Видавнича діяльність Книжкової палати України станом на 1964 рік

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.8(313).30-32

Ключові слова:

Книжкова палата УРСР, видавництво Книжкової палати УРСР, бібліографічний довідник, бібліографічний покажчик, бібліографічний бюлетень, друковані бібліографічні картки, щодекадник

Анотація

Стаття є продовженням авторських досліджень з історії Книжкової палати України, присвячених діяльності Державного архіву друку, методичної ради та редакційно-видавничого відділу установи. Торішня праця з цієї тематики була написана до 85-річного ювілею покажчика "Літопис журнальних статей" та розкривала проблему видання цього державного бібліографічного покажчика у Книжковій палаті України. Працюючи відповідно до цьогорічного плану наукової роботи, авторка дослідила видавничу діяльність Книжкової палати України станом на 1964 р. Метою розвідки є проведення контент-аналізу тогочасних видань установи, їхньої класифікації, визначення ключових напрямів і пріоритетів цієї діяльності. Наукова новизна праці полягає в залученні маловживаних матеріалів внутрішнього відомчого архіву установи, опрацюванні раритетного на сьогодні (накладом менш ніж 4 тис. примірників) щодекадного бібліографічного бюлетеня "Нові книги УРСР" за 1964 р. та персоналізації історії видавничої справи в межах Книжкової палати України. Дотримуючись принципів і вимог наукової методології, авторка спиралася на загальні (порівняння, вимірювання (емпіричні), аналіз, синтез (комплексні), сходження від абстрактного до конкретного (теоретичні) та спеціальні (компонентно-аналітичний, групування) методи дослідження. Джерельною базою для написання статті став річний зшиток журналу "Нові книги УРСР", датований 1964 р. Змістовий складник праці уміщує повноцінний перелік видань, підготовлених та надрукованих Книжковою палатою УРСР упродовж 1964 р., та демонструє їх тематичне й галузеве розмаїття. Висновкова частина статті засвідчує факт розквіту видавничої діяльності установи станом на 1964 р. й аргументовано доводить, що в цій справі спостерігалася виразна україноцентрична спрямованість.

Біографія автора

Лариса Дояр, Книжкова палата України імені Івана Федорова

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України

 

Посилання

Огієнко I. I. Історія українського друкарства / [Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик]. — Київ : Либідь, 1994. — 448 с. — ("Пам'ятки історичної думки України").

Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я. Д. Ісаєвич. — 2-е вид., випр. і доп. — Львів : Вища школа, 1983. — 155 c.

Тимошик М. С. Історія видавничої справи : підручник / М. С. Тимошик. — 2-ге вид., виправлене. — Київ : Наша наука і культура, 2007. — 496 с.

Зелінська Н. В. Історія видавничої справи в Україні: до перегляду концепції / Н. В. Зелінська // Поліграфія і видавнича справа. — 2002. — Вип. 39. — С. 19—26.

Нові книги УРСР. — 1964. — № 1. — 1 січня.

Там само. — 1964. — № 11. — 10 квітня.

Там само. — 1964. — № 27. — 20 вересня.

Там само. — 1964. — № 33. — 20 листопада.

Там само. — 1964. — № 17. — 10 червня.

Там само. — 1964. — № 20. — 10 липня.

Там само. — 1964. — № 21. — 20 липня.

References

Ohiyenko I. I. (1994). Istoriya ukrayinsʹkoho drukarstva. Kyiv: Lybidʹ.

Isayevych Ya. D. (1983). Pershodrukar Ivan Fedorov i vynyknennya drukarstva na Ukrayini. Lʹviv: Vyshcha shkola, 1983. — 155 c.

Tymoshyk M. S. (2007). Istoriya vydavnychoyi spravy : рidruchnyk. Kyiv: Nasha nauka i kulʹtura.

Zelinsʹka N. V. (2002). Istoriya vydavnychoyi spravy v Ukrayini: do perehlyadu kontseptsiyi. Polihrafiya i vydavnycha sprava, 39, рр. 19—26.

Novi knyhy URSR. (1964), 1, 1 sichnya.

Tam samo. (1964), 11, 10 kvitnya.

Tam samo. (1964), 27, 20 veresnya.

Tam samo. (1964), 33, 20 lystopada.

Tam samo. (1964), 17, 10 chervnya.

Tam samo. (1964), 20, 10 lypnya.

Tam samo. (1964), 21, 20 lypnya.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

З архіву Книжкової палати