Система зберігання обов'язкового примірника у провідних країнах світу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.3(320).12-18

Ключові слова:

обов'язковий примірник, національна культурна спадщина, національна бібліографія, депонування творів, авторське право, інтелектуальна власність, книгознавчі та бібліографічні дослідження

Анотація

Система зберігання обов'язкового примірника друкованих та електронних документів (видань) у кожній країні світу є альфою й омегою формування та розвитку національної бібліографії. Вона регулюється і оберігається не тільки законодавчо, а й з погляду моральних цінностей, права на інтелектуальну власність.

У статті проаналізовано й узагальнено деякі особливості системи зберігання обов'язкового примірника в зарубіжних країнах, висвітлено проблему його зберігання у розрізі кількісних показників і використання.

Проведено порівняльний аналіз системи зберігання обов'язкового примірника друкованих та електронних документів (видань) у провідних країнах світу та Україні.

Біографія автора

Михайло Онищук, Книжкова палата України

кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу засобів масової інформації Книжкової палати України

Посилання

Про обов'язковий примірник документів : закон України від 9 квіт. 1999 р. № 595-XIV. Офіційний вісник України. 1999. № 18. С. 36.

Про адміністративні правопорушення : кодекс України від 7 груд. 1984 р. № 8073-X. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10.

Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції", № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" та інструкцій щодо їх заповнення : наказ Держкомтелерадіо від 09.01.2014 № 1. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-14#Text.

Сенченко М. Хартія ЮНЕСКО про збереження цифрової спадщини. Вісник Книжкової палати. 2022. № 12. С. 3—9.

Сенченко М. Національна бібліографія сьогодні та завтра. Вісник Книжкової палати. 2020. № 7. С. 3—11.

Сенченко М. Проблеми Книжкової палати України і вітчизняного книговидання — 2012 рік. Вісник Книжкової палати. 2013. № 1. С. 3—7.

Жигун Т., Устіннікова Т. Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 2021 році. Вісник Книжкової палати. 2022. № 11. С. 3—10.

Жигун Т., Устіннікова Т. Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 2019 році. Вісник Книжкової палати. 2020. № 5. С. 20—27.

Джиго А. А., Сухоруков К. М. Деятельность зарубежных центров национальной библиографии: (Обзор лит.). Науч.-техн. достижения и перед, опыт в обл. изд. дела, полиграф, пром-ти и кн. торговли ; Информпечать. 1990. Вып. 7. С. 18—30.

Джиго А. А., Сухоруков К. М Обязательный экземпляр и национальная библиография. Библиография. 1993. № 6. С. 126—133.

Биллингтон Д. Г. Библиотека Конгресса: взгляд в третье тысячелетие. Сов. библиогр. 1989. № 4. С. 92—96.

Гудовщикова И. В. Американский специалист о методике составления библиографических пособий. Сов. библиогр. 1988. № 2. С. 89—94.

Зарубежный опыт организации систем депонирования обязательного экземпляра документов. Zakon.ru. URL: https://zakon.ru/blog/2015/08/24/zarubezhnyj_opyt_organizacii_sistem_deponirovaniya_obyazatelnogo_ekzemplyara_dokumentov#_ftn7.

Mackenzie Owen J. S. and Walle J.v.d. Deposit collections of electronic publications. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities. P. 564.

References

Pro obov'yazkovij primirnik dokumentiv : zakon Ukrayini vid 9 kvit. 1999 r. № 595-XIV. (1999). Oficijnij visnik Ukrayini, 18, р. 36.

Pro administrativni pravoporushennya : kodeks Ukrayini vid 7 grud. 1984 r. № 8073-X. (1984). Verhovna Rada Ukrayini. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10.

Pro zatverdzhennya form zvitnosti № 1-V (knigi) (kvartalna) "Zvit pro vipusk knizhkovoyi produkciyi", № 1-V (ZMI) (pivrichna) "Zvit pro vipusk produkciyi drukovanih zasobiv masovoyi informaciyi" ta instrukcij shodo yih zapovnennya : nakaz Derzhkomteleradio vid 09.01.2014 № 1. (2014). Verhovna Rada Ukrayini. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-14#Text.

Senchenko M. (2022). Hartiya YuNESKO pro zberezhennya cifrovoyi spadshini. Visnik Knizhkovoyi palati, 12, рр. 3—9.

Senchenko M. (2020). Nacionalna bibliografiya sogodni ta zavtra. Visnik Knizhkovoyi palati, 7, рр. 3—11.

Senchenko M. (2013). Problemi Knizhkovoyi palati Ukrayini i vitchiznyanogo knigovidannya — 2012 rik. Visnik Knizhkovoyi palati, 1, рр. 3—7.

Zhigun T. & Ustinnikova T. (2022). Analiz stanu dostavlyannya obov'yazkovih primirnikiv vidan Ukrayini u 2021 roci. Visnik Knizhkovoyi palati, 11, рр. 3—10.

Zhigun T. & Ustinnikova T. (2020). Analiz stanu dostavlyannya obov'yazkovih primirnikiv vidan Ukrayini u 2019 roci. Visnik Knizhkovoyi palati, 5, рр. 20—27.

Dzhigo A. A. & Suhorukov K. M. (1990). Deyatelnost zarubezhnyh centrov nacionalnoj bibliografii: (Obzor lit.). Nauch.-tehn. dostizheniya i pered, opyt v obl. izd. dela, poligraf, prom-ti i kn. torgovli ; Informpechat, 7, рр. 18—30.

Dzhigo A. A. & Suhorukov K. M (1993). Obyazatelnyj ekzemplyar i nacionalnaya bibliografiya. Bibliografiya, 6, рр. 126—133.

Billington D. G. (1989). Biblioteka Kongressa: vzglyad v trete tysyacheletie. Sov. bibliogr., 4, рр. 92—96.

Gudovshikova I. V. (1988). Amerikanskij specialist o metodike sostavleniya bibliograficheskih posobij. Sov. bibliogr., 2, рр. 89—94.

Zarubezhnyj opyt organizacii sistem deponirovaniya obyazatelnogo ekzemplyara dokumentov. (2015). Zakon.ru. Available at: https://zakon.ru/blog/2015/08/24/zarubezhnyj_opyt_organizacii_sistem_deponirovaniya_obyazatelnogo_ekzemplyara_dokumentov#_ftn7.

Mackenzie Owen J. S. and Walle J.v.d. (1996). Deposit collections of electronic publications. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Номер

Розділ

Книгознавство. Видавнича справа