Особливості просування розважальних проєктів на платформі Instagram

Автор(и)

  • Оксана Балюн Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7676-9049
  • Діана Трубіна Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Тетяна Фісенко Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.6(311).19-26

Ключові слова:

Instagram, комунікативна ефективність, контент, просування, реклама, розважальний проєкт, соціальні мережі, talant_videos

Анотація

Під час аналізу визначено основні метрики досліджуваних instagram-сторінок, що є складниками формування стратегії певного проєкту. Увагу зосереджено на тому, що в різних за масштабністю й розважальними напрямами проєктах використано різні стратегії просування, що виявили комунікативну ефективність, зокрема кількість і залученість підписників, кількість реакцій на сторінці, швидкість просування проєктів. Розглянувши кожен із зазначених прикладів, авторки з'ясували, що універсального комплексу просування сторінки в Instagram немає. У результаті дослідження було під­тверджено припущення, що просування розважальних проєктів на зазначеній платформі потребує ґрунтов­ного, зосередженого та ситуативного підходу не лише до вибору комплексу просування сторінки, а й до оцінювання ефективності цього процесу. Підсумовано, що в умовах високої конкуренції розважальних платформ у мережі Instagram нові проєкти можуть набувати популярності й утримувати лідерство завдяки охопленню вузької ніші та правильному вибору комплексу оцінювання їхньої ефективності.

Біографії авторів

Оксана Балюн, Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського

кандидат історичних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського

Діана Трубіна, Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського

магістр кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тетяна Фісенко, Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського

Посилання

Статистика Instagram, которую нужно знать в 2021 году. — Режим доступа: https://conversion.im/statistika-instagram-kotoruyu-nuzno-znat-v-2021-godu. — Загл. с экрана.

Instagram — Statistics & Facts. — Mode of access: https://www.statista.com/topics/1882/instagram /#dossierKeyfigures. — Title from the screen.

Distribution of Instagram users in the United States as of December 2021, by age group. — Mode of access: https://www.statista.com/statistics/398166/us-instagram-user-age-distribution. — Title from the screen.

Tharani A. The Instagram Effect. Instagram and Loss of Agency / Alim Tharani // Crossing Borders: Student Reflections on Global Social Issues. — 2021. — Vol. 3. No 1. — DOI: https://doi.org/10.31542/cb.v3i1.2249.

Howard N. Ph. Network Ethnography and the Hypermedia Organization: New Media, New Organizations, New Methods / Philip N. Howard // New Media & Society. — 2002. — Vol. 4, Iss. 4. — P. 550—574. DOI: https://doi.org/10.1177/146144402321466813

Dewanti S. Development of Instagram and YouTube Content Videos' for Online Learning / S. Dewanti, S. Sujarwo // Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan. — 2021. — Vol. 14, No 2. — P. 181—188. DOI: 10.21831 / jpipfip.v14i2.40253

Soto-Vásquez D. А. Mediating the Magic Kingdom: Instagram, Fantasy, and Identity / Arthur D. Soto-Vásquez // Western Journal of Communication. — 2021. — Vol. 85, Iss. 5. — P. 588—608. DOI: https://doi.org/10.1080/10570314.2021.1970797

Achmad E. Adolescents's personal branding on instagram / E. Achmad, L. Ruhaena. // Al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi. — 2021. — Vol. 6, No. 1. — P. 1—34. DOI: https://doi.org/10.22515/al-balagh.v6i1.3138

Фісенко Т. В. Феномен "бульбашкового фільтру" у мережевих соціальних комунікаціях / Т. В. Фісенко // Наукові записки Інституту журналістики. — 2014. — Т. 57. — С. 194—199.

Беркій Т. М. Соціальні мережі: різні аспекти впливу на людину / Т. М. Беркій // Інформаційно-правовий портал "Українське право". 2017. — Режим доступу: https://ukrainepravo.com/legal_publications/essay-on-it-law/it_law_berkiy_Social_networks_and_there_involves/. — Назва з екрана.

Смола Л. Є. Перспективи соціальних мереж в контексті розвитку комунікаційних технологій / Л. Є. Смола // Вісник Львівського університету. Серія: Філос.-політолог. студії. — 2015. — Вип. 7. — С. 243—249.

Грищенко О. Ф. Соціальний медіамаркетинг як інструмент просування продукту підприємства / О. Ф. Грищенко // Маркетинг і менеджмент інновацій: електрон. версія книги. — 2013. — № 4. — Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_4_86_98.pdf. — Назва з екрана.

Струнгар В. В. Типологічна класифікація соціальних медіа як об'єкт діяльності бібліотек / В. В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 58. — C. 195—205. — DOI: https://doi.org/10.15407/np.58.195.

Fisher C. Netflix releases worldwide subscriber stats by region for the first time / C. Fisher. — Mode of access: https://www.engadget.com/2019-12-17-netflix-reports-membership-revenue-by-region.html?guccounter=1. — Title from the screen.

Chamat R. How Netflix uses Social Media to Dominate the Online Streaming Industry / R. Chamat. — Mode of access: https://www.8ways.ch/en/digital-news/how-netflix-uses-social-media-dominate-online-streaming-industry. — Title from the screen.

References

Statystyka Instagram, kotoruiu nuzhno znat v 2021 godu. (2021), [online]. Available at: https://conversion.im/ statistika-instagram-kotoruyu-nuzno-znat-v-2021-godu.

Instagram — Statistics & Facts. (2022), [online]. Available at: https://www.statista.com/topics/1882/instagram /#dossierKeyfigures.

Distribution of Instagram users in the United States as of December 2021, by age group. (2021), [online]. Available at: https://www.statista.com/statistics/398166/us-instagram-user-age-distribution.

Tharani A. (2021). The Instagram Effect. Instagram and Loss of Agency. Crossing Borders: Student Reflections on Global Social Issues, 3 (1). DOI: https://doi.org/10.31542/cb.v3i1.2249.

Howard N. Ph. (2002). Network Ethnography and the Hypermedia Organization: New Media, New Organizations, New Methods. New Media & Society, 4 (4), pp. 550—574. DOI: https://doi.org/10.1177/146144402321466813.

Dewanti S. (2021). Development of Instagram and YouTube Content Videos' for Online Learning. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, 14 (2), pp. 181—188. DOI: 10.21831 / jpipfip.v14i2.40253.

Soto-Vásquez D. А. (2021). Mediating the Magic Kingdom: Instagram, Fantasy, and Identity. Western Journal of Communication, 85 (5), pp. 588—608. DOI: https://doi.org/10.1080/10570314.2021.1970797.

Achmad E. (2021). Adolescents's personal branding on Instagram. Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 6 (1), pp. 1—34. DOI: https://doi.org/10.22515/al-balagh.v6i1.3138.

Fisenko Т. (2014). Fenomen "bulbashkovoho filtru" u merezhevykh sotsialnykh komunikatsiiakh. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, 57, pp. 194—199.

Berkii Т. (2017). Sotsialni merezhi: rizni aspekty vplyvu na liudynu. Informatsiino-pravovyi portal "Ukrainske pravo", [online]. Available at: https://ukrainepravo.com/legal_publications/essay-on-it-law/it_law_berkiy _Social_networks_and_there_involves/.

Smola L. (2015). Perspektyvy sotsialnykh merezh v konteksti rozvytku komunikatsiinykh tekhnolohii. Visnyk of the Lviv University. Series Philos. Political Studies, 7, pp. 243—249.

Hryshchenko О. (2013). Sotsialnyi media marketynh yak instrument prosuvannia produktu pidpryiemstva. Marketynh i menedzhment innovatsii: elektron. versiia knyh, 4, [online]. Available at: http:// mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_4_86_98.pdf.

Strunhar V. (2020). Typolohichna klasyfikatsiia sotsialnykh media yak obiekt diialnosti bibliotek. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, 58, pp. 195—205. DOI: https:// doi.org/10.15407/np.58.195.

Fisher C. (2019). Netflix releases worldwide subscriber stats by region for the first time, [online]. Available at: https://www.engadget.com/2019-12-17-netflix-reports-membership-revenue-by-region.html?guccounter=1.

Chamat R. (2019). How Netflix uses Social Media to Dominate the Online Streaming Industry, [online]. Available at: https://www.8ways.ch/en/digital-news/how-netflix-uses-social-media-dominate-online-streaming-industry.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Соціокомунікаційні технології