (за донесеннями німецького бібліотекаря Олександра Гімпеля) / Н. Г. Кашеварова // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2016. — Вип. 20. — С. 294—326. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2016_20_20. — Назва з екрана.

Кашеварова Н. Г. Діяльність робочої групи "Харків" Оперативного штабу Розенберга з вивезення бібліотечних фондів у період нацистської окупації України / Н. Г. Кашеварова // Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. — 2005. — № 2. — С. 37—45.

Малолєтова Н. І. Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941—1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР / Н. І. Малолєтова, Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2000. — Вип. 5. — С. 139—172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2000_5_11. — Назва з екрана.

Малолєтова Н. Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941—1943 рр.) / Н. Малолєтова, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. — 2001. — № 3. — С. 2—18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2001_3_3. — Назва з екрана.

Бібліотеки Києва у період нацистської окупації (1941—1943) : дослідження : анот. покажчик : публікації документів / уклад. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова. — Київ, 2004. — 813 с.

Бібліотечні фонди Харкова в роки Другої світової війни : документи / упоряд. І. Я. Лосієвський [та ін.]. — Київ, 1997. — 102 с.

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : переміщення і втрати фондів : зб. документів і матеріалів. Т. 1 : 1939—1945 / упоряд.: Г. Сварник (керівник), Р. Дзюбан, М. Кривенко та ін. ; Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. — Львів, 2010. — 620 c.

Зеленська Н. Головна бібліотека Кіровоградщини в роки окупації (1941—1943 рр.) / Н. Зеленська // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 3. — С. 25—27.

Калашнікова В. Бібліотечні фонди України в роки Великої Вітчизняної війни (на прикладі Харківської, Ворошиловградської та Сталінської областей) / В. Калашнікова // Історична панорама. — Чернівці, 2008. — Вип. 7. — С. 113—130.

Прокопчук В. С. Бібліотеки Кам'янець-Подільської області в суворі 40-і роки ХХ ст. / В. С. Прокопчук, О. Б. Айвазян // Наук. праці Камянець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. — Камянець-Подільський, 2018. — Вип. 5. — С. 12—25.

Якимович Н. О. До питання про стан публічних бібліотек м. Києва в період нацистської окупації / Н. О. Якимович // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали ІХ міжнарод. наук.-практ. конф. — Одеса, 2016. — С. 143—147.

Стельникович С. В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941—1944 рр.) / С. В. Стельникович. — Житомир, 2015. — 592 с.

Державний архів Вінницької області (далі — ДАВіО). Ф. Р-1320с. Оп. 1. Спр. 1. 106 арк.

До 130-річчя відкриття Миколаївської громадської бібліотеки (нині Миколаївська ОУНБ ім. О. Гмирьова) // Державний архів Миколаївської області : вебсайт. — Режим доступу: http://mk.archives.gov.ua/onlinepresent/242-130biblotekgmirev.html. — Назва з екрана.

ДАВіО. Ф. Р-1320с. Оп. 1. Спр. 3. 11 арк.

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення : монографія. — Вінниця, 2007. — 312 с.

Селешко М. Вінниця: спомини перекладача комісії дослідів злочинів НКВД в 1937—1938 рр. / М. Селешко // Вінниця у спогадах : в 3 т. — Вінниця, 2019. — Т. 3. — С. 623—790.

ДАВіО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Спр. 427. 6 арк.

References

Himaldinova Z. V. (1985). Biblioteky Ukrainy v roky Velykoi Vitchyznianoi viiny. Bibliotekoznavstvo i bibliohrafiia, 25, pp. 10—16.

Kashevarova N. H. (2016). Biblioteky Ukrainy pid chas okupatsii periodu Druhoi svitovoi viiny (za donesenniamy nimetskoho bibliotekaria Oleksandra Himpelia). Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy, 20, pp. 294—326. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2016_20_20.

Kashevarova N. (2005). Diialnist robochoi hrupy "Kharkiv" Operatyvnoho shtabu Rozenberha z vyvezennia bibliotechnykh fondiv u period natsystskoi okupatsii Ukrainy. Bibliotekoznavstvo, dokumentoznavstvo, informolohiia, 2, pp. 37—45.

Malolietova N. I. & Dubrovina L. A. (2000). Natsystska bibliotechna polityka u period okupatsii Kyieva u 1941—1943 rr. i dolia knyzhkovykh fondiv Biblioteky Akademii nauk URSR. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy, 5, pp. 139—172. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2000_5_11.

Malolietova N. & Dubrovina L. (2001). Biblioteky Kyieva v period natsystskoi okupatsii (1941—1943 rr.). Bibliotechnyi visnyk, 3, pp. 2—18. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2001_3_3.

Dubrovina L. & Malolietova N. (Comp.) (2004). Biblioteky Kyieva u period natsystskoi okupatsii (1941—1943) : doslidzhennia : anotovanyi pokazhchyk : publikatsii dokumentiv. Kyiv.

Losiievskyi I. Ya. (Comp.) (1997). Bibliotechni fondy Kharkova v roky Druhoi svitovoi viiny : dokumenty. Kyiv.

Svarnyk H., Dziuban R. & Kryvenko M. (Comp.) (2010). Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy imeni V. Stefanyka : peremishchennia i vtraty fondiv : zbirnyk dokumentiv i materialiv. T. 1 : 1939—1945. Lviv.

Zelenska N. (2010). Holovna biblioteka Kirovohradshchyny v roky okupatsii (1941—1943 rr.). Visnyk Knyzhkovoi palaty, 3, pp. 25—27.

Kalashnikova V. (2008). Bibliotechni fondy Ukrainy v roky Velykoi Vitchyznianoi viiny (na prykladi Kharkivskoi, Voroshylovhradskoi ta Stalinskoi oblastei). Istorychna panorama, Chernivtsi, Vyp. 7, pp. 113—130.

Prokopchuk V. S. & Aivazian O. B. (2018) Biblioteky Kamianets-Podilskoi oblasti v suvori 40-i roky XX st. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka. Seriia : Bibliotekoznavstvo. Knyhoznavstvo. Kamianets-Podilskyi, 5, pp. 12—25.

Yakymovych N. O. (2016) Do pytannia pro stan publichnykh bibliotek m. Kyieva v period natsystskoi okupatsii. Informatsiina osvita ta profesiino-komunikatyvni tekhnolohii XX stolittia : materialy IX mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Odesa, pp. 143—147.

Stelnykovych S. V. (2015) Zhytomyrsko-Vinnytskyi rehion v umovakh natsystskoi okupatsii (1941—1944 rr.). Zhytomyr.

Derzhavnyi arkhiv Vinnytskoi oblasti (dali — DAViO), f. R-1320s, op. 1. spr. 1. 106 ark.

Do 130-richchia vidkryttia Mykolaivskoi hromadskoi biblioteky (nyni Mykolaivska OUNB im. O. Hmyrova) (2011). Derzhavnyi arkhiv Mykolaivskoi oblasti : veb-sait. Available at: http://mk.archives.gov.ua/onlinepresent/242-130biblotekgmirev.html.

DAViO, f. R-1320s., op. 1, spr. 3, 11 ark.

Vinnytska OUNB im. K. A. Timiriazieva v konteksti istorii ta innovatsiinomu postupi sohodennia (2007). Vinnytsia.

Seleshko M. (2019). Vinnytsia: spomyny perekladacha komisii doslidiv zlochyniv NKVD v 1937—1938 rr. Vinnytsia u spohadakh : v 3 t. Vinnytsia, 3, pp. 623—790.

DAViO, f. R-2700, op. 1, spr. 427, 6 ark.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-29

Номер

Розділ

Історичні розвідки