Електронні путівники — важливий інформаційний ресурс наукової бібліотеки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.1(318).25-31

Ключові слова:

електронні інформаційні ресурси, електронні довідники, путівники ресурсами інтернету, путівники довідково-бібліографічними та краєзнавчими ресурсами, наукові бібліотеки

Анотація

У статті розглянуто виклики інформаційного суспільства й зміни, що відбулися в діяльності наукових бібліотек з огляду на тенденції сьогодення. Порушено проблему навігації користувачів у сучасних інформаційних ресурсах. Авторка намагалася привернути увагу дослідників до такого актуального інформаційного ресурсу, як електронні путівники ресурсами інтернету.

Схарактеризовано структуру путівників, визначено їхні типові ознаки, переваги й недоліки. Наголошено на важливому значенні електронних путівників ресурсами інтернету як засобі багатоаспектного пошуку інформації. Проведено аналіз електронних путівників, наявних на сайтах бібліотек і наукових установ.

Акцентовано на потребі формування у вітчизняній бібліотечній практиці науково обґрунтованої методики створення електронних путівників нового покоління. Передбачено, що в майбутньому дедалі більший інтерес становитимуть невеликі за обсягом путівники конкретними ресурсами, для окремих категорій користувачів, вузькогалузевої тематики чи проблемно-тематичні.

Обґрунтовано потребу застосування системного підходу до вивчення електронних путівників, розроблення його теоретичного підґрунтя, характеристик видового різноманіття цих видань, методик їх формування та ведення.

Наукова новизна здобутих результатів полягає у висвітленні та обґрунтуванні специфіки розроблення електронних путівників. Наголошено, що жанр путівника — це окремий варіант організації електронних ресурсів відкритого доступу для невеликих бібліотек.

Результати дослідження та основні висновки можуть бути використані для розроблення електронних путівників та підвищення якості мережевих інформаційних ресурсів, які створюють наукові бібліотеки.

Біографія автора

Галина Солоіденко, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НБУВ

Посилання

Антонова В. Р. Корпоративний проект "Метабібліографія Харківщини": стан реалізації, перспективи роз-витку / В. Р. Антонова, Л. В. Глазунова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-ї річниці заснування Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2—3 жовт. 2014 р.). — Київ, 2014. — С. 8—13. — Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/zb_juvil_konfer _75/index.html. — Назва з екрана.

Держава і право: електронні бібліографічні ресурси : путівник / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Н. І. Моісеєнко, А. М. Колесніченко ; наук. ред. Т. В. Добко. — Київ, 2010. — 118 с. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/dip10_vdbo.pdf. — Назва з екрана.

Добко Т. Довідково-бібліотечне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції / Т. Добко // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 1. — С. 2—7.

Добра Н. В. Тематичний Інтернет — навігатор для забезпечення інформаційних потреб української науки і освіти / Н. В. Добра // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (8—10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2013. — С. 375—377.

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 "Інформ., бібл. та архів, справа" / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — Київ : Кондор, 2017. — 220 с.

Промська О. Л. Особливий жанр бібліографічної продукції : [путівник по бібліогр. посіб.] / О. Л. Промська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–22 трав. 2008 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури і туризму України, ДАКККіМ та ін. — Київ, 2008. — С. 54—56.

Сенченко М. І. Цифрова платформа книжкової індустрії / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 11. — С. 3—8.

Солоіденко Г. Бібліотечні довідники, путівники: досвід створення та видання / Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. — 2021. — № 3. — С. 64—77.

Трачук Л. Вебліографічні ресурси українських бібліотек / Людмила Трачук // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 3. — С. 31—34.

Research & Reference Gateway: Research Guides. — Mode of access: https://www.libraries.rutgers.edu/rul/ rr_gateway research_guides/research_guide.shtml. — Title from the screen.

References

Antonova V. R. & Hlazunova L. V. (2014). Korporatyvnyi proekt "Metabibliohrafiia Kharkivshchyny: stan realizatsii, perspektyvy rozvytku". Zbirnyk materialiv Vseukr. nauk.-prakt. konf. do 75-i richnytsi zasnuvannia Natsionalnoi istorychnoi biblioteky Ukrainy, рр. 8—13. Kyiv.

Moiseienko N. I. & Kolesnichenko A. M. (Comp.) (2010). Derzhava i pravo: elektronni bibliohrafichni resursy : putivnyk. Kyiv.

Dobko T. (2003). Dovidkovo-bibliotechne obsluhovuvannia v elektronnu eru: rozvytok navihatorskoi funktsii. Bibliotechnyi visnyk, 1, рр. 2—7.

Dobra N. V. (2013). Tematychnyi Internet — navihator dlia zabezpechennia informatsiinykh potreb ukrainskoi nauky i osvity. Adaptatsiia zavdan i funktsii naukovoi biblioteky do vymoh rozvytku tsyfrovykh informatsiinykh resursiv, рр. 375—377. Kyiv.

Shvetsova-Vodka H. M. (Comp.) (2017). Zahalne bibliohrafoznavstvo. Bibliohrafichni resursy Ukrainy : navch. posib. dlia studentiv spetsialnosti 029 "Inform., bibl. ta arkhiv, sprava". Kyiv: Kondor.

Promska O. L. (2008). Osoblyvyi zhanr bibliohrafichnoi produktsii : [putivnyk po bibliohr. posib.]. Dokumento-znavstvo. Bibliotekoznavstvo. Informatsiina diialnist: problemy nauky, osvity, praktyky, рр. 54—56. Kyiv.

Senchenko M. (2021) Tsyfrova platforma knyzhkovoi industrii. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 11, рр. 3—8.

Soloidenko H. (2021). Bibliotechni dovidnyky, putivnyky: dosvid stvorennia ta vydannia. Bibliotechnyi visnyk, 3, рр. 64—77.

Trachuk L. (2010) Vebliohrafichni resursy ukrainskykh bibliotek. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 3, рр. 31—34.

Research & Reference Gateway: Research Guides. (2022). Available at: https://www.libraries.rutgers.edu /rul/rr_gateway research_guides/research_guide.shtml.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Номер

Розділ

Бібліотечна справа