Видатний дослідник польської й української історії Й. Роллє та його книги у фондах НБУВ

Автор(и)

  • Тетяна Якубова НБУВ, Україна
  • Ярослав Матвіїшин Міжнародна академія Сан-Маріно, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.8(313).48-52

Ключові слова:

Й. Роллє, бібліотечні фонди НБУВ, провенієнції, книжкові знаки, атрибуція

Анотація

У статті розглянуто життєвий шлях і науковий доробок видатного польського письменника, історика та лікаря Йосипа Роллє, діяльність якого пов'язана з Києвом, Яришевим і найтісніше — з Кам'янцем-Подільським, де вчений працював медиком, цікавився народною медициною, краєзнавством та етнографією Поділля, написав важливі літературні твори й праці з історії Правобережної України.

Наведено окремі результати досліджень біографії й творчості Й. Роллє, подано їхню оцінку, а також на­голошено на значущості праць науковця, зосібна для сучасних козакознавчих студій та історії медицини Поділля.

Здійснено книгознавчий огляд праць Й. Роллє й проаналізовано джерелознавчий матеріал провенієнцій на опублікованих ним книгах, що зберігаються у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій (далі1 — ВБЗІК) Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі — ІК НБУВ). Виявлено імена власників книг. Надано історико-книгознавчу характеристику окремих праць Й. Роллє та виокремлено в них історичну тематику, пов'язану з Україною.

Біографії авторів

Тетяна Якубова, НБУВ

кандидат історичних наук, науковий співробітник НБУВ

Ярослав Матвіїшин, Міжнародна академія Сан-Маріно

кандидат фізико-математичних наук (історія науки і техніки), професор Міжнародної академії Сан-Маріно

Посилання

Лікар Йосип Роллє — краєзнавець, історик, письменник : рекомендований біобібліографічний список / уклад. О. А. Юрчишина. — Вінниця : НБ ВНМУ, 2015. — 16 с.

Баженов Л. В. Регіональна історія України в дослідженнях краківської історичної школи (60-ті рр. XIX — початок XX ст.) / Л. В. Баженов // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнко: історичні науки. — 2016. — Вип. 9. — С. 8—16.

Баженова С. Е. Юзеф Антоні Роллє: життя, діяльність, творчість / С. Е. Баженова. — Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2001. — 224 с. ІІ вид. : КПДУ, інформ.-вид. відділ, 2002. — 180 с.

Старенький І. Поляк, який присвятив життя Поділлю / І. Старенький. — Режим доступу: https:// klyuch.com.ua.articles/history (дата звернення 25.02.2021). — Назва з екрана.

Dr. Antoni J. Gawędy z przeszłosci / J. Antoni Dr. — Lwów : GiS. Z drukarni K. Pollera, 1879. — Т. 2. — [4], 294, [2] s.

Dr. Antoni J. Krescytywa. Obrazek obyczajowy z XVIII wieku / J. Antoni Dr. // Gawędy z przeszłosci. — 1879. — Т. 2. — S. 77—141.

Dr. Antoni J. Z dziejów serca. Opwiadanie z przeszłego wieku / J. Antoni Dr. // Gawędy z przeszłosci. — 1879. — Т. 2. — S. 143—231.

Котлобулатова І. Книгарі та книгарні в минулому Львова. — Львів : Аверс, 2005. — Режим доступу: https: // zbruc.eu (дата звернення: 25. 02.2021). — Назва з екрана.

Мяскова Т. Є. (2014). До 180-річчя від дня народження українського історика, археолога та етнографа Володимира Боніфатійовича Антоновича (1834 —1908) / Т. Є. Мяскова. — Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/node /1141 (дата звернення 25.02.2021). — Назва з екрана.

Dr. Antoni J. Opowiadania historyczne. Ser. ІІІ / J. Antoni Dr. — Warszawa : GiW, 1882. — Т. 2. — 271s.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego T. XII, XV (cz. 2). — Warszawa : Nakł. F. Sulimierskiego i W. Wa-lewskiego, 1892—1902. — 960 s; 741[2] s.

Dr. Antoni J. Jak się żyło na kresach ukrainnych przed inkursyą kozacką / J. Antoni Dr. // Opowiadania historyczne. Ser. ІІІ. — 1882. — Т. 2. — S. 59—108.

Dr. Antoni J. Jeden z wielu / J. Antoni Dr. // Opowiadania historyczne. Ser. ІІІ. —1882. — Т. 2. — S. 111—148.

Dr. Antoni J. Tron książęcy za kobietę, opowiadanie z XVI w. / J. Antoni Dr. // Opowiadania historyczne. Ser. ІІІ. —1882. — Т. 2. — S. 1—57.

Dr. Antoni J. Niemierycze / J. Antoni Dr. // Opowiadania historyczne. Ser. ІІІ. —1882. — Т. 2. — S. 181—269.

Dr. Antoni J. Nowe Opowiadania Historyczne. Wyd. ІІ / J. Antoni Dr. — Lwów : GiS przy Placu Katedralnym, 1883. — 322, [2] s.

Dr. Antoni J. Zemsta kozacza / J. Antoni Dr. // Nowe Opowiadania Historyczne.— 1883. — Wyd. ІІ. — S. 164—215.

Dr. Antoni J. Opowiadania. Ser. ІV / J. Antoni Dr. — Warszawa : GiW, 1884. — Т. 2. — 458 s.

Dr. Antoni J. Nieszczęśliwy Władyka / J. Antoni Dr. // Opowiadania. Ser. ІV. —1884. — Т. 2. — S. 147—221.

Dr. Antoni J. Opowiadania. Ser. ІV / J. Antoni Dr. — Warszawa : GiW, 1884. — Т. 1. — 416 s.

Dr. Antoni J. Pan Balcer z Godzimierza Wilga. Opowiadanie z k. XVII w. / J. Antoni Dr. // Opowiadania. Ser. ІV. — 1884. — Т. 1. — S. 65—92.

Dr. Antoni J. Emir Rzewuski / J. Antoni Dr. // Opowiadania. Ser. ІV. — 1884. — Т. 1. — S. 159—253.

Матвіїшин Я. Розмаїта діяльність козакофіла Вацлава Жевуського (1785—1831) / Я. Матвіїшин, Т. Якубова // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. — 2018. — Вип. 27. — С. 365—374.

Wojakowski Jó. J. Księgozbiory Eustaszego Kajetana Sapiehy (1797—1860) i Wacława Seweryna Rzewuskiego (1785—1831) / Jó. J. Wojakowski // Polskie dziedzictwo kulturalne. Ser. B. — Warszawa, 1996. — S. 161—185.

Dr. Antoni J. Niewiasty kresowe. Opowiadania historyczne / J. Antoni Dr. — Warszawa : GiW, 1883. — 245 s.

Dr. Antoni J. Nowe Opowiadania Historyczne. Cz. ІІ. Wyd. ІІ / J. Antoni Dr. — Lwów : GiS, 1881. — S. [1], [257—381].

Dr. Antoni J. Porwanie króla / J. Antoni Dr. // Nowe Opowiadania Historyczne. Cz. ІІ. Wyd. ІІ. — Lwów : GiS, 1881. — S. 257—327.

Dr. Antoni J. Niedoszłe legiony. Opowiadanie z przeszłego wieku / J. Antoni Dr. // Nowe Opowiadania Historyczne. Cz. ІІ. Wyd. ІІ. — Lwów : GiS, 1881. — S. 330-383.

Listy do dra Józefa A. Rolle (1830—1894) ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (wybór) // Acta Medicorum Polonorum. R. 4. — 2014. — S. 139—155.

References

Yurchishina O. A. [uklad.]. (2015). Likar Josip Rollye — krayeznavec, istorik, pismennik : rekomendovanij biobibliografichnij spisok. Vinnicya: NB VNMU.

Bazhenov L. V. (2016). Regionalna istoriya Ukrayini v doslidzhennyah krakivskoyi istorichnoyi shkoli (60-ti rr. XIX — pochatok XX st.). Visnik Kam'yanec-Podilskogo nacionalnogo universitetu imeni Ivana Ogiyenko: istorichni nauki, 9. рр. 8—16.

Bazhenova S. E. (2001). Yuzef Antoni Rollye: zhittya, diyalnist, tvorchist. Kam'yanec-Podilskij: [b. v.].

Starenkij I. (2021). Polyak, yakij prisvyativ zhittya Podillyu, [online]. Available at: https://klyuch.com.ua.articles/ history [Accessed 25.02.2021].

Dr. Antoni J. (1879). Gawedy z przeszlosc. Lwów: GiS. Z drukarni K. Pollera, T. 2.

Dr. Antoni J. (1879). Krescytywa. Obrazek obyczajowy z XVIII wieku. Gawedy z przeszlosci. Lwów: GiS. Z drukarni K. Pollera, T. 2, рр. 77—141.

Dr. Antoni J. (1879). Z dziejow serca. Opwiadanie z przeszlego wieku. Gawedy z przeszlosci, T. 2,

рр. 143—231.

Kotlobulatova I. (2021). Knigari ta knigarni v minulomu Lvova. Lviv: Avers, [online]. Available at: https: // zbruc.eu [Accessed: 25. 02.2021].

Myaskova T. Ye. (2014). Do 180-richchya vid dnya narodzhennya ukrayinskogo istorika, arheologa ta etnografa Volodimira Bonifatijovicha Antonovicha (1834 —1908), [online]. Available at: http:// nbuv.gov.ua/node /1141 [Accessed 25.02.2021].

Dr. Antoni J. (1882). Opowiadania historyczne. Ser. III. Warszawa: GiW, T. 2.

Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego T. XII, XV (cz. 2). (1892—1902). Warszawa: Nakl. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego.

Dr. Antoni J. (1882). Jak sie zylo na kresach ukrainnych przed inkursya kozacka. Opowiadania historyczne. Ser. III, T. 2, рр. 59—108.

Dr. Antoni J. (1882). Jeden z wielu. Opowiadania historyczne. Ser. III, T. 2, рр. 111—148.

Dr. Antoni J. (1882). Tron ksiazecy za kobiete, opowiadanie z XVI w. Opowiadania historyczne. Ser. III, T. 2, рр. 1—57.

Dr. Antoni J. Niemierycze. (1882). Opowiadania historyczne. Ser. III, T. 2, рр. 181—269.

Dr. Antoni J. (1883). Nowe Opowiadania Historyczne. Wyd. II. Lwów: GiS przy Placu Katedralnym.

Dr. Antoni J. (1883). Zemsta kozacza. Nowe Opowiadania Historyczne, Wyd. II, рр. 164—215.

Dr. Antoni J. (1884). Opowiadania. Ser. IV. Warszawa: GiW, T. 2.

Dr. Antoni J. (1884). Nieszczesliwy Wladyka. Opowiadania. Ser. IV, T. 2, рр. 147—221.

Dr. Antoni J. (1884). Opowiadania. Ser. IV, T. 1.

Dr. Antoni J. (1884). Pan Balcer z Godzimierza Wilga. Opowiadanie z k. XVII w. Opowiadania. Ser. IV, T. 1, рр. 65—92.

Dr. Antoni J. (1884). Emir Rzewuski. Opowiadania. Ser. IV, T. 1, рр. 159—253.

Matviyishin Ya. & Yakubova T. (2018). Rozmayita diyalnist kozakofila Vaclava Zhevuskogo (1785—1831). Novi doslidzhennya pam'yatok kozackoyi dobi v Ukrayini, Vip. 27, рр. 365—374.

Wojakowski Jo. J. Ksiegozbiory Eustaszego Kajetana Sapiehy (1797—1860) i Waclawa Seweryna Rzewuskiego (1785—1831). Polskie dziedzictwo kulturalne. Ser. B, рр. 161—185.

Dr. Antoni J. (1883). Niewiasty kresowe. Opowiadania historyczne. Warszawa: GiW.

Dr. Antoni J. (1881). Nowe Opowiadania Historyczne. Cz. II. Wyd. II. Lwow : GiS, 1881. — S. [1],

—381].

Dr. Antoni J. Porwanie krola. (1881). Nowe Opowiadania Historyczne. Cz. II, Wyd. II, рр. 257—327.

Dr. Antoni J. (1881). Niedoszle legiony. Opowiadanie z przeszlego wieku. Nowe Opowiadania Historyczne. Cz. II, Wyd. II, рр. 330—383.

Listy do dra Jozefa A. Rolle (1830—1894) ze zbiorow Biblioteki Jagiellonskiej (wybor). (2014). Acta Medicorum Polonorum. R. 4, рр. 139—155.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Історичні розвідки