Актуальні питання формування цифрових колекцій електронних бібліотек

Автор(и)

  • Наталія Сенченко Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", Україна

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.1(318).15-25

Ключові слова:

електронні бібіліотеки, цифрові колекції, електронні документи, метадані, міжнародні стандарти, цифровий формат, архівні матеріали

Анотація

У статті висвітлено важливі аспекти формування цифрових колекцій електронних бібліотек. Визначено місце та роль цих ресурсів в умовах широкого впровадження ІКТ, а також проблеми, що супроводжують їх формування.

Розглянуто нормативно-методичну базу процесів оцифровування документальної спадщини, зауважено про потребу застосування єдиних міжнародних стандартів у цій сфері. Наведено історію розроблення, впровадження та використання стандарту електронних архівних документів (EAD).

Наголошено, що через стрімкий розвиток інформаційних технологій і курс нашої країни на цифровізацію актуальним завданням є розроблення проєктів із переведення в цифрову форму документів архівів, бібліотек, музеїв, видавництв для формування національного сегмента документальної пам'яті України. У цьому контексті розглянуто особливості проєкту "Пам'ять України", який стане єдиним національним електронним гіпертекстовим ресурсом.

Наведено приклади цифрових колекцій, створених Бібліотекою Конгресу в межах реалізації програми "Пам'ять Америки".

Визначено основні цифрові колекції, що будуть сформовані у процесі створення електронної бібліотеки в межах реалізації проєкту "Документальна пам'ять Києво-Печерської лаври".

Біографія автора

Наталія Сенченко, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

Посилання

Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб. / Антоненко І. П., Баркова О. В. ; наук. ред. Воскобойнікова-Гузєва О. В. ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : НБУВ, 2007. — 115 c.

Архів Києво-Печерської лаври та заповідника / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Центральний держ. історичний архів України. — Київ, 2008.

Вип. 1: ЦДІАК України. Фонд 128, Києво-Печерська лавра : предметно-тематичний покажчик / упоряд. С. Р. Кагамлик. — [Б. м.] : [б. в.], 2008. — 360 с.

Вараксіна Н. В. Робота з цифровим контентом у системі керування електронними колекціями "Digitized content visualizator" / Н. В. Вараксіна. — Київ, 2014. — С. 1—6.

Годлевська В. Ю. Електронне врядування: іспанський досвід / В. Годлевська // Сутність та перспектива впровадження електронної демократії в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 15 листопада 2016 р.). — Вінниця : ВНТУ, 2017. — С. 52—53.

Добровольська В. В. Електронна бібліотека "Україніка" — унікальний інтегрований ресурс цифрової документальної спадщини / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 1. — С. 79—87. — Режим доступу: http://journals.uran.ua/bdi/article/view/205424. — Назва з екрана.

Долик М. М. Інформаційна система оцифрування та зберігання архівних документів / М. М. Долик. — Тернопіль, 2019. — 142 с.

Захарова О. Класифікація метаданих великих даних / О. Захарова // Проблеми програмування. — 2019. — № 4. — С. 53—74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Progr_2019_4_6. — Назва з екрана.

Ковальчук Г. І. Критерії відбору книжкових пам'яток для першочергового поцифрування / Г. І. Ковальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2010. — № 28. — С. 141—148.

Лобузін І. В. Цифрові колекції наукової бібліотеки: організація інформаційних ресурсів та мережевої комунікації : дис. … канд. наук із соціальних комунікацій / Лобузін Іван Володимирович ; Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2017. — 258 с.

Приходько Л. Ф. Збереження цифрової культурної спадщини — імператив ХХІ століття (за документами ЮНЕСКО і Європейського Союзу) / Л. Ф. Приходько // Архіви України. — 2019. — Вип. 2. — С. 67—92.

Про затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання : наказ Міністерства культури України від 14.06.2016 № 437 // Верховна Рада України : офіційний вебпортал. Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0936-16. — Назва з екрана.

Рибачок О. М. Міжнародні інтегровані цифрові ресурси документальної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи створення, стратегії розвитку (80-ті роки ХХ — 10-ті роки ХХІ ст.) : дис. … канд. іст. наук / Рибачок Олег Миколайович ; Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 242 с.

Сенченко Н. Проблеми створення і реалізації проєкту "Оцифрована спадщина Києво-Печерської лаври" / Н. Сенченко // "Могилянські читання: Вивчення та збереження культурного надбання: до 95-річчя заснування Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" : матеріали ХХVI Міжнародної наукової конференції (9—10 грудня 2021 р.) ; Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". — Київ, 2020. — С. 171—177.

Шевченко О. В. Електронні документи в складі цифрової спадщини сучасного суспільства / О. В. Шев¬ченко, В. Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 3. — С. 49—55.

Brown G. Adding Archival Finding Aids to the Library Catalogue: Simple Crosswalk or Data Traffic Jam? / G. Brown, K. Harvey // The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research. 2007. — Mode of aсcess: https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/298. — Title from the screen.

ISCI (International Standard Collection Identifier) : ISO 27730. 2012. — Mode of acсess: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=44293. — Title from the screen.

METS (Metadata Encoding and Transmission Standart). — Mode of acсess: https://www.prlib.ru/mets. — Title from the screen.

National Information Standards Organization (NISO). — Mode of aсcess: https://www.iso.org/ru/organization /2680.html. — Title from the screen.

NISO (National Information Standards Organization). — Mode of acсess: www.niso.org/. — Title from the screen.

Welcome to the LIFE Website. — Mode of acсess: http://www.life.ac.uk/. — Title from the screen.

References

Antonenko I. P. & Barkova O. V. (2007). Katalogizaciya elektronnih resursiv : nauk.-metod. posib. Kyiv: NBUV.

Kagamlik S. R. [uporad]. (2008). Arhiv Kiyevo-Pecherskoyi lavri ta zapovidnika. Vip. 1: CDIAK Ukrayini. Fond 128, Kiyevo-Pecherska lavra : predmetno-tematichnij pokazhchik.

Varaksina N. V. (2014). Robota z cifrovim kontentom u sistemi keruvannya elektronnimi kolekciyami "Digitized content visualizator". Kyiv.

Godlevska V. Yu. (2017). Elektronne vryaduvannya: ispanskij dosvid. Sutnist ta perspektiva vprovadzhennya elektronnoyi demokratiyi v Ukrayini : materiali Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi (m. Vinnicya, 15 listopada 2016 r.). Vinnicya: VNTU, рр. 52—53.

Dobrovolska V. V. (2020). Elektronna biblioteka "Ukrayinika" — unikalnij integrovanij resurs cifrovoyi dokumentalnoyi spadshini. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiya, 1, рр. 79—87. Available at: http://journals.uran.ua/bdi/article/view/205424.

Dolik M. M. (2019). Informacijna sistema ocifruvannya ta zberigannya arhivnih dokumentiv. Ternopil.

Zaharova O. (2019). Klasifikaciya metadanih velikih danih. Problemi programuvannya, 4, рр. 53—74. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Progr_2019_4_6.

Kovalchuk G. I. (2010). Kriteriyi vidboru knizhkovih pam'yatok dlya pershochergovogo pocifruvannya. Naukovi praci Nacionalnoyi biblioteki Ukrayini imeni V. I. Vernadskogo, 28, рр. 141—148.

Lobuzin I. V. (2017). Cifrovi kolekciyi naukovoyi biblioteki: organizaciya informacijnih resursiv ta merezhevoyi komunikaciyi. Сandidate's thesis. Nac. b-ka Ukrayini imeni V. I. Vernadskogo. Kyiv.

Prihodko L. F. (2019). Zberezhennya cifrovoyi kulturnoyi spadshini — imperativ ХХI stolittya (za dokumentami YuNESKO i Yevropejskogo Soyuzu). Arhivi Ukrayini, 2, рр. 67—92.

Pro zatverdzhennya Poryadku vidboru rukopisnih knig, ridkisnih i cinnih vidan do Derzhavnogo reyestru nacionalnogo kulturnogo nadbannya : nakaz Ministerstva kulturi Ukrayini vid 14.06.2016 № 437. (2016). Verhovna Rada Ukrayini : oficijnii vebportal. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0936-16.

Ribachok O. M. (2018). Mizhnarodni integrovani cifrovi resursi dokumentalnoyi spadshini arhiviv, bibliotek, muzeyiv: etapi stvorennya, strategiyi rozvitku (80-ti roki ХХ — 10-ti roki ХХI st.). Сandidate's thesis. Nac. b-ka Ukrayini imeni V. I. Vernadskogo. Kyiv.

Senchenko N. (2020). Problemi stvorennya i realizaciyi proyektu "Ocifrovana spadshina Kiyevo-Pecherskoyi lavri". ХХVI Mizhnarodna naukova konferenciya "Mogilyanski chitannya: Vivchennya ta zberezhennya kulturnogo nadbannya: do 95-richchya zasnuvannya Nacionalnogo zapovidnika "Kiyevo-Pecherska lavra" (9—10 grudnya 2021 r.). Kyiv, рр. 171—177.

Shevchenko O. V. & Sprinsyan V. G. (2022). Elektronni dokumenti v skladi cifrovoyi spadshini suchasnogo suspilstva. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiya, 3, рр. 49—55.

Brown G. & Harvey K. (2007). Adding Archival Finding Aids to the Library Catalogue: Simple Crosswalk or Data Traffic Jam?. The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research. 2007. Available at: https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/298.

ISCI (International standard collection identifier) : ISO 27730:2012. (2012). Available at: http://www.iso.org/iso/ catalogue_detail.htm?csnumber=44293.

METS (Metadata Encoding and Transmission Standart). (2023). Available at: https://www.prlib.ru/mets.

National Information Standards Organization (NISO). (2023). Available at: https://www.iso.org/ru/ organization/2680.html.

NISO (National Information Standards Organization). (2023). Available at: www.niso.org/.

Welcome to the LIFE Website. (2023). Available at: http://www.life.ac.uk/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Номер

Розділ

Бібліотечна справа