Створення електронної бази ретроспективної бібліографії газетного фонду Державного архіву друку

(на матеріалах 1961 року)

Автор(и)

  • Світлана Шульженко Книжкова палата України, Ukraine
  • Катерина Шульженко Книжкова палата України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4964-6190

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.1(318).42-47

Ключові слова:

преса, газета, газетний фонд Державного архіву друку, типи радянської газетної періодики, електронна база даних ретроспективної бібліографії

Анотація

Підготовлена авторками стаття є наступною у справі оприлюднення результатів аналітико-статис­тичного опрацювання фонду газетної періодики, що зберігається в Державному архіві друку Книжкової палати України. Пропоноване дослідження актуалізує газетну періодику 1961 р.

Дотримуючись затверджених вимог до звітної продукції, авторки порушують проблему дослідження газетної періодики, зосереджують увагу на її жанровості, форматі, видавничих стандартах тощо.

Метою статті є подання узагальненої картини розвитку газетної періодики в Україні у 1961 р. Методами наукового дослідження стали загальні (порівняння, вимірювання, аналіз та синтез) і спеціальні (групування, графічне представлення, кореляція даних, компонентний аналіз, утворення рядів динаміки). Параметрами для проведення аналітико-статистичного опрацювання фонду газетної періодики слугували такі показники, як географія розташування видавництв; динаміка розвитку з погляду зростання накладів друкованої продукції; статусність та цільове призначення газетних друків; мова видання тощо.

Дослідниці також проаналізували контент українських радянських газет зазначеного періоду та зробили висновки щодо їх відповідності тогочасному суспільно-політичному режимові. Окремим дослідницьким епізодом статті стали колгоспні газети, що на окресленому етапі розвитку України набули особливого динамізму.

У проведеній роботі авторки спиралися на чинні в Книжковій палаті України вимоги та стандарти щодо створення електронних баз даних ретроспективної бібліографії.

Біографії авторів

Світлана Шульженко, Книжкова палата України

старший науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України

Катерина Шульженко, Книжкова палата України

науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України

Посилання

Базові аспекти цифровізації та їх правове забезпечення : монографія / К. В. Єфремова [та ін.] ; за ред. К. В. Єфремової. — Харків : НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, 2021. — 180 с.

Сербін О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук : монографія / Олег Сербін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : Київський університет, 2015. — 430 с.

Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 4. — С. 1—4.

Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. / Марина Женченко. — Київ : Жнець, 2011. — 255 с.

Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб. / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; наукове редагування О. В. Воскобойнікова-Гузєва. — Київ : НБУВ, 2007. — 116 с.

Фонд газетних видань Державного архіву друку Книжкової палати України імені Івана Федорова. — 1961. — 45 579 од. зб.

References

Yefremova K. V. [ta in.]. (2021). Bazovi aspekty tsyfrovizatsiyi ta yikh pravove zabezpechennya : monohrafiya. Kharkiv: NDI pravovoho zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku NAPrN Ukrayiny.

Serbin O. (2015). Systematyzatsiya informatsiyi v konteksti rozvytku klasyfikatsiy nauk : monohrafiya. Kyiv: Kiyivskij universitet.

Zhenchenko M. (2011). Bibliohrafichnyy opys elektronnykh resursiv: zahalʹni vymohy. Visnyk Knyzhkovoyi palaty, 4, рр. 1—4.

Zhenchenko M. (2011). Zahalʹna i spetsialʹna bibliohrafiya: navch. posib. Kyiv: Zhnetsʹ.

Antonenko I. P. & Barkova O. V (2007). Katalohizatsiya elektronnykh resursiv : nauk.-metod. posib. Kyiv: NBUV.

Fond hazetnykh vydanʹ Derzhavnoho arkhivu druku Knyzhkovoyi palaty Ukrayiny imeni Ivana Fedorova. (1961). 45 579 od. zb.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Номер

Розділ

З архіву Книжкової палати