"Стилістика засобів масової інформації" як навчальна дисципліна в підготовці майбутнього журналіста

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.6(311).26-30

Ключові слова:

журналіст, стилістика засобів масової інформації, сучасна українська літературна мова, медіатексти, стилістичні навички

Анотація

У статті розглянуто питання вивчення стилістики ЗМІ як навчальної дисципліни в підготовці медійників, розкрито проблему вдосконалення стилістичних навичок студентів-журналістів у процесі опанування курсу як важливого чинника професійної підготовки, обґрунтовано потребу роботи над стилістичною вправністю мовлення в контексті підвищення майстерності журналіста.

Зауважено про вагоме місце стилістики ЗМІ в підготовці майбутніх працівників ЗМІ як засобу формування високоосвіченої мовної особистості, якою має бути сучасний журналіст.

Підсумовано, що стилістика засобів масової інформації має значні комунікативні можливості, що сприяє влучному, доцільному та виваженому застосуванню мовних засобів у майбутній журналістській практиці.

Біографії авторів

Любов Башманівська, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка

Валерій Башманівський, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка

Посилання

Бабенко В. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі навчання стилістики : дис. … канд. пед. наук / Бабенко Вікторія Василівна ; Київський університет імені Бориса Грінченка. — Київ, 2019. — 244 с.

Баранник Н. О. Удосконалення граматико-стилістичних умінь студентів у процесі вивчення курсу "Сучасна українська мова" / Е. О. Баранник // Психолого-педагогічні науки. — 2014. — № 3. — С 113—115.

Дудик П. С. Стилістика української мови / П. С. Дудик. — Київ : Академія, 2005. — 367 с.

Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови : навчальний посібник / А. О. Капелюшний. — Вид. 2-ге, перероблене. — Львів : ПАЮ, 2007. — 400 с.

Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. Л. І. Мацько. — Київ : Вища школа, 2003. — 462 с.

Семененко Е. А. Стилістика як лінгвістична та загальнофілологічна дисципліна. Актуальні напрями лінгвостилістики. Предмет і проблематика / Е. А. Семененко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць. — 2004. — Вип. 14. — С. 10—17.

Яцимірська М. Г. Культура фахової мови журналіста : навчальний посібник / М. Г. Яцимірська. — Львів : ПАЮ, 2004. — 332 с.

References

Babenko V. V. (2019). Formuvannya komunikativnoyi kompetentnosti majbutnih uchiteliv ukrayinskoyi movi i literaturi u procesi navchannya stilistiki. PhD. Kiyivskij universitet imeni Borisa Grinchenka. Kyiv.

Barannik N. O. (2014). Udoskonalennya gramatiko-stilistichnih umin studentiv u procesi vivchennya kursu "Suchasna ukrayinska mova". Psihologo-pedagogichni nauki, 3, рр. 113—115.

Dudik P. S. (2005). Stilistika ukrayinskoyi movi. Kyiv: Akademiya.

Kapelyushnij A. O. (2007). Praktichna stilistika ukrayinskoyi movi : navchalnij posibnik. Vid. 2-ge, pereroblene. Lviv: PAYu.

Macko L. I., Sidorenko O. M. & Macko O. M. (2003). Stilistika ukrayinskoyi movi : pidruchnik. Kyiv: Visha shkola.

Semenenko E. A. (2004). Stilistika yak lingvistichna ta zagalnofilologichna disciplina. Aktualni napryami lingvostilistiki. Predmet i problematika. Zapiski z ukrayinskogo movoznavstva : zbirnik naukovih prac, 14, рр. 10—17.

Yacimirska M. G. (2004). Kultura fahovoyi movi zhurnalista: navchalnij posibnik. Lviv: PAYu.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Журналістика та ЗМІ