Формування бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону в умовах цифровізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.5(310).33-40

Ключові слова:

цифровий інформаційний потенціал, регіон, бібліотечно-інформаційний потенціал, інформаційні ресурси, бібліотека

Анотація

У статті проаналізовано елементи цифрового інформаційного потенціалу регіону. Наголошено, що за умов переходу від традиційного до цифрового соціокомунікативного простору, потреби розвитку високотехнологічного виробництва, формування цифрової економіки регіону проблема акумуляції, зберігання, вдосконалення та ефективного використання бібліотечно-інформаційного потенціалу, особливо на місцевому та регіональному рівнях, є надзвичайно актуальною. Уточнено склад і структуру бібліотечно-інформаційного потенціалу як невіддільного складника інтелектуального капіталу й цифрової економіки регіону. Визначено стартовий (внутрішній) та інтеграційний (зовнішній) різновиди бібліотечно-інформаційного потенціалу. Розглянуто бібліотечно-інформаційний потенціал м. Дніпра та області в системі цифрового складника інформаційного потенціалу регіону. Схарактеризовано його сучасний стан і перспективи розвитку в умовах цифровізації регіону. Запропоновано інноваційну модель розбудови бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону, результатом упровадження якої може стати: створення регіонального консолідованого інформаційного ресурсу з єдиним форматом подання даних на базі сучасних цифрових платформ; підвищення ефективності використання бібліотечно-інформаційного потенціалу завдяки його синхронізації з процесами формування й застосування інформаційного та інтелектуального ресурсів регіону.

Біографії авторів

Галина Колоскова, КЗК "Дніпровські міські публічні бібліотеки"

доктор філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, провідний бібліотекар КЗК "Дніпровські міські публічні бібліотеки"

Олексій Кобєлєв, Харківська державна академія культури

доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи ХДАК

Посилання

Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства : монографія / В. М. Горовий. — Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2005. — 300 с.

Дніпропетровська ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила та Мефодія : офіційний вебсайт. — Режим доступу: https://www.libr.dp.ua/. — Назва з екрана.

Інформаційно-аналітичний звіт ДОУНБ. 2020. / Упорядн.: Т. О. Абраїмова, О. В. Шевченко, Ю. М. Зюлева. — Дніпро : КЗК "ДОУНБ", 2020.

Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в України : монографія / О. М. Кобєлєв. — Харків : ХДАК, 2012. — 246 с.

Кобєлєв О. М. Соціальна інформатика : конспект лекцій / О. М. Кобєлєв. — Харків : ХДАК, 2007. — 80 с.

Колесникова Т. О. Кластер як нова регіональна модель інтеграції бібліотек ВНЗ України: концептуальні характеристики та умови реалізації / Т. О. Колесникова // Освіта регіону. — 2010. — № 3. — С. 181—188.

Колоскова Г. В. Бібліотечно-інформаційний потенціал м. Дніпро: сучасний стан та перспективи розвитку / Г. В. Колоскова, О. М. Кобєлєв // International Journal of Innovative Technologies in Social Science. — 2021. — № 3 (31). — Режим доступу: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30092021/767. — Назва з екрана.

Колоскова Г. В. Бібліотечно-інформаційний потенціал м. Дніпра як складова електронного інформаційного потенціалу Дніпропетровського регіону / Г. Колоскова // Короленківські читання 2019. "Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, кросмедійність, клієнторієнтованість" : матеріали ХХІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24—25 жовтня 2019 р. — Режим доступу: https://ru.calameo.com/ read/0053371042cd8f19b17da. — Назва з екрана.

Колоскова Г. В. Бібліотечно-інформаційний потенціал регіону: організаційно-функціональний аспект : дис. … д-ра філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи / Колоскова Галина Валеріївна ; ХДАК. — Харків, 2021. — 222 с. — Режим доступу: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/Koloskova /disKoloskova.pdf. — Назва з екрана.

Колоскова Г. В. Електронні колекції документів як складник бібліотечно-інформаційного потенціалу м. Дніпра / Галина Колоскова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 30—35.

Колоскова Г. В. Електронні ресурси бібліотек м. Дніпропетровськ як складова інформаційного простору Дніпропетровського регіону / Г. В. Колоскова // Культурологія та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22—23 квіт. 2016 р. — Харків : ХДАК, 2016. — С. 304—305.

Колоскова Г. В. Особливості формування електронних ресурсів бібліотек як складової інформаційного простору українського сегменту Інтернету / Г. В. Колоскова // Короленківські читання 2016. "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф. — Харків : ХДНБ, 2016. — Ч. 1. — С. 142—147.

Концепція регіональної програми інформатизації "Електронна Дніпропетровщина" на 2020—2022 роки. — Режим доступу: https://rpi2020—22.dp.gov.ua/ua/proekt-rpi-2020-2022/tekst-proektu-programi (Дата звернення 21.03.2022). — Назва з екрана.

Кунанець Н. Формування консолідованого інформаційного ресурсу розумного міста: бібліотечний аспект / Н. Кунанець, Г. Липак, В. Пасічник // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 2. — С. 3—8.

Шемаєв С. О. Співробітництво бібліотек, архівів, музеїв в сучасних умовах / С. О. Шемаєв // Вісник Харківської державної академії культури. — 2012. — Вип. 36. — С. 166—174.

References

Horovyy V. M. (2005). Osoblyvosti rozvytku sotsialnykh informatsiynykh baz suchasnoho ukrayinsʹkoho suspilstva. Kiyiv: NBU im. V. I. Vernadskogo.

Dnipropetrovskaya OUNB im. Pervouchyteliv slovyanskykh Kyryla ta Mefodiya (2022). Oficijnij vebsajt, [online]. Available at: https://www.libr.dp.ua/.

Abrayimova T. O., Shevchenko O. V. & Zyuleva Yu. M. [uporyadn.]. (2020). Informatsiyno-analitychnyy zvit DOUNB. Dnipro: KZK "DOUNB".

Kobyelyev O. M. (2012). Informatsiyna analityka v strukturi bibliotechnoyi diyalnosti v Ukrayiny : monohrafiya. Harkiv: HDAK.

Kobyelyev O. M. (2007). Sotsialna informatyka : konspekt lektsiy. Harkiv: HDAK.

Kolesnykova T. O. (2010). Klaster yak nova rehionalʹna modelʹ intehratsiyi bibliotek VNZ Ukrayiny: kontseptualni kharakterystyky ta umovy realizatsiyi. Osvita rehionu, 3, рр. 181—188.

Koloskova H. V. & Kobyelyev O. M. (2021). Bibliotechno-informatsiynyy potentsial m. Dnipro: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 3 (31), [online]. Available at: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30092021/7670.

Koloskova H. V. (2019). Bibliotechno-informatsiynyy potentsial m. Dnipra yak skladova elektronnoho informatsiynoho potentsialu Dnipropetrovsʹkoho rehionu. Korolenkivsʹki chytannya 2019. "Biblioteky, arkhivy, muzeyi: konverhentna tsyfrova komunikatsiya, krosmediynistʹ, kliyent oriyentovanistʹ" : materialy ХХІI Vseukr. nauk.-prakt. konf., m. Kharkiv, 24—25 zhovtnya 2019 r., [online]. Available at: https://ru.calameo.com/read/ 0053371042cd8f19b17da.

Koloskova H. V. (2021). Bibliotechno-informatsiynyy potentsial rehionu: orhanizatsiyno-funktsionalʹnyy aspekt. PhD. Harkiv. HDAK, [online]. Available at: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/Koloskova /disKoloskova.pdf.

Koloskova Н. V. (2019). Elektronni kolekciyi dokumentiv yak skladnik bibliotechno-informacijnogo potencialu m. Dnipra. Visnik Knizhkovoyi palati, 1, рр. 30—35.

Koloskova H. V. (2016). Elektronni resursy bibliotek m. Dnipropetrovsk yak skladova informatsiynoho prostoru Dnipropetrovsʹkoho rehionu. Kulturolohiya ta informatsiyne suspilstvo ХХІ stolittya : materialy Vseukr. nauk.-teoret. konf. molodykh uchenykh, 22—23 kvit. Kharkiv: HDAK, pp. 304—305.

Koloskova H. V. (2016). Osoblyvosti formuvannya elektronnykh resursiv bibliotek yak skladovoyi informa-tsiynoho prostoru ukrayinsʹkoho sehmentu Internetu. Korolenkivski chytannya 2016. "Biblioteky, arkhivy, muzeyi: intehratsiya do svitovoho naukovoho ta istoryko-kulʹturnoho prostoru" : materialy XIX Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kharkiv: KHDNB, Ch. 1, pp. 142—147.

Kontseptsiya rehionalnoyi prohramy informatyzatsiyi "Elektronna Dnipropetrovshchyna" na 2020—2022 roky, [online]. Available at: https://rpi2020—22.dp.gov.ua/ua/proekt-rpi-2020-2022/tekst-proektu-programi.

Kunanets N., Lypak H. & Pasichnyk V. (2017). Formuvannya konsolidovanoho informatsiynoho resursu rozumnoho mista: bibliotechnyy aspekt. Bibliotechnyy visnyk, 2, pp. 3—8.

Shemayev S. O. (2012). Spivrobitnytstvo bibliotek, arkhiviv, muzeyiv v suchasnykh umovakh. Visnyk Kharkivsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi kulʹtury, 36, pp. 166—174.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-26

Номер

Розділ

Бібліотечна справа