Сільське господарство України в республіканських збірниках наукових праць 1964 року

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.6(311).30-36

Ключові слова:

збірник наукових праць, Міністерство сільського господарства УРСР, Науково-дослідний інститут захисту рослин, Науково-дослідний інститут землеробства, Українська сільськогосподарська академія

Анотація

У статті порушено проблему розвитку сільського господарства в Україні. Зазначена галузь, з огляду на кліматичні особливості, якість ґрунтів, рівень зрошуваності земель, зручний для сільськогосподарських угідь природний ландшафт, завжди була актуальною для нашої держави. Тому не дивно, що тематика, без­по­середньо пов'язана чи дотична до питань розвитку сільського господарства, є науково затребуваною. Останнім часом її суспільна корисність відчутно посилилася, адже аграрна скерованість сучасної економіки України стає дедалі виразнішою. З урахуванням цих обставин та відповідно до завдань річного (2022) плану дослідницьких робіт Книжкової палати України, авторка поставила за мету проаналізувати зміст наукових збірників УРСР, що вийшли друком 1964 р. і були присвячені різноманітним питанням сільськогосподарської тематики. Зокрема, було опрацьовано видання, які випускало Міністерство сільського господарства Україн­ської РСР, а саме: "Захист рослин" (Науково-дослідний інститут захисту рослин УРСР), "Землеробство" (Науково-дослідний інститут землеробства УРСР), "Корми та годування сільськогосподарських тварин" (Українська сільськогосподарська академія).

Авторка визначила пріоритетні напрями тогочасних наукових досліджень, окреслила коло пошуковців, проаналізувала найвагоміші здобутки сільськогосподарської галузі Радянської України. Окрім того, зупинилася на бібліографічних параметрах зазначених видань, як-от: наявність власного спеціалізованого видавництва "Урожай", періодичність виходу збірників, розмір накладів, ціна примірників тощо. Формулюючи висновки, дослідниця звернула увагу на тематичне розмаїття та глибину наукового аналізу порушених проблем.

Біографія автора

Лариса Дояр, Книжкова палата України імені Івана Федорова

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України

Посилання

Українська сільськогосподарська енциклопедія у 3-х т. / [відп. ред. В. Ф. Пересипкін]. — Київ : Видавництво УРЕ, 1970—1972.

Пінчук А. О. Державне регулювання сталого розвитку сільського господарства в умовах трансформації національної економіки: теорія, методологія та практика : монографія / А. О. Пінчук. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 332 с.

Григор'єва Х. А. Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення : монографія / Х. А. Григор'єва. — Херсон : Гельветика, 2019. — 596 с.

Халатур С. М. Стратегія економічного розвитку сільського господарства України: теорія, методологія, практика : монографія / С. М. Халатур. — Запоріжжя : [б. в.], 2017. — 424 с.

Землеробство. Вип. 1 Луківництво / [відп. ред. Ф. А. Попов]. — Київ : Урожай, 1964. — 152 с.

Захист рослин. Вип. 1 Боротьба з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур / [відп. ред. В. П. Васильєв]. — Київ : Урожай, 1964. — 136 с.

Корма и кормление сельськохозяйственных животных. Вып. 1 / [отв. ред. П. Д. Пшеничный]. — Киев : Урожай, 1964. — 132 с.

Корма и кормление сельськохозяйственных животных. Вып. 2 / [отв. ред. П. Д. Пшеничный]. — Киев : Урожай, 1964. — 142 с.

References

Peresypkin V. F. [vidp. red.]. (1970—1972). Ukrayinsʹka silʹsʹkohospodarsʹka entsyklopediya u 3-kh t. Kyiv: Vydavnytstvo URE.

Pinchuk A. O. (2019). Derzhavne rehulyuvannya staloho rozvytku silʹsʹkoho hospodarstva v umovakh trans¬for-matsiyi natsionalʹnoyi ekonomiky: teoriya, metodolohiya ta praktyka : monohrafiya. Chernihiv: CHNTU.

Hryhoryeva Kh. A. (2019). Derzhavna pidtrymka silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny: problemy pravovoho zabezpechennya : monohrafiya. Kherson: Helʹvetyka.

Khalatur S. M. (2017). Stratehiya ekonomichnoho rozvytku silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny: teoriya, metodo-lohiya, praktyka : monohrafiya. Zaporizhzhya: [b. v.].

Popov F. A. [vidp. red.]. (1964). Zemlerobstvo. Vyp. 1 Lukivnytstvo. Kyiv: Urozhay.

Vasylʹyev V. P. [vidp. red.]. (1964). Zakhyst roslyn. Vyp. 1 Borotʹba z shkidnykamy i khvorobamy silʹsʹkohos-podarsʹkykh kulʹtur. Kyiv: Urozhay.

Pshenychnyy P. D. [otv. red.]. (1965). Korma y kormlenye selʹsʹkokhozyaystvennykh zhyvotnykh. Vyp. 1. Kіev: Urozhay.

Pshenychnyy P. D. [otv. red.]. (1964). Korma y kormlenye selʹsʹkokhozyaystvennykh zhyvotnykh. Vyp. 2. Kіev: Urozhay.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

З архіву Книжкової палати