Функціонування запозичених слів у ментальному лексиконі українців

(на прикладі слова-стимулу "донат")

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.12(329).40-45

Ключові слова:

асоціативне значення, cемантичний зв'язок, ментальний лексикон, концептуальна система, мова медіа, слова-стимули

Анотація

У статті проаналізовано асоціативне значення слова-стимулу "донат" у ментальному лексиконі носіїв української мови; порушено проблему специфіки засвоєння запозичених слів в українській мові.

Розглянуто роль медіа у впровадженні нової лексичної одиниці в масовий обіг та аспекти актуалізації вживання слова через вплив соціальних і політичних подій.

Висвітлено питання функціонування нових лексичних одиниць та їх місця в ментальному лексиконі носіїв мови.

Досліджено відтінки асоціативних значень слів-стимулів "донат" і "допомога". Висновки дослідження підтверджують, що результати асоціативного експерименту можуть надати не лише лінгвістичну, а й психологічну та соціальну інформацію.

Біографія автора

Олена Денисевич

кандидатка філологічних наук, доцентка

Посилання

Гапченко О. А. Індивідуальний лексикон особистості як особливе ментальне утворення. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 46 (1). С. 239— 249. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mikks_2013_46(1)__30.

Українські словники. Горох. URL: https://goroh.pp.ua.

Засєкіна Л. В., Засєкін С. В. Вступ до психолінгвістики : навч. посіб. Острог : Вид-во ун-ту "Острозька академія", 2002. 168 с.

Прийма Л. Граматичне освоєння англіцизмів у сучасній українській мові. Лінгвістичні студії. 2020. Вип. 40 (2). С. 71—80.

Перекладаємо слово донат (гроші). Словотвір. URL: https://slovotvir.org.ua/words/donat-hroshi.

Запозичення. Світ. Словник відповідників до іншомовних термінів. URL: https://svit.org.ua./донат.

Соха А. Вдячність і донейти. Як українські читачі можуть підтримати медіа і що з цього отримають? 10.02.2020. MediaLab. URL: https://medialab.online/news/donejty/.

Шевчук Ю. Про донати, пожертви і пончики. 24.11.2021. Zbruc. URL: https://zbruc.eu/node/108927.

Феномен українських донатів, або як українці збирають мільйони у країні, охопленій війною. 11.02.2022. Visit Ukraine. URL: https://visitukraine.today/uk/blog/1293/fenomen-ukrainskix-donativ-abo-yak-ukrainci-zbirayut-milioni-u-kraini-oxoplenii-viinoyu.

Gonia J., Libben G. (2007). The Mental Lexicon: Core Perspectives : e-book. Brill. 2007. URL: https://brill.com/display/title/23295.

Mao C. (2013). Associative Meaning in Social and Cultural Context. Proceedings of the 2nd International Conference on Science and Social Research. doi: 10.2991/ICSSR-13.2013.140.

Oldfield R. C. (1966) Things, Words and the Brain. Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1996. Volume 18. Issue 4. Р. 340—353.

References

Hapchenko O. A. (2003). Indyvidualnyi leksykon osobystosti yak osoblyve mentalne utvorennia. Movni i kontseptualni kartyny svituiu, 46 (1), pp. 239—249. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis _nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mikks_2013_46(1)__30

Ukrainski slovnyky. (n. d.). Horokh. Available at: https://goroh.pp.ua.

Zasiekina L. V. & Zasiekin S. V. (2002). Vstup do psykholinhvistyky : navch. posib. Ostroh: Vyd-vo un-tu "Ostrozka akademiia".

Pryima L. (2020). Hramatychne osvoiennia anhlitsyzmiv u suchasnii ukrainskii movi. Linhvistychni studii, 40 (2), pp. 71—80.

Perekladayemo slovo donat (groshi). (n. d.). Slovotvir. Available at: https://slovotvir.org.ua/words/donat-hroshi.

Zapozichennya. (n. d.). Svit. Slovnik vidpovidnikiv do inshomovnih terminiv. Available at: https://svit.org.ua./донат.

Sokha A. (2020). Vdiachnist i doneity. Yak ukrainski chytachi mozhut pidtrymaty media i shcho z tsoho otrymaiut? MediaLab. Available at: https://medialab.online/news/donejty/.

Shevchuk Yu. (2021). Pro donaty, pozhertvy i ponchyky. Zbruc. Available at: https://zbruc.eu/node/108927.

Fenomen ukrainskykh donativ. Abo yak ukraintsi zbyraiut miliony u kraini, okhoplenii viinoiu. (2022). Visit Ukraine. Available at: https://visitukraine.today/uk/blog/1293/fenomen-ukrainskix-donativ-abo-yak-ukrainci-zbirayut-milioni-u-kraini-oxoplenii-viinoyu.

Gonia J. & Libben G. (2007). The Mental Lexicon: Core Perspectives : e-book. Brill.

Mao C. (2013). Associative Meaning in Social and Cultural Context. Proceedings of the 2nd International Conference on Science and Social Research. doi:10.2991/ICSSR-13.2013.140.

Oldfield R. C. (1966). Things, Words and the Brain. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 18 (4), рр. 340—353.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

Соціокомунікаційні технології