Критерії якості європейської системи вищої бібліотечно-інформаційної освіти

Автор(и)

  • Анатолій Гуменчук Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.6(311).7-12

Ключові слова:

вища бібліотечно-інформаційна освіта, Європа, критерії якості освіти, світовий рейтинг університетів, диверсифікація бібліотекознавчих освітніх програм

Анотація

Висвітлено організаційні та когнітивні особливості європейської системи вищої бібліотечно-інформаційної освіти, визначено країн-лідерів, провідні університети яких щорічно входять до світового рейтингу університетів QS World University за освітнім напрямом Library and Information Management.

Доведено, що інституціоналізація потужних наукових шкіл, їхній високий авторитет серед міжнародної наукової спільноти, сталі зв'язки з роботодавцями, гнучкість змісту освітніх програм, культивування традицій фундаменталізації та демократизації освітнього простору університету є базовими умовами забезпечення високої якості вищої освіти, попиту на випускників на ринку праці.

На основі контент-аналізу провідних європейських освітніх програм підготовки фахівців різних освітніх ступенів з'ясовано, що основними векторами сучасних трансформацій вищої бібліотечно-інформаційної освіти є багаторівневість, безперервність, фундаменталізація, цифровізація, універсальність і посилення інформаційного складника у змісті освіти.

Біографія автора

Анатолій Гуменчук, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

кандидат історичних наук, доцент, перший проректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Посилання

Бачинська Н. А. Бібліотечна освіта в країнах Європи / Н. Бачинська // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2—3 жовт. 2014 р.) ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. — Київ, 2014. — C. 11—14.

Бегун В. Підготовка бібліотечних професіоналів в Іспанії / В. Бігун // Бібліотечний вісник — 1997. — № 4. — C. 8—9.

Богданов Г. Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині / Георгій Богданов // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 8. — C. 43—46.

Гуменчук А. В. Міжнародні вимоги до гармонізації освітніх програм підготовки фахівців у галузі бібліотекознавства та інформаційних наук / А. В. Гуменчук // Вісник Харківської державної академії культури. — 2021. — Вип. 59. — С. 33—43.

Крохмальний Р. Бібліотечна освіта і міжнародні інтернет-комунікації / Р. Крохмальний // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — 2017. — Вип. 11—12. — C. 293—294.

Мар'їна О. Ю. Соціокомунікаційні технології в європейській бібліотечній освіті / О. Ю. Мар'їна // Вісник Харківської державної академії культури. — 2013. — Вип. 40. — C. 125—132. — Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v40/18.pdf. — Назва з екрана.

Пашкова В. Професійний візит у Велику Британію / Валентина Пашкова // Вісник Книжкової палати. — 1998. — № 6. — C. 12—13.

Соляник А. А. Моделі сталого розвитку вищої бібліотечно-інформаційної освіти: зарубіжний досвід / А. А. Соляник // Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., 25—28 лют. 2020 р., смт Славське Львів. обл. ; ВГО Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — 2020. — C. 13—17. — Режим доступу: Zbirnyk_ULA_Slavske_2020_compressed.pdf. — Назва з екрана.

QS World University Rankings 2022. — Mode of access: https://www.topuniversities.com/university-rankings /world-university-rankings/. — Title from the screen.

World Guide to Library, Archive and Information Science Education: Third new and completely revised Edition / Edited by Axel Schniederjürge. — KG Saur München, 2017. — 561 р.

The Swedish School of Library and Information Sciences // BOBCATSSS Association Newsletter (A.K.A European Association for Library and Information Education & Research, EUCLID). — 2022. — Issue 44. — Mode of access: https://bobcatsss.info. — Title from the screen.

References

Bachynska N. A. (2014). Bibliotechna osvita v krainakh Yevropy. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii do 75-richchia zasnuvannia Natsionalnoi istorychnoi biblioteky Ukrainy (m. Kyiv, 2—3 zhovt. 2014 r.). Kyiv, рр. 11—14.

Behun V. (1997). Pidhotovka bibliotechnykh profesionaliv v Ispanii. Bibliotechnij visnik, 4, рр. 8—9.

Bohdanov H. (2018). Pidhotovka bibliotechnykh kadriv u Nimechchyni. Visnik Knizhkovoyi palati, 8, рр. 43—46.

Humenchuk A. V. (2021). Mizhnarodni vymohy do harmonizatsii osvitnikh prohram pidhotovky fakhivtsiv u haluzi bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury, 59, рр. 33—43.

Krokhmalnyi R. (2017). Bibliotechna osvita i mizhnarodni internet-komunikatsii. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiini tekhnolohii, 11—12, рр. 293—294.

Mar'уina O. Yu. (2013). Sotsiokomunikatsiini tekhnolohii v yevropeiskii bibliotechnii osviti. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury, 40, рр. 125—132. Available at: http://www.ic.ac.kharkov.ua /RIO/v40/18.pdf.

Pashkova V. (1998). Profesiinyi vizyt u Velyku Brytaniiu. Visnik Knizhkovoyi palati, 6, рр. 12—13.

Solianyk A. A. (2020). Modeli staloho rozvytku vyshchoi bibliotechno-informatsiinoi osvity: zarubizhnyi dosvid. Suchasna informatsiino-bibliotechna osvita: oriientyry spivtvorennia : zb. materialiv Kh Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 25—28 liut. 2020 r., smt. Slavske Lviv. obl., рр. 13—17. Available at: Zbirnyk_ULA_Slavske _2020_compressed.pdf.

QS World University Rankings 2022. (2022). Available at: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/.

World Guide to Library, Archive and Information Science Education: Third new and completely revised Edition. (2017). KG Saur München.

The Swedish School of Library and Information Sciences. (2022). BOBCATSSS Association Newsletter (A.K.A European Association for Library and Information Education & Research, EUCLID), 44. Available at: https://bobcatsss.info/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Бібліотечна справа