Бібліотеки у процесах дистанційної наукової комунікації: досвід НБУВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.9(314).13-17

Ключові слова:

дистанційна робота, віддалений користувач, карантин, воєнний стан, НБУВ, бібліотека, електронні ресурси, бібліотечні портали знань

Анотація

Обґрунтовано потребу в електронних інформаційних ресурсах НБУВ на сучасному етапі. Проаналізовано міжнародні бази даних наукової інформації, до яких бібліотека надає доступ вітчизняним ученим на час карантину та воєнного стану в Україні. Розглянуто проєкти НБУВ, створені для забезпечення інформаційних потреб внутрішньо переміщених осіб. З'ясовано переваги та недоліки дистанційної роботи бібліотекарів. Особливу увагу приділено поповненню електронних ресурсів бібліотек.

Зауважено про значну активізацію участі бібліотеки в міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, наукових семінарах та інших науково-організаційних заходах у режимі онлайн. Визначено ефективність дистанційної роботи бібліотечних працівників за умов карантину та воєнного стану в Україні. Наголошено, що організація віддаленої роботи бібліотечних установ дає змогу зберегти інтелектуальний потенціал країни за складних умов сьогодення.

Біографія автора

Юлія Ейсмонт, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

молодший науковий співробітник відділу наукового формування національних реферативних ресурсів НБУВ

Посилання

Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2021 р. / НАН України. — Київ : Академ-періодика, 2022. — 637 с.

Звіт про діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2020 р. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; керівники НДР Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна, О. С. Онищенко, Л. М. Яременко, О. П. Степченко, Г. І. Ковальчук, В. М. Горовий, Ю. М. Половинчик, С. В. Полтавець. Затв. вченою радою НБУВ 15.01.2021. — Київ, 2021 р. — 130 с.

Вишновецька С. В. Дистанційний режим роботи як одна із істотних умов праці / С. В. Вишновецька, Ю. О. Артеменко // Право і суспільство. — 2020. — № 5. — С. 49—54.

Іншин М. І. Види та зміст переваг дистанційної зайнятості працівників в Україні / М. І. Іншин // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики XXI століття. — Харків : НДІ ППСН, 2020. — С. 48 — 51.

Коваль Т. М. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: наукова та бібліотечно-інформаційна діяльність в умовах карантину (2020 р.) / Т. М. Коваль, В. В. Горєва, Т. Л. Кулаковська, Л. О. Мат-війчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2021. — Вип. 61. — С. 167—191.

Котова Л. В. Поняття та юридична природа альтернативних форм зайнятості у сучасних умовах / Л. В. Котова // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2012. — № 25. — С. 83—95.

Лобузіна К. В. Портали знань національних бібліотек / К. В. Лобузіна // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф., 8—10 жовт., 2019 р. — Т. 1. — С. 341—345.

Моцар М. М. Проблеми формування дистанційних форм зайнятості в Україні / М. М. Моцар // Наукові праці МАУП. — 2013. — Вип. 2 (37). — С. 123—128.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу : закон України від 04.02.2021 № 1213-IX. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua. — Назва з екрана (дата перегляду: 14.03.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : закон України від 17.03.2020 № 530-IX. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua. — Назва з екрана (дата перегляду: 14.03.2022).

Свічкарьова Я. В. Дистанційна робота як одна із форм атипової зайнятості / Я. В. Свічкарьова // Держава та регіони. Серія: Право. — 2013. — № 1 (39). — С. 129—134.

Середа О. Г. Деякі аспекти впровадження регулювання дистанційної роботи в сучасному законодавстві / О. Г. Середа // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 5—7 черв., 2014 р. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 245—248.

References

Zvit pro diialnist Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy u 2021 r. (2022). [Report on the activities of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2021]. Kyiv: Akademperiodyka.

Zvit pro diialnist Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho u 2020 r. (2021). [Report on the activities of the V. I. Vernadsky National library of Ukraine in 2020]. Kyiv: V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, 130 p.

Vyshnovetska S. V. & Artemenko Yu. O. (2020). Dystantsiinyi rezhym roboty yak odna iz istotnykh umov pratsi [Remote mode of work as one of the essential working conditions]. Law and society, 5, рр. 49—54.

Inshyn M. I. (2020). Vydy ta zmist perevah dystantsiinoi zainiatosti pratsivnykiv v Ukraini [Types and content of advantages of remote employment of employees in Ukraine]. Theoretical issues of jurisprudence and problems of law enforcement: challenges of the XXI century. Kharkiv: Public Policy and Social Sciences Research Institute, рр. 48—51.

Koval T. M., Horieva V. V., Kulakovska T. L. & Matviichuk L. O. (2021). Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho: naukova ta bibliotechno-informatsiina diialnist v umovakh karantynu (2020 r.) [The V. I. Ver-nadsky National library of Ukraine: the scientific and library and information activities in quarantine (2020)]. Academic Papers of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, 61, рр. 167—191.

Kotova L. V. (2012). Poniattia ta yurydychna pryroda alternatyvnykh form zainiatosti u suchasnykh umovakh [Concept and legal nature of alternative forms of employment in modern conditions]. Actual problems of law: theory and practice, 25, рр. 83—95.

Lobuzina K. V. (2019). Portaly znan natsionalnykh bibliotek [Portals of Knowledge of National Libraries]. International Scientific Conference "Library. Science. Communication: Current Trends in the Digital Age", Kyiv. Available at: http://conference.nbuv.gov.

Motsar M. M. (2013). Problemy formuvannia dystantsiinykh form zainiatosti v Ukraini [Problems of forming remote forms of employment in Ukraine]. Academic Papers of Interregional Academy of Personnel Management, 2 (37), рр. 123—128.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia pravovoho rehuliuvannia dystantsiinoi, nadomnoi roboty ta roboty iz zastosuvanniam hnuchkoho rezhymu robochoho chasu. (2021). Law of Ukraine on February, 4, № 1213-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua. [Accessed: 14.03.2022].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy, spriamovanykh na zapobihannia vynyknenniu i poshyrenniu koronavirusnoi khvoroby (COVID-19). (2020). Law of Ukraine on March 17, № 530-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua. [Accessed: 14.03.2022].

Svichkaryova Ya. V. (2013). Dystantsiina robota yak odna iz form atypovoi zainiatosti. [Remote work as one of the forms of atypical employment]. State and Regions. Series: Law, 1 (39), рр. 129—134.

Sereda O. G. (2014, June). Deiaki aspekty vprovadzhennia rehuliuvannia dystantsiinoi roboty v suchasnomu zakonodavstvi [Some aspects of the implementation of remote work regulation in modern legislation]. Actual problems of legal science on the path of modern development of the state and society. Proceedings of International Science Conference, pp. 245—248. Sumy State University. Sumy, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-25

Номер

Розділ

Бібліотечна справа