Соціальні мережі бібліотек як ефективний інструмент промоції книг і читання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.4(321).21-27

Ключові слова:

бібліотеки, соціальні мережі, промоція книги та читання, відеоконтент

Анотація

Актуальність теми зумовлено загальносвітовою тенденцією до зниження інтересу до читання, що спричиняє низку супутніх проблем. Водночас бібліотеки є одними з найважливіших соціокультурних інститутів, здатних розв'язувати завдання просування книги та читання в суспільстві. Метою статті є аналіз ефективності використання соціальних мереж у діяльності бібліотек як інструменту промоції книг та читання, з акцентом на важливості створення відповідного контенту для підтримання тренду на читання в суспільстві завдяки застосуванню ефективних методик і практик. Наукова новизна полягає у визначенні системного підходу в діяльності бібліотек щодо просування читання та підвищення читацької грамотності за допомогою соціальних мереж. Використання сучасних маркетингових інструментів для створення контенту, що наповнений соціально значущим змістом, сприяє реалізації завдання бібліотек із промоції книг і читання в суспільстві. Висновки. Результати проведеного дослідження підтвердили актуалізацію дискурсу популяризації читання як тренду в цифровому суспільстві. У цьому контексті констатовано важливість використання бібліотеками соціальних мереж як ефективного засобу промоції книг та читання, підвищення читацької грамотності. Увагу зосереджено на підготовці й використанні відеоконтенту, що є сучасним дієвим інструментом ефективного вирішення завдань із просування книг і читання.

Біографія автора

Тетяна Яворська, Донецькbq національнbq університет імені Василя Стуса

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

Посилання

Ковпак В. А., Політова О. О. Українські буктьюб та букстаграм: дискурси культури читання української книги та національної безпеки. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32. (71) № 6. Ч. 3. URL: chrome-extension:// efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/6_2021/part_3/22.pdf (дата звернення: 14.03.2023).

"Читання як життєва стратегія": Уряд схвалив план дій на 2023—2032 роки. Міністерство культури та інформаційної політики. URL: https://mkip.gov.ua/news/8729.html.

Про схвалення Стратегії розвитку читання на період до 2032 року "Читання як життєва стратегія" та затвердження операційного плану її реалізації на 2023—2025 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3.03.23 № 190-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-stratehii-rozvytku-chytannia-na-period-do-2032-roku-chytannia-iak-zhyttieva-s190-30323.

Yavorska Т., Prihunov О., Syerov Yu. Libraries in Social Networks: Opportunities and Presentations. COAPSN-2019 International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks. 2019. P. 242—251. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2392/.

Davydova І., Marina О., Slianyk А., Syerov Yu. Social Networks in Developing the Internet Strategy for Libraries in Ukraine. COAPSN-2019 International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks. 2019. Р. 122—133. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj /https://ceur-ws.org/Vol-2392/paper10.pdf.

Струганар В. В. Бібліотечна складова в системі суспільного використання соціальних медіа : дис. … канд. наук із соц. комунікацій. НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2018. 250 с.

Читачі в мережі: використання бібліотеками ресурсів інтернет для популяризації книги та читання: інформаційно-методичні матеріали / Управління культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; ред.-уклад. М. М. Самойлова. Харків : ХОУНБ, 2018. 20 с.

Струнгар В. Особливості представленості бібліотек у блогосфері : тези доповіді. Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху", м. Київ, 8—10 жовтня 2019 р. Київ, 2019. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/799.

% українців не читають книжок. Читомо. 4.01.2020. URL: https://chytomo.com/57-ukraintsiv-ne-chytaiut-knyzhok/.

% українців прочитали менше 5 книжок від 24 лютого минулого року. Читомо. 26.04.2023. URL: https://chytomo.com/42-ukraintsiv-prochytaly-menshe-5-knyzhok-za-period-vid-24-liutoho-2022-roku/.

Мамонова Г. До 2025 року зросте кількість українців, які читають щодня: дослідження Інституту книги та МКІП. Суспільне Культура. 31.03.2021. URL: https://suspilne.media/118373-do-2025-roku-zroste-kilkist-ukrainciv-aki-citaut-sodna-doslidzenna-institutu-knigi-ta-mkip/.

Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу. Харків, 31 жовтня 2017 року / редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва ; Харківський національний медичний університет. Харків : ХНМУ, 2017. 100 с.

References

Kovpak V. A. & Politova O. O. (2021). Ukrainski buktiub ta bukstahram: dyskursy kultury chytannia ukrainskoi knyhy ta natsionalnoi bezpeky [Ukrainian booktubes and bookstagrams: discourses of Ukrainian book reading culture and national security]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Filolohiia. Zhurnalistyka. T. 32 (71), № 6, Ch. 3. Available at: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/6_2021/part_3/22.pdf [In Ukrainian].

"Chytannia yak zhyttieva stratehiia": Uriad skhvalyv plan dii na 2023—2032 roky. URL: https://mkip.gov.ua /news/8729.html [In Ukrainian].

Stratehiia rozvytku chytannia na period do 2032 roku "Chytannia yak zhyttieva stratehiia" : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 bereznia 2023 r. № 190-r. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-stratehii-rozvytku-chytannia-na-period-do-2032-roku-chytannia-iak-zhyttieva-s190-30323 [In Ukrainian].

Yavorska T., Prihunov O. & Syerov Yu. (2019). Libraries in Social Networks: Opportunities and Presentations. COAPSN-2019 International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks. P. 242—251. Available at: https://ceur-ws.org/Vol-2392/ [In English].

Davydova I., Marina O., Slianyk A. & Syerov Yu. (2019). Social Networks in Developing the Internet Strategy for Libraries in Ukraine. COAPSN-2019 International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks. P. 122—133 Available at: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj /https://ceur-ws.org/Vol-2392/paper10.pdf/ [In English].

Struhanar V. V. (2018). Bibliotechna skladova v systemi suspilnoho vykorystannia sotsialnykh media. [Library component in the system of public use of social media]. Сandidate's thesis. NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Kyiv. [In Ukrainian].

Chitachi v merezhi: vikoristannya bibliotekami resursiv internet dlya populyarizaciyi knigi ta chitannya: informacijno-metodichni materiali. (2018). Harkiv: HOUNB.

Strungar V. (2019). Osoblivosti predstavlenosti bibliotek u blogosferi : tezi dopovidi. Mizhnarodna naukova konferenciya "Biblioteka. Nauka. Komunikaciya: aktualni tendenciyi u cifrovu epohu", m. Kiyiv, 8—10 zhovtnya 2019 r. Kyiv, 2019. Available at: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/799.

% ukrayinciv ne chitayut knizhok. Chitomo. (2020). Available at: https://chytomo.com/57-ukraintsiv-ne-chytaiut-knyzhok/.

% ukrayinciv prochitali menshe 5 knizhok vid 24 lyutogo minulogo roku. Chitomo. (2023). Available at: https://chytomo.com/42-ukraintsiv-prochytaly-menshe-5-knyzhok-za-period-vid-24-liutoho-2022-roku/.

Mamonova G. (2021). Do 2025 roku zroste kilkist ukrayinciv, yaki chitayut shodnya: doslidzhennya Institutu knigi ta MKIP. Suspilne Kultura. Available at: https://suspilne.media/118373-do-2025-roku-zroste-kilkist-ukrainciv-aki-citaut-sodna-doslidzenna-institutu-knigi-ta-mkip/.

Kirichok I. V., Pavlenko T. B. & Gayeva N. D. [redkol.]. (2017). Socialni media dlya bibliotek: seredovishe, resurs, servis : materiali kruglogo stolu. Harkiv, 31 zhovtnya 2017 roku. Harkiv: HNMU.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-27

Номер

Розділ

Бібліотечна справа