Опрацювання фонду газетної періодики через утворення електронних баз ретроспективної бібліографії

(за матеріалами Державного архіву друку 1960 року)

Автор(и)

  • Світлана Шульженко Книжкова палата України імені Івана Федорова, Ukraine
  • Катерина Шульженко Книжкова палата України імені Івана Федорова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4964-6190

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.9(314).33-41

Ключові слова:

газета, фонд газетних друків Украни, комплекти газетних видань, база даних ретроспективного фонду, видавництво, параметри опрацювання, аналітико-статистичне узагальнення

Анотація

Стаття продовжує традиції науково-практичної роботи Державного архіву друку у справі оприлюд­нення результатів аналітико-статистичного опрацювання фонду газетної періодики, що зберігається у сховищах Книжкової палати України. У пропонованій розвідці актуалізовано газетну періодику 1960 р. Авторки порушують проблему дослідження газетної періодики, зосереджують увагу на її жанровості, форматі, видавничих стандартах тощо.

Проведено аналіз попередніх публікацій з порушеної теми. Метою статті є подання узагальненої картини розвитку вітчизняної газетної періодики 1960 р. Методами наукового дослідження стали загальні (порівняння, вимірювання, аналіз і синтез) та спеціальні (групування, графічне представлення, кореляція даних, компо­нентний аналіз, утворення рядів динаміки).

Параметрами для проведення аналітико-статистичного опрацювання фонду газетної періодики стали такі показники, як географія розташування видавництв, динаміка їхнього розвитку з погляду зростання накладів друкованої продукції, статусність і цільове призначення газетної продукції, мова видання газетних друків тощо. Авторки ретельно проаналізували змістовий складник українських радянських газет зазначеного періоду та зробили висновки щодо їх відповідності тогочасному суспільно-політичному режимові. Окремим дослідницьким епізодом статті стали колгоспні газети, що на окресленому етапі розвитку України набули особливого динамізму.

У проведеній роботі авторки спиралися на чинні в Книжковій палаті України вимоги та стандарти щодо утворення електронних баз даних ретроспективної бібліографії.

Біографії авторів

Світлана Шульженко, Книжкова палата України імені Івана Федорова

старший науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України

Катерина Шульженко, Книжкова палата України імені Івана Федорова

науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України

Посилання

Сербін О. О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук : монографія / О. О. Сербін. — Київ : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2015. — 430 с.

Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 4. — С. 1—4.

Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Женченко. — Київ : Жнець, 2011. — 255 с.

Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : науково-методичний посібник / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; наукове редагування О. В. Воскобойнікова-Гузєва. — Київ : НБУВ, 2007. — 116 с.

Фонд газетних видань Державного архіву друку Книжкової палати України імені Івана Федорова. — 1960. — 3327 од. зб. (за назвами).

References

Serbin O. O. (2015). Sistematizaciya informaciyi v konteksti rozvitku klasifikacij nauk : monografiya. Kyiv : KNU imeni T. G. Shevchenka.

Zhenchenko M. (2011). Bibliografichnij opis elektronnih resursiv: zagalni vimogi. Visnik Knizhkovoyi palati, 4, рр. 1—4.

Zhenchenko M. (2011). Zagalna i specialna bibliografiya : navchalnij posibnik dlya studentiv vishih navchalnih zakladiv. Kyiv: Zhnec.

Antonenko I. P. & Barkova O. V. (2007). Katalogizaciya elektronnih resursiv : naukovo-metodichnij posibnik. Kyiv: NBUV.

Fond gazetnih vidan Derzhavnogo arhivu druku Knizhkovoyi palati Ukrayini imeni Ivana Fedorova. (1960). 3327 od. zb. (za nazvami).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-25

Номер

Розділ

З архіву Книжкової палати