Бібліотечно-інформаційний потенціал як складник ресурсного потенціалу інформаційної економіки регіону

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.4(321).39-47

Ключові слова:

бібліотечно-інформаційний потенціал, інформаційні ресурси, ресурсний потенціал, інформаційна економіка, регіон

Анотація

У статті наголошено, що в контексті цифровізації регіону інформаційна економіка функціонує та розвивається як економіка нового типу, позитивно впливаючи на формування інтелектуального потенціалу. Останній є стратегічним інформаційним ресурсом, що сприяє структурно-динамічному перетворенню соціально-економічної системи певної території. Зауважено, що в умовах поступової цифрової трансформації всіх галузей економіки інформаційну економіку доцільно розглядати як комплекс економічних і соціальних комунікацій між різними структурами, які здійснюють із метою створення та застосування інформаційних продуктів і сервісів, необхідних для забезпечення інформаційних потреб різних категорій користувачів та ефективного функціонування економіки регіону. Розглянуто ресурсний потенціал інформаційної економіки регіону як складну, відкриту й взаємозалежну систему. Зазначено, що в умовах цифровізації та переходу більшості державних і приватних структур до цифрових технологій особливого значення набувають процеси створення цифрових інформаційних продуктів і сервісів, що забезпечують функціонування різних галузей економіки регіону. Проаналізовано бібліотечно-інформаційний потенціал як складову частину системи ресурсного потенціалу інформаційної економіки регіону. Визначено його сучасний стан, перспективи та роль у формуванні, функціонуванні й розвитку регіональної економіки.

Біографія автора

Галина Колоскова, КЗК "Дніпровська міська публічна бібліотека"

докторка філософії, провідна бібліотекарка КЗК "Дніпровські міські публічні бібліотеки"

Посилання

Алексанян А. Г. Інформаційна економіка: вплив на можливості людського розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. Київ : КНЕУ. 2018. № 1. С. 397—403.

Архів української періодики он-лайн LIBRARIA. URL: https://libraria.ua/about.

Богацька Н. М. Сучасний підхід до оцінки сутності ресурсного потенціалу підприємства. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/3_ukr/24.pdf.

Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз суспільства. Київ : НБУВ, 2005. 300 с.

Давидова І. О. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку. Бібліотечний вісник. 2014. № 6. С. 8—12.

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021—2027 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/ diyalnist/regionalna-politika/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/derzhavna-strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-2021-2027-roki-ta-plan-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi.

Дніпропетровська ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила та Мефодія : офіційний вебсайт. URL: https://www.libr.dp.ua/.

Зінченко О. А., Даріюш П., Зінченко Д. С. Інформаційна економіка: концепція, сутність, розвиток. Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2019. № 16. С. 3—13. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181353/181299.

Інформаційно-аналітичний звіт ДОУНБ. 2021. / упорядн.: Т. О. Абраїмова, О. В. Шевченко, Ю. М. Зюлева. Дніпро : ДОУНБ, 2021.

Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в України : монографія. Харків : ХДАК, 2012. 246 с.

Кобєлєв О. М. Соціальна інформатика : конспект лекцій. Харків : ХДАК, 2007. 80 с.

Котькалова-Литвин І. В. Інформаційна економіка: нова парадигма управління підприємством. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2019. № 4. С. 77— 82.

Колесникова Т. О. Кластер як нова регіональна модель інтеграції бібліотек ВНЗ України: концептуальні характеристики та умови реалізації. Освіта регіону. 2010. № 3. С. 181—188.

Колоскова Г. В. Бібліотечно-інформаційний потенціал в системі ресурсного потенціалу цифрової економіки регіону. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали П'ятої міжнарод. наук. конф. 23—24 черв. 2022 р. Київ : КНУКіМ, 2022. С. 64—65.

Колоскова Г. В., Кобєлєв О. М. Бібліотечно-інформаційний потенціал в умовах цифровізації. Вісник Книжкової палати. 2022. № 5. С. 33—40.

Колоскова Г. В. Бібліотечно-інформаційний потенціал регіону: організаційно-функціональний аспект : дис. … д-ра філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. ХДАК, 2021. 222 с. URL: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/Koloskova/disKoloskova.pdf.

Колоскова Г. В., Кобєлєв О. М. Бібліотечно-інформаційний потенціал м. Дніпро: сучасний стан та перспективи розвитку. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2021. № 3 (31). URL: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30092021/767.

Колоскова Г. В. Бібліотечно-інформаційний потенціал як складова цифрової економіки регіону. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22—23 трав. 2022 р. Харків : ХДАК, 2022. С. 174—176.

Концепція розвитку цифрових компетентностей до 2025 року. URL: https://everlegal.ua/kontseptsiya-rozvytku-tsyfrovykh-kompetentnostey-do-2025-roku-ta-yiyi-znachennya.

Кунанець Н., Липак Г., Пасічник В. Формування консолідованого інформаційного ресурсу розумного міста: бібліотечний аспект. Бібліотечний вісник. 2017. № 2. С. 3—8.

Мережа Уран. Дніпро. URL: http://www.uran.ua/~ukr/man-dnipro.htm.

Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проєкту інформатизації : постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 644. URL: http://consultant.parus.ua /?doc=07BI0B3220.

Регіональна програма інформатизації "Дніпропетровщина: цифрова трансформація" на 2023—2025 рр. URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Foblrada.dp.gov.ua%2Fwpcontent %2Fuploads%2F2022%2F10%2F%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA.docx.

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KR160219?ed=2016_03_23.

Цифрова економіка : підручник / Т. І. Олешко [та ін.]. Київ : НАУ, 2022. 200 с.

Шемаєв С. О. Співробітництво бібліотек, архівів, музеїв в сучасних умовах. Вісник Харківської державної академії культури. 2012. Вип. 36. С. 166—174.

Шкарлет С. М. Інформаційна економіка як основа соціально-економічної регенерації України. Економіка України. 2014. № 11 (636). С. 51—60.

References

Aleksanyan A. G. (2018). Informacijna ekonomika: vpliv na mozhlivosti lyudskogo rozvitku. Socialno-trudovi vidnosini: teoriya ta praktika : zb. nauk. pr., 1, рр. 397—403.

Arhiv ukrayinskoyi periodiki on-lajn LIBRARIA. (2023). Available at: https://libraria.ua/about.

Bogacka N. M. (2023). Suchasnij pidhid do ocinki sutnosti resursnogo potencialu pidpriyemstva. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/3_ukr/24.pdf.

Gorovij V. M. (2005). Osoblivosti rozvitku socialnih informacijnih baz suspilstva. Kyiv: NBUV.

Davidova I. O. (2014). Socialno-komunikacijna teoriya bibliotechnoyi diyalnosti: stanovlennya ta shlyahi rozvitku. Bibliotechnij visnik, 6, рр. 8—12.

Derzhavna strategiya regionalnogo rozvitku na 2021—2027 roki. (2020). URL: https://www.kmu.gov.ua/ diyalnist/regionalna-politika/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/derzhavna-strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-2021-2027-roki-ta-plan-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi.

Dnipropetrovska OUNB im. Pervouchiteliv slov'yanskih Kirila ta Mefodiya : oficijnij vebsajt. (2023). Available at: https://www.libr.dp.ua/.

Zinchenko O. А., Dariyush P. & Zinchenko D. C. Informacijna ekonomika: koncepciya, sutnist, rozvitok. (2019). Ekonomichnij visnik NTUU "KPI", 16, рр. 3—13. Available at: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181353/181299.

Abrayimova T. O., Shevchenko O. V. & Zyuleva Yu. M. [upor.]. (2021). Informacijno-analitichnij zvit DOUNB. 2021. Dnipro: DOUNB.

Kobyelyev O. M. (2012). Informacijna analitika v strukturi bibliotechnoyi diyalnosti v Ukrayini : monografiya. Harkiv: HDAK.

Kobyelyev O. M. (2007). Socialna informatika : konspekt lekcij. Harkiv: HDAK.

Kotkalova-Litvin I. V. (2019). Informacijna ekonomika: nova paradigma upravlinnya pidpriyemstvom. Ekonomika. Finansi. Menedzhment: aktualni pitannya nauki ta praktiki, 4, рр. 77— 82.

Kolesnikova T. O. (2010). Klaster yak nova regionalna model integraciyi bibliotek VNZ Ukrayini: konceptualni harakteristiki ta umovi realizaciyi. Osvita regionu, 3, рр. 181—188.

Koloskova G. V. (2022). Bibliotechno-informacijnij potencial v sistemi resursnogo potencialu cifrovoyi ekonomiki regionu. Informaciya, komunikaciya ta upravlinnya znannyami v globalizovanomu sviti : materiali P'yatoyi mizhnarod. nauk. konf. 23—24 cherv. 2022 r. Kyiv: KNUKiM, рр. 64—65.

Koloskova G. V. & Kobyelyev O. M. (2022). Bibliotechno-informacijnij potencial v umovah cifrovizaciyi. Visnik Knizhkovoyi palati, 5, рр. 33—40.

Koloskova G. V. (2021). Bibliotechno-informacijnij potencial regionu: organizacijno-funkcionalnij aspekt. PhD. HDAK. Available at: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/Koloskova/disKoloskova.pdf.

Koloskova G. V. & Kobyelyev O. M. (2021). Bibliotechno-informacijnij potencial m. Dnipro: suchasnij stan ta perspektivi rozvitku. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 3 (31). Available at: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30092021/767.

Koloskova G. V. (2022). Bibliotechno-informacijnij potencial yak skladova cifrovoyi ekonomiki regionu. Kultura ta informacijne suspilstvo ХХI stolittya : materiali Vseukr. nauk.-teoret. konf. molodih uchenih, 22—23 trav. 2022 r. Harkiv: HDAK, рр. 174—176.

Koncepciya rozvitku cifrovih kompetentnostej do 2025 roku. (2021). Available at: https://everlegal.ua/kontseptsiya-rozvytku-tsyfrovykh-kompetentnostey-do-2025-roku-ta-yiyi-znachennya.

Kunanec N., Lipak G. & Pasichnik V. (2017). Formuvannya konsolidovanogo informacijnogo resursu rozumnogo mista: bibliotechnij aspekt. Bibliotechnij visnik, 2, рр. 3—8.

Merezha Uran. Dnipro. (2023). Available at: http://www.uran.ua/~ukr/man-dnipro.htm.

Pro zatverdzhennya Poryadku formuvannya ta vikonannya regionalnoyi programi i proektu informatizaciyi : postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 12 kvitnya 2000 r. № 644. (2000). Available at: http://consultant.parus.ua/?doc=07BI0B3220.

Regionalna programa informatizaciyi "Dnipropetrovshina: cifrova transformaciya" na 2023—2025 rr. (2022). Available at: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Foblrada.dp.gov.ua% 2Fwpcontent %2Fuploads%2F2022%2F10%2F%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA.docx.

Pro shvalennya Strategiyi rozvitku bibliotechnoyi spravi na period do 2025 roku "Yakisni zmini bibliotek dlya zabezpechennya stalogo rozvitku Ukrayini" : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 23 bereznya 2016 r. № 219-r. (2016). Available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/KR160219?ed=2016_03_23.

Oleshko T. I. [ta in.]. (2022). Cifrova ekonomika : pidruchnik. Kyiv: NAU.

Shemayev S. O. (2012). Spivrobitnictvo bibliotek, arhiviv, muzeyiv v suchasnih umovah. Visnik Harkivskoyi derzhavnoyi akademiyi kulturi, 36, рр. 166—174.

Shkarlet S. M. (2014). Informacijna ekonomika yak osnova socialno-ekonomichnoyi regeneraciyi Ukrayini. Ekonomika Ukrayini, 11 (636), рр. 51—60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-27

Номер

Розділ

Інформаційна діяльність