Інформаційний ресурс енциклопедичних видань науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.9(314).17-24

Ключові слова:

енциклопедичні видання, енциклопедія, енциклопедичний словник, довідкові видання, інформаційний ресурс, база даних, запит пошуку, науково-технічна бібліотека

Анотація

У статті розглянуто масив довідкових видань науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" (далі — НТБ НУ "Львівська політехніка") за змістовим (універсальні й галузеві енциклопедії) та географічним (інформаційний продукт, вироблений в Україні) аспектами, а також за хронологією (1992—2021).

Схарактеризовано особливості енциклопедичних і словникових видань; досліджено хроніку українських енциклопедій бібліотеки НУ "Львівська політехніка" як базу освітніх і наукових процесів; окреслено перспективу використання довідкової літератури у практиці навчального закладу.

Подано формальну модель бази даних (БД) енциклопедичних видань науково-технічної бібліотеки. Авторка запропонувала БД "Інформаційний ресурс енциклопедичних видань науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»" на базі програми Microsoft Access. Основними перевагами створення та функціонування такої БД є швидкість отримання даних, прості й зручні засоби опрацювання кількох таблиць в одній базі, цілісність, єдність і гнучкість, стандартизація та уніфікація. Основні процеси функціонування бази взаємодіють через три зовнішні сутності: "Читач", "Читальний зал" і "Книгозберігання". Для спрощення пошуку інформації в базі даних за певними критеріями створено запити: довідкові видання з певної галузі; автор видання; рік видання; видавництво; місце публікації, обсяг та інші. Зазначена БД є зручною для користувача й надає повний доступ до довідкової інформації бібліотеки.

Біографія автора

Світлана Лісіна, Національний університет "Львівська політехніка"

кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету "Львівська політехніка"

Посилання

Видання. Основні види. Терміни та визначення понять : ДСТУ 3017:2015. — [Чинний від 2016—07—01]. — Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2016. — С. 14.

Добко Т. В. Українська енциклопедія в електронному середовищі / Т. В. Добко // Українська енцикло-педистка : матеріали III Міжнародної наукової конференції. — Київ, 2014. — С. 45—50.

Железняк М. Українські регіональні енциклопедії: значення, функції, проблеми / М. Железняк, О. Іщенко ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект. — Київ, 2017. — С. 44—49.

Здобутки української енциклопедистики: характеристика найважливіших видань / Т. Березюк, О. Іщенко, Р. Пилипчук та ін. // Наука України в світовому інформаційному просторі. Вип. 12. — Київ : Ака¬демперіодика, 2015. — C. 9—114.

Королько В. Г. Сучасні енциклопедії / В. Г. Королько — Київ : Ваклер, 2003. — С. 12—14.

Крайнікова Т. Довідково-енциклопедичні видання: робоча навчальна програма (напрям підготовки 6.030303 Ви¬давнича справа і редагування) / Т. Крайнікова ; Київський університет ім. Б. Грінченка. — Київ, 2017. — 38 с.

Ляшко С. Основні види довідкових видань. Біографічні довідкові видання в Україні / С. Ляшко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — Київ : [б. в.], 2006. — Вип. 16. — С. 458—466. — Бібліогр.: 21 назва.

Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка". — Режим доступу : http://library.lp.edu.ua/pro-biblioteku. — Назва з екрана.

Смолій В. А. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика / В. А. Смолій, Г. В. Боряк // Український історичний журнал. — 2014. — № 4. — С. 10.

Українська енциклопедистка : матеріали V Міжнародної наукової конференції. — Київ, 2017. — 112 с.

Українська енциклопедистка : матеріали IV Міжнародної наукової конференції (9—13 листопада 2015 р., Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України) // Енциклопедичний вісник. — 2015. — № 6—7.

Черниш Н. До питання про сучасну типологію енциклопедій / Наталія Черниш // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 4. — С. 3—8.

Черниш Н. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Н. Черниш. — Львів : Піраміда, 2018. — 348 с.

References

Vydannia. Osnovni vydy. Terminy ta vyznachennia poniat : DSTU 3017:2015. (2016). [Editions. Main types. Definitions and concepts of definitions]. Kyiv: DP "UkrNDNC".

Dobko T. V. (2014). Ukrainska entsyklopediia v elektronnomu seredovyshchi. Ukrainska entsyklopedystyka : materialy ІІІ Mizhnarodnoyi naukovoyi konferenciyi [Ukrainian encyclopedia in the electronic environment. Ukrainian encyclopedism: materials of the 3rd international science conference]. Kyiv, pр. 45—50.

Zhelezniak M. & Ishchenko O. (2017). Ukrainski rehionalni entsyklopedii: znachennia, funktsii, problemy [Ukrainian regional encyclopedias: meanings, functions, problems]. Ukrainska entsyklopedystyka. Rehionalnyi aspekt [Ukrainian encyclopedism. Regional aspects]. The Institute of the encyclopedia research NAN of Ukraine. Kyiv, рp. 44—49.

Bereziuk T., Ishchenko O., Pylypchuk R. ta in. (2015). Zdobutky ukrainskoi entsyklopedystyky: kharakterystyka naivazhlyvishykh vydan [Achievements of Ukrainian encyclopedism: characteristics of the most important publications]. Nauka Ukrainy v svitovomu informatsiinomu prostori [Science of Ukraine in the world information area], 12, рp. 9—114.

Korolko V. H. (2003). Suchasni entsyklopedii [Modern encyclopedias]. Kyiv: Vakler.

Krainikova T. (2017). Dovidkovo-entsyklopedychni vydannia: robocha navchalna prohrama (napriam pidhotovky 6.030303 Vydavnycha sprava i redahuvannia) [Reference and encyclopedic editions: working curriculum (educational training 6.030303 Publishing and editing)]. Borys Grinchenko Kyiv University. Kyiv.

Liashko S. (2006). Osnovni vydy dovidkovykh vydan. Biohrafichni dovidkovi vydannia v Ukraini [Main types of the information editions. Biographical information editions in Ukraine]. Scientific works of the V. I. Vernadtskyi National Library of Ukraine, 16, рp. 458—466.

Naukovo-tekhnichna biblioteka Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". (2022). [Scientific and technical library of the Lviv Polytechnic National University]. Available at: http://library.lp.edu.ua/pro-biblioteku.

Smolii V. A. & Boriak H. V. (2014). "Entsyklopediia istorii Ukrainy" ta suchasna ukrainska entsyklopedystyka ["Encyclopedia of Ukrainian history" and modern Ukrainian encyclopedism]. Ukrainian historical journal, 4, p. 10.

Ukrainska entsyklopedystyka : materialy V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [Ukrainian encyclopedism: materials of the V International science conference] (2017). Kyiv.

Ukrainska entsyklopedystyka : materialy IV Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [Ukrainian encyclopedism: materials of the IV international science conference] (November 9—13, 2015). Encyclopedic journal, 6—7.

Chernysh N. (2015). Do pytannia pro suchasnu typolohiiu entsyklopedii [To the question of the modern typology of encyclopedias]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 4, рp. 3—8.

Chernysh N. (2018). Narysy z istorii ukrainskoi entsyklopedychnoi spravy [Essays on the history of the Ukrainian encyclopedic case]. Lviv: Piramida.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-25

Номер

Розділ

Бібліотечна справа