Система документно-інформаційних комунікацій: термінологічний аналіз

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.9(314).24-33

Ключові слова:

термінологічний базис, наукометрична база, бібліографічний аналіз, кореляційний аналіз, документоупорядження, адаптивна гармонізація

Анотація

Стаття містить аналітичний аналіз сучасного стану та вектора розвитку термінологічного базису системи документно-інформаційних комунікацій, що наразі перебуває на шляху трансформаційного переходу від архаїчного ієрархічного документального упорядження до адаптивних, логічних і раціональних схем, які впроваджують провідні міжнародні інституції.

Зауважено про нагальну потребу вивчення сучасних підходів до імплементації нормативних практик через адаптивну гармонізацію регуляторно-регламентних положень провідних міжнародних інституцій.

Метою статті є корелятивний аналіз еволюції термінологічної бази супроводу мультисферної діяльності до норм провідних міжнародних інституцій із фокусом на розвитку системи документно-інформаційних комунікацій. Акцентовано, що подібно до реорганізації й трансформації системи документального супроводу, документообігу та системи документно-інформаційної внутрішньогалузевої та міжінстанційної комунікації потрібна адаптація поточної термінологічної бази до сучасних цивілізаційних вимог.

З'ясовано, що в українському документно-інформаційному просторі на шляху переходу до цивілізаційних методів формування системи документоупорядження та організації міжінстаційних і міжгалузевих службових комунікацій неодноразово здійснювалися спроби запровадження вже готових рішень (із різними рівнями адаптації під локальні умови української реальності). Наголошено, що на найвищому регуляторно-регламентному рівні вітчизняний документно-інформаційний простір прагне до інтеграції провідних міжнародних практик у термінологічний базис, відповідно до чого очікується організація ефективної міжінстанційної та міжгалузевої службової комунікації з відповідним документальним супроводом у межах сучасних трендів міжнародного справочинства.

З допомогою бібліографічних інструментів наукового пошуку в провідних наукометричних базах проведено корелятивний аналіз визначень, що становлять термінологічний базис системи документно-інформаційних комунікацій і циркулюють в українському та міжнародному наукових просторах. Аналіз дав змогу визначити головні цілі, яких має досягти українська система документоупорядження, та вектори подальшого розвитку систем документального супроводу мультисферної діяльності.

Біографія автора

Надія Бачинська, КНУКіМ

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв

Посилання

Про інформацію. Про доступ до публічної інформації : закони України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 23 квіт. 2014 р. : офіц. текст. — Київ : Паливода А. В. [вид.], 2014. — 29 с. — (Серія "Закони України").

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392-94. — Київ : Держспоживстандарт України, 1995. — 25 с. — (Національний стандарт України).

Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 5034:2008. — Чинний від 2009-01-01. — Київ : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 38 с. — (Національний стандарт України).

Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять : ДСТУ 8344:2015. — Чинний від 2017-07-01. — Київ : УкрНДНЦ, 2017. — III, 33 с. — (Національний стандарт України).

Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять : ДСТУ 3321:2003. — Київ : Держспоживстандарт України, 2005. — III, 51 с. — (Національний стандарт України).

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. — Київ : Держспоживстандарт України, 2005. — IV, 32 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 5034:2008. — Київ : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 38 с. — (Національний стандарт України).

Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять : ДСТУ 3966:2009. — Київ : Держспоживстандарт України, 2010. — IV, 31 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Documentation and information — Vocabulary — Part 1: Basic concepts : ISO 5127-1:1983. — Replaces ICS : 01.040.01 Generalities. Terminology. Standardization. Documentation (Vocabularies) 01.140.20 Information-sciences. — Official edition. — [S. l. : s. n.]. — Mode of access: https://www.iso.org/ru/standard/11116.html (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

Information and documentation — Vocabulary : ISO 5127:2001. — Replaces ICS : 01.040.01 Generalities. Terminology. Standardization. Documentation (Vocabularies) 01.140.20 Information sciences. — Official edition. — [S. l. : s. n.], 2001. — Mode of access: https://www.iso.org/ru/standard/33636.html (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

Інформація та документація. Словник термінів : ДСТУ ISO 5127:2007 (ISO 5127:2001, IDT) : [пер. з англ.]. — Київ : Держспоживстандарт України, 2010. — V, 237 с. — (Національний стандарт України).

Information and documentation — Foundation and vocabulary : ISO 5127:2017. — Replaces ICS : 01.040.01 Generalities. Terminology. Standardization. Documentation (Vocabularies) 01.140.20 Information sciences. — Official edition. — [S. l. : s. n.], 2017. — 353 p. — Mode of access: https://www.iso.org/standard/59743.html (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

Інформація та документація. База та словник термінів : ДСТУ ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT). — Чинний від 2019-01-01. — Вид. офіц. — Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2018. — Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=80364 (дата звернення: 22.09.2022). — Назва з екрана.

Information and documentation — Foundation and vocabulary : ISO/AWI 5127. — Official edition. — [S. l.] : Technical Committee : ISO/TC 46 Information and documentation. — Mode of access: https://www.iso.org/standard/78515.html (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

Болдирєва У. С. Проблематика адаптації термінології угоди про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом в аспекті реформування сфери забезпечення національної безпеки і оборони / Болдирєва Уляна Сергіївна // Юридичний бюлетень. — 2021. — №. 21. — С. 9—14. — Режим доступу: https://doi.org/10.32850/lb2414-4207.2021.21.01 (дата звернення: 22.09.2022). — Назва з екрана.

Осіпенко І. С. Щодо необхідності вдосконалення національного законодавства в сфері адміністративної процедури / І. С. Осіпенко // Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 8 червня 2022 р.). — Полтава : ПУЕТ, 2022. — С. 104—107.

Колісник Н. І. Адаптація законодавства України до стандартів Європейського Союзу / Ніна Іванівна Колісник // The VII International Scientific and Practical Conference "Innovative trends in science, practice and education", February 22—25, 2022, Munich, Germany. — P. 162—164.

Towards further harmonization of a glossary for exposure science an ISES Europe statement / Gerhard Heinemeyer [etal.] // Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology. — 2021. — Mode of access: https://doi.org/10.1038/s41370-021-00390-w (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

Schmidt J. No Double Standards: Quantifying the Impact of Standard Harmonizationon Trade / Julia Schmidt, Walter Steingress // SSRN Electronic Journal. — 2019. — Mode of access: https://doi.org/10.2139/ssrn.3449148 (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

Methodology for development of AS 5216 using international harmonisation of construction products standard / J. Lee [etal.] // Australian Journal of Structural Engineering. — 2022. — Vol. 23, № 2. — P. 90—96. — Mode of access: https://doi.org/10.1080/13287982.2021.2019886 (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

Божук Л. Документно-комунікативні технології у діяльності об'єднаних територіальних громад / Людмила Божук // Society Document Communication. — 2022. — № 14. — С. 181—208. — Режим доступу: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-14-181-208 (дата звернення: 22.09.2022). — Назва з екрана.

Yermolayeva G. Features of Independent Work of Students as a Component of Professional Training of the Future Specialist of Documentary and Information Committee in the Condition of Quarantine Re-strictions / G. Yermolayeva // State and Regions. Series: Social Communications. — 2022. — № 4 (48). — P. 123. — Mode of access: https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.4(48).17 (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

Климова К. Системи спеціальної документації: чинники впливу на формування та організацію / Катерина Климова // Соціум. Документ. Комунікація. — 2021. — Вип. 11. — С. 316—347.

Chesterman C. W. Communications for Complex Systems Governance / Charles W. Chesterman // Complex System Governance. — Cham, 2022. — P. 315—338. — Mode of access: https://doi.org/10.1007/978-3-030-93852-9_11 (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

Chan J. Rules in information sharing for security / Janet Chan, Sarah Logan, Lyria Bennett Moses // Criminology & Criminal Justice. — 2020. — Mode of access: https://doi.org/10.1177/1748895820960199 (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

Miyata R. Formulating a terminology for source document profiling through a literature review: from functionalist to documentational approaches / Rei Miyata // Perspectives. — 2022. — P. 1—18. — Mode of access: https://doi.org/10.1080/0907676x.2022.2049830 (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

VOSviewer — Visualizing scientific landscapes / Centre for Science and Technology Studies Leiden University. — Mode of access: https://www.vosviewer.com/ (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

About the Lens. The Lens serves global patent and scholarly knowledgeas a public resource to make science and technology enabled problem solving more effective, efficient and inclusive // Lens.org. — Mode of access: https://about.lens.org/ (date of access: 22.09.2022). — Title from the screen.

References

Pro informaciyu. Pro dostup do publichnoyi informaciyi : zakoni Ukrayini : chinne zakonodavstvo zi zminami ta dopov. stanom na 23 kvit. 2014 r. : ofic. tekst. (2014). Kyiv: Palivoda.

Informaciya ta dokumentaciya. Bazovi ponyattya. Termini ta viznachennya : DSTU 2392-94. (1995). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

Informaciya i dokumentaciya. Naukovo-informacijna diyalnist. Termini ta viznachennya ponyat : DSTU 5034:2008. (2009). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

Informaciya ta dokumentaciya. Vidannya. Osnovni elementi. Termini ta viznachennya ponyat : DSTU 8344:2015. (2017). Kyiv: UkrNDNC.

Sistema konstruktorskoyi dokumentaciyi. Termini ta viznachennya osnovnih ponyat : DSTU 3321:2003. (2005). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

Dilovodstvo j arhivna sprava. Termini ta viznachennya ponyat : DSTU 2732:2004. (2005). Kyiv: Derzh-spozhivstandart Ukrayini.

Informaciya i dokumentaciya. Naukovo-informacijna diyalnist. Termini ta viznachennya ponyat : DSTU 5034:2008. (2009). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

Terminologichna robota. Zasadi i pravila rozroblennya standartiv na termini ta viznachennya ponyat : DSTU 3966:2009. (2010). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

Documentation and information — Vocabulary — Part 1: Basic concepts : ISO 5127-1:1983. (1983). Available at: https://www.iso.org/ru/standard/11116.html (date of access: 22.09.2022).

Information and documentation — Vocabulary : ISO 5127:2001. (2001). Available at: https://www.iso.org/ ru/standard/33636.html (date of access: 22.09.2022).

Informaciya ta dokumentaciya. Slovnik terminiv : DSTU ISO 5127:2007 (ISO 5127:2001, IDT) : [per. z angl.]. (2010). Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini.

Information and documentation — Foundation and vocabulary : ISO 5127:2017. (2017). Available at: https://www.iso.org/standard/59743.html (date of access: 22.09.2022).

Informaciya ta dokumentaciya. Baza ta slovnik terminiv : DSTU ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT). (2018). Kyiv: DP "UkrNDNC". Available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=80364 (date of access: 22.09.2022).

Information and documentation — Foundation and vocabulary : ISO/AWI 5127. (Under develоpment). Available at: https://www.iso.org/standard/78515.html (date of access: 22.09.2022).

Boldiryeva U. S. (2021). Problematika adaptaciyi terminologiyi ugodi pro Asociaciyu mizh Ukrayinoyu i Yevropejskim Soyuzom v aspekti reformuvannya sferi zabezpechennya nacionalnoyi bezpeki i oboroni. Yuridichnij byuleten, 21, рр. 9—14. Available at: https://doi.org/10.32850/lb2414-4207.2021.21.01 (date of access: 22.09.2022).

Osipenko I. S. (2022). Shodo neobhidnosti vdoskonalennya nacionalnogo zakonodavstva v sferi administrativnoyi proceduri. Tradiciyi ta innovaciyi rozvitku privatnogo prava v Ukrayini: osvitnij vimir : materiali ХI Vseuk¬rayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi (m. Poltava, 8 chervnya 2022 r.). Poltava: PUET, рр. 104—107.

Kolisnik N. I. (2022). Adaptaciya zakonodavstva Ukrayini do standartiv Yevropejskogo soyuz. The VII Interna-tional Scientific and Practical Conference "Innovative trends in science, practice and education", February 22—25, 2022, Munich, Germany, рр. 162—164.

Heinemeyer G. [etal.] (2021). Towards further harmonization of a glossary for exposure science an ISES Europe statement. Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology. Available at: https://doi.org/ 10.1038/s41370-021-00390-w (date of access: 22.09.2022).

Schmidt J. & Steingress W. (2019). No Double Standards: Quantifying the Impact of Standard Harmonizationon Trade. SSRN Electronic Journal. Available at: https://doi.org/10.2139/ssrn.3449148 (date of access: 22.09.2022).

Lee J. [etal.]. (2022). Methodology for development of AS 5216 using international harmonisation of construction products standard. Australian Journal of Structural Engineering, 23 (2), рр. 90—96. Available at: https://doi.org/10.1080/13287982.2021.2019886 (date of access: 22.09.2022).

Bozhuk L. (202). Dokumentno-komunikativni tehnologiyi u diyalnosti ob'yednanih teritorialnih gromad. Society Document Communication, 14, рр. 181—208. Available at: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-14-181-208 (data zvernennya: 22.09.2022).

Yermolayeva G. (2022). Features of Independent Work of Students as a Component of Professional Training of the Future Specialist of Documentary and Information Committee in the Condition of Quarantine Re-strictions. State and Regions. Series: Social Communications, 4 (48), р. 123. Available at: https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.4(48).17 (date of access: 22.09.2022.

Klimova K. (2021). Sistemi specialnoyi dokumentaciyi: chinniki vplivu na formuvannya ta organizaciyu. Socium. Dokument. Komunikaciya, 11, рр. 316—347.

Chesterman C. W. (2022). Communications for Complex Systems Governance. Complex System Governance, рр. 315—338. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-93852-9_11 (date of access: 22.09.2022).

Chan J., Logan S. & Bennett M. L. (2020). Rules in information sharing for security. Criminology & Criminal Justice. Available at: https://doi.org/10.1177/1748895820960199 (date of access: 22.09.2022).

Miyata R. (2022). Formulating a terminology for source document profiling through a literature review: from functionalist to documentational approaches. Perspectives, рр. 1—18. Available at: https://doi.org /10.1080/0907676x.2022.2049830 (date of access: 22.09.2022).

VOSviewer — Visualizing scientific landscapes. (2022). Available at: https://www.vosviewer.com/ (date of access: 22.09.2022).

About the Lens. The Lens serves global patent and scholarly knowledgeas a public resource to make science and technology enabled problem solving more effective, efficient and inclusive. (2022). Lens. org. Available at: https://about.lens.org/ (date of access: 22.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-25

Номер

Розділ

Документознавство