Українське питання в історико-культурній спадщині письменника-патріота І. Нечуя-Левицького: джерелознавчі спостереження

(до 185-річчя від дня народження)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.12(329).22-28

Ключові слова:

Іван Нечуй-Левицький, творчість І. Нечуя-Левицького, публіцистичні твори; твори селянської тематики, твори з життя духовенства та інтелігенції, романтичні казки та драми, українське питання, культурна та духовна спадщина, політична ситуація

Анотація

У статті розглядається роль Івана Семеновича Нечуя-Левицького в історико-культурній спадщині України. Розмаїття тем і літературних напрямків, які синтезувала в собі творчість письменника, приваблює науковців і сьогодні. Шляхи оздоровлення нашого суспільства, його згуртування, повернення до європейської спільноти полягають у зверненні до національних першоджерел у становленні національної державності, у відновленні престижу національних цінностей. Мета дослідження – джерелознавчий аналіз творчості видатного письменника-патріота Івана Семеновича Нечуя-Левицького як інформаційного ресурсу для подальшого наукового дослідження зв’язку українського питання з політичною ситуацією в країні, розвитком культури і освіти. Методологія дослідження базується на загальнонаукових методах (аналіз, синтез, порівняння, опис, деталізація, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-джерелознавчий, біографічний). Наукова новизна полягає у викладі інформації про багатовекторність творчості письменника. Актуальність дослідження визначається пошуком нових оцінок чи класифікацій для переосмислення інтелектуального досвіду та нового розуміння ролі та значення постаті Івана Семеновича Нечуя-Левицького в українській культурній свідомості. Висновки. Узагальнено теоретичний аспект проблеми дослідження та розвитку зібрання видань І. Нечуя-Левицького. Окреслено тематику творів та публікацій митця. Інформація, викладена в творах письменника, значно розширює знання про його діяльність, висвітлює співпрацю з вітчизняними та зарубіжними митцями, науковцями та конкретизує його внесок у розвиток культури, освіти, відтворення об’єктивної картини історичних подій в Україні. Аналіз і наукове вивчення публіцистичної та літературно-мистецької спадщини І. Нечуя-Левицького, яка входить до складу фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, засвідчує, що ця збірка становить неабиякий інтерес для дослідників біографії, літературознавства, мовознавства та історії України. Виважене, вдумливе використання творів Івана Семеновича Нечуя-Левицького сприятиме розвитку подальших досліджень життя і творчості видатного українського письменника, ефективному збереженню психічної стійкості, продуктивній інформаційній діяльності громадян у складних умовах українського народу. сучасні виклики, які стоять перед українським народом.

Біографія автора

Анжела Шумілова, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

молодша наукова співробітниця відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ

Посилання

Баштовий І. Українство на літературних позвах з Московщиною. Львів, 1891. С. 48.

Білецький О. Іван Семенович Левицький (Нечуй). Зібрання праць у п'яти томах. Т. ІІ. Київ : Наук. думка, 1965. С. 317—367.

Браславський С. Іван Нечуй-Левицький. Київ ; Харків : Укр. держ. вид-во, 1944. 19 с.

Власенко В. О. Художня майстерність І. С. Нечуя-Левицького. Київ : Рад. шк., 1969. 182 с.

Драгоманов М. П. Историческая Польша и великороссийская демократия. Собрание политических сочинений. Paris, 1905—1906. Т. I—II. С. 37, 115—116.

Жандармські і цензурні документи про творчість Івана Нечуя-Левицького : зб. арх. матеріалів / упоряд. Сергій Хаврусь. Черкаси : Кур'єр, 2012. 56 с.

Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : зб. пр. Всеукр. наук. конф., 25—27 верес. 2008 р. : до 170-річчя з дня народж. / В. Т. Поліщук (відп. ред.) ; рецензенти: О. С. Киченко, М. П. Корпанюк. Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. 550 с.

Іванченко Р. Г. Іван Нечуй-Левицький : нарис життя і творчості. Київ : Дніпро, 1980. 147 с. (Літературні портрети).

Коряк В. Нарис історії української літератури. Харків : ДВУ, 1929. С. 232.

Матвіїшин В. Зарубіжна література у критичному трактуванні Івана Нечуя-Левицького. Література. Час. Постаті. Володимир Матвіїшин: літературознавчі статті, спогади, матеріали до бібліографії на вшанування пам'яті Володимира Матвіїшина / упоряд. Н. Яцків. Івано-Франківськ : Прикарпат. Нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. 616 с.

Міщук Р. С. Співець душі народної : до 150-річчя від дня народж. І. С. Нечуя-Левицького. Київ : Знання, 1987. 48 с. (Серія 6 "Література і мистецтво", № 8).

Нечуй-Левицький І. Сьогочасне літературне прямування. Історія української критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. Київ : Либідь, 1998. Кн. 2. С. 216.

Омельченко В. І. Живописець слова : до 130-річчя від дня народж. І. С. Нечуя-Левицького. Київ : Знання, 1968. 48 с.

Пашковська Г. В. Роль І. С. Нечуя-Левицького у становленні синтаксичних норм української мови. Актуальні проблеми слов'янської філології. 2011. Вип. XXІV. Ч. 2. С. 476—483. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua /bitstream/handle/123456789/71682/61-Pashkovska.pdf?sequence=1).

Пепа В., Попов І. Сіяч правди і добра. Радянська Україна. 1968. 23 листоп.

Стебун І. Мистецтво, гуманізм, сучасність. Київ : Рад. письменник, 1965. С. 60.

Стус В. Лист до дружини та сина від 1.06.1981 р. Стус Центр. URL: https://stus.center/p/list-do-druzhini-ta-sina-vid-1061981-r-6770.

Тараненко М. П. І. С. Нечуй-Левицький : семінарій. Київ : Вища шк., 1984. 184 с.

Франко І. Я. Із історії "москвофільського" письменства в Галичині. Зібрання творів : у 50 т. Київ : Наук. думка, 1981. Т. 49 : Листи (1886—1894). С. 23.

Шумілова А. Іван Семенович Нечуй-Левицький : до 185 років від дня народж. [Електронний ресурс] : виставка / наук. і бібліогр ред. П. Штиха. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/6214.

References

Bashtovyi I. (1891). Ukrainstvo na literaturnykh pozvakh z Moskovshchynoiu. pidpysanii psevdonimom Ukrainianism at literary contests with the Moscow region (p. 48). Lviv, Ukraine [in Ukrainian].

Biletskyi O. (1965). Ivan Semenovych Levytskyi (Nechui) Ivan Semenovych Levitskyi (Nechuy). Zibrannia prats u piaty tomakh. Vol. II, 317—367. Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Braslavskyi S. (1944). Ivan Nechui-Levytskyi Ivan Nechuy-Levytskyi. Kyiv; Kharkiv, Ukraine [in Ukrainian].

Vlasenko V. O. (1969). Khudozhnia maisternist I. S. Nechuia-Levytskoho Artistic skill of I. S. Nechuy-Levytskyi. Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Drahomanov M. P. (1905—1906). Ystorycheskaia Polsha y velykorossyiskaia demokratyia Historical Poland and Great Russian democracy. Sobranye polytycheskykh sochynenyi. Vol. I—II, 37, 115—116. Paris, France [in Russian].

Khavrus S. (Comp.). (2012). Zhandarmski i tsenzurni dokumenty pro tvorchist Ivana Nechuia-Levytskoho: zb. arkh. materialiv Gendarmerie and censorship documents about the work of Ivan Nechuy-Levytskyi: a collection of archival materials]. Cherkasy, Ukraine [in Ukrainian].

(2008, September). Ivan Nechui-Levytskyi: postat i tvorchist: zb. pr. Vseukr. nauk. konferentsii: do 170-richchia z dnia narodzh. Ivan Nechuy-Levytskyi: character and creativity: collection of works of the All-Ukrainian Scientific Conference: to the 170th anniversary of his birth. V. T. Polishchuk (Ed.) Cherkasy, Ukraine [in Ukrainian].

Ivanchenko R. H. (1980). Ivan Nechui-Levytskyi: narys zhyttia i tvorchosti Ivan Nechuy-Levytskyi: a sketch of life and work. Seriia: Literaturni portrety [Series: Literary portraits] Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Koriak V. (1929). Narys istorii ukrainskoi literatury Essay on the history of Ukrainian literature (p. 232). Kharkiv, Ukraine [in Ukrainian].

Matviishyn V. (2013). Zarubizhna literatura u krytychnomu traktuvanni Ivana Nechuia-Levytskoho Foreign literature in the critical interpretation of Ivan Nechuy-Levytskyi. Literatura. Chas. Postati. Volodymyr Matviishyn: literaturoznavchi statti, spohady, materialy do bibliohrafii na vshanuvannia pamiati Volodymyra Matviishyna. (N. Yatskiv, Comp.). Ivano-Frankivsk, Ukraine [in Ukrainian].

Mishchuk R. S. (1987). Spivets dushi narodnoi: do 150-richchia vid dnia narodzh. I. S. Nechuia-Levytskoho Singer of the folk soul: to the 150th anniversary of the birth of I. S. Nechuy-Levytskyi. Seriia 6: Literatura i mystetstvo. Series 6: Literature and art, 8. Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Nechui-Levytskyi I. S. (1878). Sohochasne literaturne priamuvannia Current literary trend. Pravda, 2, 7 [in Ukrainian].

Omelchenko V. I. (1968). Zhyvopysets slova: do 130-richchia vid dnia narodzh. I. S. Nechuia-Levytskoho Painter of words: to the 130th anniversary of the birth of I. S. Nechuy-Levytskyi. Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Pashkovska H. V. (2011). Rol I. S. Nechuia-Levytskoho u stanovlenni syntaksychnykh norm ukrainskoi movy The role of I. S. Nechuy-Levytskyi in the establishment of syntactic norms of the Ukrainian language [Elektronnyi resurs]. Aktualni problemy slovianskoi filolohii, Iss. XXIV. Part 2, 476—483. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71682/61-Pashkovska.pdf?sequence=1) [in Ukrainian].

Pepa V., Popov I. (1968, November). Siiach pravdy i dobra Sower of truth and goodness. Radianska Ukraina [in Ukrainian].

Stebun I. (1965). Mystetstvo, humanizm, suchasnist Art, humanism, modernity (p. 60). Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Stus V. (1981). Lyst do druzhyny ta syna vid 1.06.1981 r. Letter to his wife and son dated June 1, 1981 [Elektronnyi resurs]. Stus Tsentr: web-sait. Available at: https://stus.center/p/list-do-druzhini-ta-sina-vid-1061981-r-6770 [in Ukrainian].

Taranenko M. P. (1984). I. S. Nechui-Levytskyi: seminarii I. S. Nechuy-Levytskyi: seminary. Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Franko I. Ya. (1981). Iz istorii "moskvofilskoho" pysmenstva v Halychyni From the history of "moscowphile" writing in Galicia. Franko I. Zibrannia tvoriv: u 50 vol. Vol. 49: Lysty (1886—1894) Letters (1886—1894) (p. 23). Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Shumilova A. (2023). Ivan Semenovych Nechui-Levytskyi: do 185 rokiv vid dnia narodzh. Ivan Semenovych Nechuy-Levytskyi: up to 185 years since his birthday [Elektronnyi resurs]. Р. Shtykh (Ed.). Kyiv, Ukraine. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/node/6214 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

Видатні діячі та визначні події