Бібліографічні аспекти наукового дослідження педагогічних видань XIX — початку XX століть

(за матеріалами колекції рідкісних видань фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.6(311).42-49

Ключові слова:

рідкісні видання, колекція , науково-допоміжний бібліографічний покажчик

Анотація

Проведено структурний і змістовий аналіз науково-допоміжного бібліографічного покажчика "Педаго­гічні видання німецькою мовою другої половини ХІХ ст. — 1917 р. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського". Розглянуто основні текстологічні, типовидові особливості та інноваційні методики, що практикувалися в процесі його укладання, а саме: підготовлено фаховий переклад назв 820 видань із німецької українською; розроблено ілюстративні додатки до науково-допоміжного бібліографічного покажчика. Окреслено теоретичні засади бібліографічного виявлення, відбору та подальшого бібліографічного опрацювання документів. Розглянуто напрями опрацювання рідкісних видань із колекції "Видання XVII — початку XX ст. іноземними мовами" фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського упродовж 2005—2018 рр. Зазначено, що в межах наукового дослідження "Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії" (2020—2022) уперше систематизовано й цілісно репрезентовано німецькомовні педагогічні видання другої половини ХІХ — початку XX ст. крізь призму бібліографічної реконструкції педагогічних джерел. Визначено, що найконструктивнішою для зазначеного жанру, враховуючи предмет дослідження, є систематизація відібраних видань за типовидовим складом і відповідно до характеру інформації. Констатовано, що вивчення змісту педагогічних джерел німецькою мовою другої половини початку ХХ ст. уможливлює виявлення особливостей навчального процесу закладів освіти різних рівнів в історичному контексті. Схарактеризовано теоретичну та прикладну цінність зазначених видань як джерельної бази для мультидисциплінарних досліджень.

Біографія автора

Наталія Кропочева, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

молодший науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства і біографістики ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Посилання

Березівська Л. Д. Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України : здобутки та перспективи / Л. Д. Березівська, С. В. Тарнавська // Вісник НАПН України. — 2022. — Вип. 4 (1). — С. 4—5. — Режим доступу: https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4108 (дата звернення 15.04.2022). — Назва з екрана.

Бондар Н. Бібліотека Унівської Свято-Успенської Лаври: Стародруки, рідкісні видання і рукописи : каталог, уклав Юрій Ясіновський / Н. Бондар ; Інститут церковної музики Українського католицького університету. — Львів : Вид. Львівської Політехніки, — 2017. — 295 с.

Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865—1939 рр.) : іст.-бібліогр. дослідж. / О. Дроздовська; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2001. — 364 c.

Дікунова О. Створення бібліографічних покажчиків — складник інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / О. Дiкунова, О. Лебедюк // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 5. — С. 14—19.

Домбровська Л. Науково-інформаційний потенціал українських журналів педагогічної тематики другої половини XIX — початку XX століття: з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Лариса Домбровська // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 2. — С. 37—41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_2_14 (дата звернення: 05.06.2022). — Назва з екрана.

Дяченко Л. М. Оригінальні німецькомовні видання як джерело знань про розвиток педагогічної науки в Німеччині в кінці XIX — на початку XX ст. / Л. М. Дяченко // Науково-педагогічні студії. — 2021. — Вип. 5. — С. 20—29. — Режим доступу: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-22-30. — Назва з екрана.

Іващенко В. М. Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах мережі освітянських бібліотек: результати дослідження / Віра Іващенко, Руслана Палійчук // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 1. — С. 1—4.

Мацібора Н. Г. Збереження і використання культурного спадку з фондів освітянських бібліотек України / Н. Г. Мацібора // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — Т. 42, Вип. 4. — С. 141—149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_42_4_15. — Назва з екрана.

Мацібора Н. Інформаційний ресурс Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухо-млин¬ського: історія й сучасність / Н. Мацібора // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 4. — С. 34—40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_4_7. — Назва з екрана.

Сак О. Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара (до 135-річчя заснування книгозбірні) / Ольга Сак // Бібліотечний вісник. — 2007. — № 5. — С. 42—47. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2007_5_6 (дата звернення 4.06. 2022). — Назва з екрана.

Ковальчук Г. Інтеграція інформаційних ресурсів рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій / Галина Ковальчук, Ірина Римарович // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 18—19. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2006_6_6 (дата звернення 7.06. 2022). — Назва з екрана.

Попик В. І. Здобутки та перспективні завдання бібліотечної біографіки / В. І. Попик // Українська біографістика. — 2015. — Вип. 12. — С. 9—41. — Режим доступу: http://biography.nbuv.gov.ua/data/ vidannya/12/JRN/PDF/4.pdf (дата звернення 7.06. 2022). — Назва з екрана.

Файфер Н. Фонд рідкісних та цінних видань іноземними мовами Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: стан і перспективи розвитку / Н. Файфер, О. Дроншкевич, І. Білоцерківець // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 1. — С. 17—21. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2014_1_6 (дата звернення: 06.06.2022). — Назва з екрана.

Ціборовська-Римарович І. О. Книжковий фонд відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2007. — Вип. 12. — С. 52—69.

Вернигора С. М. Рецензія на каталог "Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (автори Дениско Л. М., Рудакова Ю. К.) / С. М. Вернигора // Інтегровані комунікації. — 2018. — Вип. 1. — С. 43—45. — Режим доступу: https://intcom.kubg.edu.ua/ index.php/journal/article/view/108/89 (дата звернення: 06.06.2022). — Назва з екрана.

References

Berezivska L. D. & Tarnavska S. V. (2022). Diyalnist Derzhavnoyi naukovo-pedahohichnoyi biblioteky Ukrayiny imeni V. O. Sukhomlynsʹkoho NAPN Ukrayiny : zdobutky ta perspektyvy (Activities of the State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine named after V. O. Sukhomlinsky NAPS of Ukraine: achievements and prospects). Visnyk NAPN Ukrayiny, 4 (1), рр. 4—5. [in Ukrainian].

Bondar N. (2017). Biblioteka Univskoyi Svyato-Uspenskoyi Lavry: Starodruky, ridkisni vydannya i rukopysy: Kataloh (Library of the Univ Holy Dormition Lavra: Old prints, rare editions and manuscripts: Catalog). Lʹviv: Vyd. Lʹvivskoyi Politekhniky. [in Ukrainian].

Dombrovsjka L. (2010). Naukovo-informacijnyj potencial ukrajinsjkykh zhurnaliv pedaghoghichnoji tematyky drughoji polovyny XIX — pochatku XX stolittja: z fondu Derzhavnoji naukovo-pedaghoghichnoji biblioteky Ukrajiny imeni V. O. Sukhomlynsjkogho (Ukrainian magazines of county towns of Galicia (1865—1939)). Visnik Knizhkovoyi palati, 2, рp. 37—41. [in Ukrainian].

Drozdovsjka O. (2001). Ukrajinsjki chasopysy povitovykh mist Ghalychyny (1865—1939 rr.) (Ukrainian magazines of county towns of Galicia (1865—1939) : ist.-biblioghr. doslidzh. Lviv. [in Ukrainian].

Dikunova O. & Lebedjuk O. (2016). Stvorennja biblioghrafichnykh pokazhchykiv — skladnyk informacijno-biblioghrafichnoji dijaljnosti biblioteky vyshu (Scientific and information potential of Ukrainian journals of peda-gogical subjects of the second half of the XIX — beginning of the XX century: from the fund of the V. O. Sukhomlinsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine). Bibliotechnij visnik, 5, рp. 14—19. [in Ukrainian].

Djachenko L. M. (2021). Oryghinaljni nimecjkomovni vydannja jak dzherelo znanj pro rozvytok pedaghoghichnoji nauky v Nimechchyni v kinci XIX — na pochatku XX st. (Original German-language publications as a source of knowledge about the development of pedagogical science in Germany in the late XIX — early XX centuries). Naukovo-pedaghoghichni studii, 5, рр. 20—29 [in Ukrainian].

Ivashhenko V. M. & Palijchuk R. I. (2013). Zibrannja ridkisnykh i cinnykh vydanj u fondakh merezhi osvit-jansjkykh bibliotek: rezuljtaty doslidzhennja (Collection of Rare and valuable publications in the funds of the network of educational libraries: research results). Visnik Knizhkovoyi palati, 1, рр. 1—4. [in Ukrainian].

Macibora N. Gh. (2014). Zberezhennja i vykorystannja kuljturnogho spadku z fondiv osvitjansjkykh bibliotek Ukrajiny (Preservation and use of cultural heritage from the funds of educational Libraries of Ukraine). Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja, T. 42, Vyp. 4, рр. 141—149. [in Ukrainian].

Macibora N. (2019). Informacijnyj resurs Derzhavnoji naukovo-pedaghoghichnoji biblioteky Ukrajiny imeni V. O. Su¬khomlynsjkogho: istorija j suchasnistj (Information resource of the V. O. Sukhomlinsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine: history and modernity). Bibliotechnyj visnyk, 4, рp. 34—40. [in Ukrainian].

Sak O. (2007). Zibrannja ridkisnykh i cinnykh vydanj u fondakh Khersonsjkoji OUNB im. O. Ghonchara (do 135-richchja zasnuvannja knyghozbirni) (Collection of rare and valuable publications in the funds of the Kherson OUNB O. Honchar (to the 135th anniversary of the book collection). Bibliotechnyj visnyk, 5, рр. 42—47. [in Ukrainian].

Kovaljchuk Gh. & Rymarovych I. (2006). Integhracija informacijnykh resursiv ridkisnykh vydanj, bibliotechnykh zibranj ta istorychnykh kolekcij (Integration of information resources of rare publications, library collections and historical collections). Bibliotechnyj visnyk, 6, рp. 18—19. [in Ukrainian].

Popyk V. I. (2015). Zdobutky ta perspektyvni zavdannja bibliotechnoji bioghrafiky (Achievements and perspective tasks of library biography). Ukrajinsjka bioghrafistyka, 12, рp. 9—41. [in Ukrainian].

Fajfer N., Dronshkevych O. & Bilocerkivecj I. (2014). Fond ridkisnykh ta cinnykh vydanj inozemnymy movamy Derzhavnoji naukovo-pedaghoghichnoji biblioteky Ukrajiny im. V. O. Sukhomlynsjkogho: stan i perspektyvy rozvytku (Fund of rare and valuable publications in foreign languages of the V. O. Sukhomlinsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine: state and prospects of development). Bibliotechnyj visnyk, 1, рр. 17—21. [in Ukrainian].

Ciborovsjka-Rymarovych I. O. (2007). Knyzhkovyj fond viddilu starodrukiv ta ridkisnykh vydanj Nacionaljnoji biblioteky Ukrajiny imeni V. I. Vernadsjkogho jak dzhereljna baza istorychnykh doslidzhenj (Book fund of the department of old prints and rare editions of the National Library of Ukraine named after VI Vernadsky as a source base of historical research). Rukopysna ta knyzhkova spadshhyna Ukrajiny, 12, рр. 52—69. [in Ukrainian].

Vernigora S. (2018). Denisko L. M., Rudakova Yu. K. Knizhkovi znaki na knigah iz kolekciyi ridkisnih vidan nacionalnoyi biblioteki Ukrayini imeni V. I. Vernadskogo : katalog. Pokazhchik zmistu. (Book marks on books from the collection of rare editions of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine). Integrovani komunikaciyi, № 1 (5), рр. 46—47. Available at: https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/108/89 [Accessed 06.06.2022]. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Історичні розвідки