Професійні ресурси бібліотечно-інформаційної діяльності: трансформації в освіті та різноманітність функціонування у цифровому середовищі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.8(313).13-19

Ключові слова:

бібліотечно-інформаційна освіта, інновації в освіті, цифрові трансформації, модель фахівця, конвергентні освітньо-професійні програми

Анотація

У статті розглянуто професійні ресурси бібліотечно-інформаційної діяльності, використання яких необхідне для досягнення сумісності стратегій діяльності бібліотек і цифрового інструментарію їх реалізації.

Зазначено, що технологізація діяльності бібліотечних установ потребує від їхніх фахівців дедалі глибших знань у цій сфері й предметної уваги до спеціальних завдань зі створення цифрового простору бібліотеки. Наголошено на актуальності спрямованого формування відповідних професійних ресурсів бібліотечно-інформаційної діяльності в межах спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (ІБАС).

Розглянуто чинні освітньо-професійні програми "цифрового спрямування" за спеціальністю "Інформа­ційна, бібліотечна та архівна справа".

Наголошено на необхідності розроблення актуальних "конвергентних" освітньо-професійних програм (ОПП) за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" з підготовки "цифрових" фахівців для предметної галузі бібліотечної діяльності.

Сучасні професійні ресурси бібліотечно-інформаційної діяльності схарактеризовано як потенційно доступний чи наявний склад персоналу бібліотеки різних професійних і компетентнісних напрямів, потрібний для досягнення ефективного результату діяльності бібліотеки як багатофункціонального центру сучасної системи соціальних комунікацій.

Одним із засобів розширення переліку необхідних професійних ресурсів бібліотечно-інформаційної діяльності для підтримання цифрового простору бібліотеки визначено розроблення "конвергентних" освітньо-професійних програм із підготовки "цифрових" фахівців для предметної галузі бібліотечно-інформаційної діяльності.

Розширення спектра "цифрових" ОПП за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" актуалізує їхнє теоретико-методологічне обґрунтування та розвиток науково-педагогічних шкіл у контексті бібліотечного складника в назві спеціальності.

Біографія автора

Надія Бачинська, КНУКіМ

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв

Посилання

Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні / Надія Бачинська // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 3. — С. 32—35.

Бачинська Н. А. Бібліотечно-інформаційна освіта в Україні: етапи розвитку та характерні ознаки / Н. А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 3. — С. 57—67.

Бачинська Н. А. Менеджер веб-контенту: вступ до фаху : навч. посібник (для студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа") / Н. А. Бачинська, О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. — Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2021. — 59 с.

Давидова І. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах / Ірина Давидова // Вісник Книжкової палати. — 2008. — № 9. — С. 17—20.

Єрмолаєва Г. А. Кадрово-управлінський склад українських бібліотек в сучасному вимірі / Г. А. Єрмолаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 4. — С. 51—56.

Єрмолаєва Г. А. Портрет сучасного бібліотечного фахівця (за матеріалами досліджень українських бібліотек різних рівнів) / Г. А. Єрмолаєва // Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. / [редкол. : Н. В. Федотова (гол. ред.) та ін.]. — Миколаїв : МФ КНУКіМ, 2018. — Ч. 1. — С. 68—72.

Загуменна В. В. Інноваційні зміни в бібліотечно-інформаційній освіті України / В. В. Загуменна // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири" : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. — Київ : УБА, 2016. — С. 18—22.

Матвієнко О. В. Менеджер цифрових трансформацій у сфері бібліотечно-інформаційної та архівної діяльності: галузева спеціалізація / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2021. — № 2. — С. 14—22.

Матвієнко О. Цифрове кураторство як соціально-освітня діяльність бібліотечного фахівця / О. Матвієнко, М. Цивін // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2022. — № 9. — С. 34—46.

Новальська Т. Інтернет-маркетолог за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": функції та компетентності у конвергентних професійних практиках / Т. Новальська, Н. Бачинська // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2022. — № 9. — С. 125—136.

Новальська Т. Теоретико-методологічні засади підготовки інтернет-маркетолога за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Т. Новальська, В. Касьян // Український журнал з бібліо-текознавства та інформаційних наук. — 2021. — № 7. — С. 71—82.

Сидоренко А. І. Моделі підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної сфери: історичний екскурс та сучасні реалії / А. І. Сидоренко // Молодий вчений. — 2017. — № 4.2. — С. 78—83.

Соляник А. А. Нове покоління освітніх стандартів підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців / А. А. Со-ляник // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири" : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. — Київ : УБА, 2016. — С. 10—14.

Українська бібліотечна асоціація / Ukrainian Library Association. — Режим доступу: https://www.facebook.com /ula.org.ua/posts/5503571593062890. — Назва з екрана.

Чачко А. Бібліотекарі в інформаційному суспільстві: не проблема, а реальність / Ада Чачко // Вісник Книжкової палати. — 2001. — № 10. — С. 23—25.

References

Bachinska N. (2015). Bazovi koncepciyi modernizaciyi vishoyi bibliotechnoyi osviti v Ukrayini. Visnik Knizhkovoyi palati, 3, рр. 32—35.

Bachinska N. A. (2018). Bibliotechno-informacijna osvita v Ukrayini: etapi rozvitku ta harakterni oznaki. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiya, 3, рр. 57—67.

Bachinska N. A., Matviyenko O. V. & Civin M. N. (2021). Menedzher veb-kontentu: vstup do fahu : navch. posibnik. Kyiv: Vidav. centr KNUKiM.

Davidova I. (2008). Strategichni oriyentiri rozvitku bibliotechnoyi profesiyi v suchasnih socialno-komunikacijnih umovah. Visnik Knizhkovoyi palati, 9, рр. 17—20.

Yermolayeva G. A. (2017). Kadrovo-upravlinskij sklad ukrayinskih bibliotek v suchasnomu vimiri. Biblio-tekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiya, 4, рр. 51—56.

Yermolayeva G. A. (2018). Portret suchasnogo bibliotechnogo fahivcya (za materialami doslidzhen ukrayinskih bibliotek riznih rivniv). Stan ta perspektivi rozvitku kulturologichnoyi nauki v Ukrayini : zb. tez dopovidej IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. Mikolayiv: MF KNUKiM, Ch. 1, рр. 68—72.

Zagumenna V. V. (2016). Innovacijni zmini v bibliotechno-informacijnij osviti Ukrayini. Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya "Suchasna informacijno-bibliotechna osvita: yevropejski oriyentiri" : zbirnik materialiv. Kyiv: UBA, рр. 18—22.

Matviyenko O. V. & Civin M. N. (2021). Menedzher cifrovih transformacij u sferi bibliotechno-informacijnoyi ta arhivnoyi diyalnosti: galuzeva specializaciya. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiya, 2, рр. 14—22.

Matviyenko O. & Civin M. (2022). Cifrove kuratorstvo yak socialno-osvitnya diyalnist bibliotechnogo fahivcya. Ukrayinskij zhurnal z bibliotekoznavstva ta informacijnih nauk, 9, рр. 34—46.

Novalska T. & Bachinska N. (2022). Internet-marketolog za specialnistyu "Informacijna, bibliotechna ta arhivna sprava": funkciyi ta kompetentnosti u konvergentnih profesijnih praktikah. Ukrayinskij zhurnal z biblio-tekoznavstva ta informacijnih nauk, 9, рр. 125—136.

Novalska T. & Kasyan V. (2021). Teoretiko-metodologichni zasadi pidgotovki internet-marketologa za special-nistyu 029 "Informacijna, bibliotechna ta arhivna sprava". Ukrayinskij zhurnal z bibliotekoznavstva ta in-formacijnih nauk, 7, рр. 71—82.

Sidorenko A. I. (2017). Modeli pidgotovki fahivciv bibliotechno-informacijnoyi sferi: istorichnij ekskurs ta suchasni realiyi. Molodij vchenij, 4.2, рр. 78—83.

Solyanik A. A. (2016). Nove pokolinnya osvitnih standartiv pidgotovki bibliotechno-informacijnih fahivciv. Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya "Suchasna informacijno-bibliotechna osvita: yevropejski oriyentiri" : zbirnik materialiv. Kyiv: UBA, рр. 10—14.

Ukrayinska bibliotechna asociaciya. (2022). Available at: https://www.facebook.com/ula.org.ua/posts /5503571593062890.

Chachko A. (2001). Bibliotekari v informacijnomu suspilstvi: ne problema, a realnist. Visnik Knizhkovoyi palati, 10, рр. 23—25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Бібліотечна справа