Знаний львівський фізик Войцєх Урбанський та його книги

Автор(и)

  • Тетяна Якубова Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Ukraine
  • Ярослав Матвіїшин Міжнародна академія наук у Сан-Марино, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.12(329).29-40

Ключові слова:

В. Урбанський, книжкові знаки, книжкова культура, бібліотечні фонди, атрибуція

Анотація

У статті подано та узагальнено результати книгознавчих досліджень видань професора Львівського університету Войцєха Урбанського з фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі — ВБЗІК ІК НБУВ), Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені І. Франка (далі — НБЛНУ), Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (далі — ЛННБ України ім. В. Сте­фаника). Оприлюднено та проаналізовано результати досліджень А. Ровенчака, Г. Понеділка, О. Попеля, М. Дабровського, О. Петрука, Г. Талантової, Я. Притули, в яких репрезентовано матеріали щодо наукової діяльності та бібліотечної роботи В. Урбанського. Подано відомості стосовно наукової біографії вченого, зокрема розглянуто його друковані праці. Досліджено аспекти бібліотечної роботи науковця на посаді директора бібліотеки Львівського університету. Репрезентовано книгознавчі матеріали щодо вивчення та атрибуції книжкових знаків на книгах В. Урбанського. Наголошено на значущості наукової роботи В. Урбанського для розвитку науки в Польщі та Галичині. Зазначено, що його бібліотечна діяльність сприяла збільшенню фондів бібліотеки Львівського університету, поліпшенню умов зберігання літератури та обслуговування читачів.

Біографії авторів

Тетяна Якубова, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидатка історичних наук, наукова співробітниця НБУВ

Ярослав Матвіїшин, Міжнародна академія наук у Сан-Марино

кандидат фізико-математичних наук (історія науки і техніки), професор Міжнародної академії наук у Сан-Марино

Посилання

Понеділок Г. В., Ровенчак А. А. До історії досліджень із теоретичної фізики у Львівській політехніці. Журнал фізичних досліджень. 2017. Т. 21. № 1/2. Cт. 1003 (9 с).

Ровенчак А. Поділ кафедри фізики Львівського університету на теоретичну та експериментальну. Вісник Львівського університету. Серія фізична. 2018. Вип. 5. С. 5—12.

Попель О. М., Ровенчак А. А. Фізика у Львівському університеті до 1953 року. Світ фізики. 2013. № 4. С. 3—20.

Rovenchak A., Kiktyeva O. Physics at the University of Lviv since the 17th century until the Second World War: Addenda to the bibliography. Studia Historiae Scientiarum. 2016. № 15. Р. 48—73.

Талантова Г. До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (промова на пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції "Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та сучасність" 15 жовтня 2008 р.). Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. 2010. Вип. 5. С. 356—361.

Dabrowski M. Wspomnienie o Wojciechu Urbańskim polskim badaczu zjawisk elektrycznych. Biuletyn Informa-cyjny Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddzial Gdańsk. 2010. № 24. S. 7—10.

Петрук О. Астрономія у Львівському університеті в 1800—1939 роках. Львів, 2020. 288 с.

Urbański W. Zasady fizyki dla uczącéj się młodzieży metodycznie wyłżone. Warszawa : Nakład i druk S. Orgelb-randa, 1867. 574, [X] s.

Urbański W. Fizyka na trzecia klasę w nizszych gimnazyach. Do użytku w szkołach średnich w Galicyi przez Wys. Ministerium Oświaty w Austryi. Wydanie drugie stosownie przerobione z 54 drzeworytami w tekscie. Warszawa : Nakład i Druk S. Orgelbranda, 1868. 80 s.

Urbański W. Fizyka umiejętna ze stanowiska najnowszych poglądów i odkryć metodycznie wyłozona. Warszawa : Nakład i Druk S. Orgelbranda, 1867. T. II. 981; [VI] s.

Стеблій Ф. І. Голуховський Агенор. Енциклопедія історії України. Т. 2: Г—Д / редкол: В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України, Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2004. 688 с. URL: http://resoursce.history.org.ua (дата звернення 3.11.2023).

Пам'ятник Агенору Голуховському. Міський медіаархів. С. 5. URL: https://uma.lvivcenter.org/uk/photos/983 (дата звернення 3.11.2023).

Львів, якого не повернути. Пам'ятник Агенору Голуховському. С. 5. URL: https://photo-lviv.in.ua (дата звернення 3.01.2023).

Кучеренко А. А. Українське питання в діяльності Агенора Голуховського. Історичний архів. 2015. Вип. 14. С. 80—85.

Шумська В. Розвиток початкової і середньої освіти на Тернопільщині у 1772—1914 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2011. Вип. 2. С. 201—206.

Наукова бібліотека Львівського університету ім. І. Франка. С. 1. URL: https://md-ukraine.com/ua/object/detail /9488 (дата звернення 3.11.2023).

Петрук О. Три осередки астрономії в довоєнному Львові. 22.11.2017. Лекція прочитана у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка на Міждисциплінарному науковому семі-нарі Modus Legendi 22 червня 2017 р. С. 1—25. URL: https://zbruc.eu/node/73386 (дата звернення 3.11.2023).

Leopolis Scientifica. Наука у Львові до середини XX століття. Частина II. Точні науки : збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. Львів : Артос, 2020. 412 c.

Притула Я. Г. Механіка у Львівському університеті. 15.05.2015. Механіко-математичний факультет. Львівський національний університет імені Івана Франка. С. 1—7. URL: http://www.mmf.lnu.edu.ua/istoriia /istoriia-fakultetu/1074 (дата звернення 3.11.2023).

Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Фізичний_факультет_Львівського_національного_університету_імені_Івана_Франка (дата звернення 3.11.2023).

Дуда І. М. Тернопіль. 1540—1944. Історико-краєзнавча хроніка. Частина І. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2010. 296 с.

Матвіїшин Я. О. Історія математики на Україні від найдавніших часів до XVIII ст. : дис. … канд. фіз.-мат. наук (історія науки і техніки). Інститут математики Академії наук Української РСР. Київ, 1969. 308 с.

Шевченко Т. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти XVI — середини XVII ст. Львів : Свічадо, 2005. 340 с. (Серія: Studia rationis 1).

Мандрик М. Стрийщина: шлях до волі. Стрий : Просвіта ; Щедрик, 1998. 626 с.

Крупницький Б. М. Грушевський і його історична праця Історія України-Руси. Т. I. До початку XI віка. Нью-Йорк : Книгоспілка, 1954. С. 1—30.

References

Ponedilok H. V. & Rovenchak A. A. (2017). Do istorii doslidzhen iz teoretychnoi fizyky u Lvivskii politekhnitsi. Zhurnal fizychnykh doslidzhen, 21 (1/2), St. 1003 (9 p.).

Rovenchak A. (2018). Podil kafedry fizyky Lvivskoho universytetu na teoretychnu ta eksperymentalnu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia fizychna, 5, pp. 5—12.

Popel O. M. & Rovenchak A. A. (2013). Fizyka u Lvivskomu universyteti do 1953 roku. Svit fizyky, 4, pp. 3—20.

Rovenchak A. & Kiktyeva O. (2016). Physics at the University of Lviv since the 17th century until the Second World War: Addenda to the bibliography. Studia Historiae Scientiarum, 15, pp. 48—73.

Talantova H. (2010). Do 400-littia Naukovoi biblioteky Lvivskoho Natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (promova na plenarnomu zasidanni Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Biblioteka yak sotsiokulturnyi fenomen: istoriia ta suchasnist" 15 zhovtnia 2008 r.). Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo, informatsiini tekhnolohii, 5, pp. 356—361.

Dabrowski M. (2010). Wspomnienie o Wojciechu Urbańskim polskim badaczu zjawisk elektrycznych. Biuletyn Informacyjny. Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddzial Gdańsk, 24, pp. 7—10.

Petruk O. (2020). Astronomiia u Lvivskomu universyteti v 1800—1939 rokakh. Lviv.

Urbański W. (1867). Zasady fizyki dla uczącéj się młodzieży metodycznie wyłżone. Warszawa: Nakład i druk S. Orgelbranda.

Urbański W. (1868). Fizyka na trzecia klasę w nizszych gimnazyach. Do użytku w szkołach średnich w Galicyi przez Wys. Ministerium Oświaty w Austryi. Wydanie drugie stosownie przerobione z 54 drzeworytami w tekscie. Warszawa: Nakład i Druk S. Orgelbranda.

Urbański W. (1867). Fizyka umiejętna ze stanowiska najnowszych poglądów i odkryć metodycznie wyłozona. Warszawa: Nakład i Druk S. Orgelbranda. T. II.

Steblii F. I. (2004). Holukhovskyi Ahenor. Entsyklopediia istorii Ukrainy. T. 2: G—D. Kyiv: Naukova dumka. [Online]. Available at: http: // resoursce.history.org.ua. [Accessed 3.11.2023].

Pamiatnyk Ahenoru Holukhovskomu. Miskyi media arkhiv. (2023). [Online]. Available at: https: // uma.lvivcenter.org/uk/photos/983. [Accessed 3.11.2023].

Lviv, yakoho ne povernuty. Pamiatnyk Ahenoru Holukhovskomu. (2023). [Online]. Available at: https:// photo-lviv.in.ua. [Accessed 3.11.2023].

Kucherenko A. A. (2015). Ukrainske pytannia v diialnosti Ahenora Holukhovskoho. Istorychnyi arkhiv, 14, pp. 80—85.

Shumska V. (2011). Rozvytok pochatkovoi i serednoi osvity na Ternopilshchyni u 1772—1914 rr. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia / za zah. red. prof. I. S. Zuliaka. Ternopil: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka, 2, pp. 201—206.

Naukova biblioteka Lvivskoho universytetu im. I. Franka. (2023). [Online]. Available at: https://md-ukraine.com/ua/object/detail/9488. [Accessed 3.11.2023].

Petruk O. (2017). Try oseredky astronomii v dovoiennomu Lvovi. Lektsiia prochytana u Naukovii bibliotetsi Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka na Mizhdystsyplinarnomu naukovomu seminari "Modus Legendi" 22 chervnia 2017 r. [Online]. Available at: https://zbruc.eu/node/73386. [Accessed 21.11.2023].

Leopolis Scientifica. Nauka u Lvovi do seredyny XX stolittia. Chastyna II. Tochni nauky: zbirnyk naukovykh prats / za zah. red. O. Petruka. (2020). Lviv: Artos.

Prytula Ya. H. (2015). Mekhanika u Lvivskomu universyteti. Mekhaniko-matematychnyi fakultet. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. [Online]. Available at: http://www.mmf.lnu.edu.ua/istoriia/istoriia-fakultetu/1074. [Accessed 3.11.2023].

Fizychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. (2023). [Online]. Available at https://uk.wikipedia.org/wiki/Фізичний_факультет_Львівського_національного_університету_імені_Івана_Франка. [Accessed 3.11.2023].

Duda I. M. (2010). Ternopil. 1540—1944. Istoryko-kraieznavcha khronika. Chastyna I. Ternopil: Navchalna knyha — Bohdan.

Matviishyn Ya. O. (1969). Istoriia matematyky na Ukraini vid naidavnishykh chasiv do XVIII st. PhD. Instytut matematyky Akademii nauk Ukrainskoi RSR. Kyiv.

Shevchenko T. (2005). Yezuitske shkilnytstvo na ukrainskykh zemliakh ostannoi chverty XVI — seredyny XVII st. Lviv: Svichado.

Mandryk M. (1998). Stryishchyna: shliakh do voli. Stryi: Prosvita ; Shchedryk.

Krupnytskyi B. (1954). M. Hrushevskyi i yoho istorychna pratsia. Hrushevskyi M. Istoriia Ukrainy-Rusy. T. I. Do pochatku XI vika. Nуu-York: Knyhospilka, рр. 1—30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

Історичні розвідки