Трансформація діяльності наукової бібліотеки в умовах воєнного стану

(на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.1(318).31-37

Ключові слова:

воєнний стан, трансформація бібліотечно-інформаційного обслуговування, електронний ресурс, вебпортал, віддалений користувач

Анотація

Мета статті. Визначити загальні тенденції та напрями трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки в умовах воєнного стану, спричиненого повномасштабною військовою агресією РФ проти України. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, узагальнення, порівняльного аналізу.
Наукова новизна. Порушено актуальні питання дистанційного бібліотечно-інформаційного обслугову-вання користувачів наукової бібліотеки в умовах воєнного стану, проаналізовано спектр дистанційних послуг.
Висновки. За результатами проведеного дослідження з'ясовано, що бібліотечно-інформаційна діяльність в умовах воєнного стану зберігає основу "книга — читач" із перенесенням практичного складника діяльності в онлайн-простір, де користувачі мають змогу отримувати широкий спектр бібліотечних послуг.
Перспективи. Розроблення консультативно-методичних і практичних рекомендацій щодо механізму бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах воєнного стану.

Біографія автора

Леся Туровська, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

науковий співробітник відділу комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ

Посилання

Вдовіна О. О. Діяльність бібліотек в умовах російської агресії проти України / О. О. Вдовіна // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : збірник матеріалів П'ятої міжнар. наук. конф., м. Київ, 23—24 червня 2022 р. ; упоряд. З. М. Свердлик, М. М. Цілина. — Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. — С. 53—55.

Волянський П. Б. Методологічні підходи до управління ризиками в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / П. Б. Волянський // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 13. — С. 134—136.

Добко Т. В. Злочини Російської Федерації проти культурної спадщини України / Т. В. Добко // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : збірник матеріалів П'ятої міжнар. наук. конф., м. Київ, 23—24 червня 2022 р. ; упоряд. З. М. Свердлик, М. М. Цілина. — Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. — С. 42—44.

Звернення Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація до бібліотечної спільноти України від 23 лютого 2022 р. ВГО Українська бібліотечна асоціація. — Режим доступу: https://ula.org.ua/novyny-ta-podii/novyny/ 4977-zvernennia-prezydii-vho-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-do-bibliotechnoi-spilnoty-ukrainy-vid-23-liutoho-2022-r (дата звернення: 22.01.2023). — Назва з екрана.

Киричок А. П. Аналіз стратегічно-управлінських заходів реагування на кризу у галузі державного управління (на прикладі кризової комунікації під час подій, пов'язаних із боями за Іловайськ) / А. П. Киричок // Технологія і техніка друкарства. — 2020. — Вип. 4. — С. 90—106.

Кошелєва О. Б. Формування моделі надання освітніх послуг ЗВО в умовах воєнного стану / О. Б. Кошелєва, О. А. Кравчук, О. В. Цисельська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 2. — С. 114—122.

Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи". — Бібліотечний вісник. — 2015. — № 4. — С. 35—38.

Натаров О. О. Активізація комунікаційної діяльності бібліотек України в умовах воєнного стану / О. О. Натаров // Матеріали міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг". Київ, 4—6 жовт. 2022 р. — Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/ view/id/1577 (дата звернення 22.01.2022). — Назва з екрана.

Овсяник В. М. Кризові комунікації в умовах надзвичайних ситуацій / В. М. Овсяник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Державне управління. — 2018. — № 2. — С. 105—111.

Онищенко О. С. Заява академіка НАН України Олексія Семеновича Онищенка щодо протесту проти воєнної агресії з боку Російського Федерації / О. С. Онищенко ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/5877 (дата звернення: 22.01.2023). — Назва з екрана.

Ржеуський А. Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек технічних закладів вищої освіти України в умовах карантину та воєнного стану: порівняльний аналіз / А. Ржеуський, Н. Кунанець, В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 2. — С. 57—65.

Сахарова М. П. Розробка та актуалізація комунікаційної політики бібліотеки в умовах воєнного стану: кризові комунікації / М. П. Сахарова, Я. О. Хіміч // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 2. — С. 65—74.

Сердюк С. Герасимова С. Бібліотеки України під час війни: адаптація до нових реалій та визначення пріоритетів / С. Сердюк, С. Герасимова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2022. — № 3. — С. 9—14.

References

Vdovina O. O. (2022). Diialnist bibliotek v umovakh rosiiskoi ahresiii proty Ukrainy Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti : zbirnik materialiv Piatoi mizhnar. nauk. konf. (Kyiv, 23—24 chervnia 2022 r.). Kyiv: Vyd. tsentr KNUKiM.

Volianskyi P. B. (2013). Metodolohichni pidkhody do upravlinnia ryzykamy v protsesi likvidatsii naslidkiv nadzvychainykh sytuatsii. Investytsii: praktyka ta dosvid, 13, рр. 134—136.

Dobko T. V. (2022). Zlochyny Rosiiskoi Federatsii proty kulturnoi spadshchyny Ukrainy. Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti : zbirnik materialiv Piatoi mizhnar. nauk. konf. (Kyiv, 23—24 chervnia 2022 r.). Kyiv: Vyd. tsentr KNUKiM.

Zvernennia Prezydii UPO Ukrainska bibliotechna asotsiatsiia do bibliotechnoi spilnoty Ukrainy vid 23 liutoho 2022 r. (2022). Available at: https://ula.org.ua/novyny-ta-podii/novyny/4977-zvernennia-prezydii-vho-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-do-bibliotechnoi-spilnoty-ukrainy-vid-23-liutoho-2022-r.

Kyrychok A. P. (2020). Analiz stratehichno-upravlinskykh zakhodiv reahuvannia na kryzu u haluzi derzhavnoho upravlinnia (na prykladi kryzovoi komunikatsii pid chas podii, poviazanykh iz boiamy za Ilovaisk). Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, 4, рр. 90—106.

Koshelieva O. B., Kravchuk O. A., & Tsyselska O. V. (2022). Formuvannia modeli nadannia osvitnikh posluh ZVO v umovakh voiennoho stanu. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 2, рр. 114—122.

Manifest Ukrainskoi bibliotechnoi asotsiatsii (2015). "Biblioteky v umovakh kryzy. Bibliotechnyi visnyk, 4, рр. 35—38.

Natarov O. O. (2022). Aktyvizatsiia komunikatsiinoi diialnosti bibliotek Ukrainy v umovakh voiennoho stanu. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia. Innovatsiini transformatsii resursiv i posluh". Kyiv, 4—6 zhovt. 2022 r. Available at: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1577.

Ovsianyk V. M. (2018). Kryzovi komunikatsii v umovakh nadzvychainykh sytuatsii. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Derzhavne upravlinnia, 2, рр. 105—111.

Onyshchenko O. S. (2022). Zaiava akademika NAN Ukrainy Oleksiia Semenovycha Onyshchenka shchodo protestu proty voiennoi ahresii z boku Rosiiskoho Federatsii. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/node/5877).

Rzheuskyi A., Kunanets N., & Dobrovolska V. (2022). Informatsiine obsluhovuvannia korystuvachiv bibliotek tekhnichnykh zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy v umovakh karantynu ta voiennoho stanu: porivnialnyi analiz. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 2, рр. 57—65.

Sakharova M. P. & Khimich Ya. O. (2022). Rozrobka ta aktualizatsiia komunikatsiinoi polityky biblioteky v umovakh voiennoho stanu: kryzovi komunikatsii. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 2, рр. 65—74.

Serdiuk S. & Herasymova S. (2022). Biblioteky Ukrainy pid chas viiny: adaptatsiia do novykh realii ta vyznachennia priorytetiv. Bibliotechnyi forum: istoriia, teoriia i praktyka, 3, рр. 9—14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Номер

Розділ

Бібліотечна справа