Цифрові комунікації сучасної бібліотеки: ключові аспекти

Автор(и)

  • Галина Колоскова Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Україна https://orcid.org/0000-0001-5311-7518
  • Алла Михайлова Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна https://orcid.org/0000-0003-2210-2158

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2024.2(331).15-24

Ключові слова:

цифрові комунікації, цифровий простір, інформаційні ресурси, бібліотека, цифровізація регіону

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі визначення ключових аспектів цифрових комунікацій сучасної бібліотеки за умов створення нею власних електронних інформаційних ресурсів, продуктів і послуг для оперативного та якісного забезпечення інформаційних потреб користувачів у контексті цифровізації міста та регіону.

Визначено, що дослідження ключових аспектів цифрових комунікацій сучасної бібліотеки є актуальним, оскільки головне завдання бібліотечних установ у традиційному й мережевому просторах передусім становить інформаційний супровід наукової та дослідної діяльності через якнайповніше комплектування бібліотечного фонду, формування й розвиток системи електронних інформаційних ресурсів, продуктів і послуг, надання доступу до них, забезпечення інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Виконання цих завдань відбувається за умови поступової цифровізації регіону, впровадження комп'ютерних технологій і засобів телекомунікаційного зв'язку, що стають найважливішим стратегічним ресурсом та забезпечують використання бібліотечно-інформаційного потенціалу в науковій, культурній і освітній сферах.

На підґрунті вивчення фахових публікацій проаналізовано зміст термінів "цифровізація" та "цифрові комунікації". Визначено види цифрових комунікацій бібліотечної установи. Досліджено цифрові комунікації на сайтах бібліотек м. Дніпра залежно від видів і призначення. Наголошено на ролі бібліотечних цифрових комунікацій у створенні електронних ресурсів та сервісів і забезпеченні інформаційних потреб віддалених користувачів. Висвітлено ключові аспекти цифрових комунікацій сучасної бібліотеки. Запропоновано заходи щодо організації та подальшого розвитку цифрових комунікацій бібліотечних установ залежно від їх видів та основної місії.

Біографії авторів

Галина Колоскова, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

докторка філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, доцентка кафедри медіакомунікацій і комунікаційних технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Алла Михайлова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри медіакомунікацій та комунікаційних технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Посилання

Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз суспільства. Київ : НБУВ, 2005. 300 с

Гранчак Т. Ю. Орієнтири розвитку бібліотек у середовищі покоління Z. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2019. Вип. 3. C. 20—35.

Грибіненко О. Діджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації. Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки. 2018. № 16. С. 35—37. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php /ec_n/article/view/3523.

Давидова І. О. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку. Бібліотечний вісник. 2014. № 6. С. 8—12.

Демченко М., Мироненко В. Особливості онлайн-комунікації сучасної української бібліотеки (регіональний аспект). Communications and Communicative Technologies. 2023. Вип. 23. С. 32—42. URL: file:///D:/Gala%20DATA/Downloads/219.

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021—2027 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/ regionalna-politika/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/derzhavna-strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-2021-2027-roki-ta-plan-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi.

Дніпро TV URL: https://dnipro.tv/news-dnipro/dnipropetrovshchyna-lider-ukrainy-z-tsyfrovoi-transformatsii.

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека. URL: https://www.libr.dp.ua/.

Електронна бібліотека "ePaveldas" ("Національна спадщина"). URL: https://www.epaveldas.lt/Home.

Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (10 Volumes). IGI Global, June, 2017. 8104 р.

Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в України : монографія. Харків : ХДАК, 2012. 246 с.

Кобєлєв О. М. Соціальна інформатика : конспект лекцій. Харків : ХДАК, 2007. 80 с.

Колоскова Г. В. Бібліотечно-інформаційні комунікації як засіб забезпечення інформаційних потреб віддалених користувачів. Вісник Книжкової палати. 2020. № 8. С. 23—30.

Колоскова Г. В. Бібліотечно-інформаційний потенціал регіону: організаційно-функціональний аспект : дис. … д-ра філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. ХДАК, 2021. 222 с. URL: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/Koloskova/disKoloskova.pdf.

Колоскова Г. В., Кобєлєв О. М. Бібліотечно-інформаційний потенціал м. Дніпро: сучасний стан та перспективи розвитку. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2021. № 3 (31). URL: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30092021/767.

Колоскова Г. В., Кобєлєв О. М. Формування бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону в умовах цифровізації. Вісник Книжкової палати. 2022. № 5. С. 33—40.

Колоскова Г. В. Бібліотечно-інформаційний потенціал як складник ресурсного потенціалу інформаційної економіки регіону. Вісник Книжкової палати. 2023. № 4. С. 39—47.

Король С., Польовик Є. Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку. Modern Economics. 2019. Вип. 18. С. 67—73. URL: http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf.

Лігоненко Л., Хріпко А., Доманський А. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Економічні науки. 2018. № 22 (62), 2 т. С. 21—24.

Олтаржевський Д. Цифрові комунікації : навчальний посібник із дисципліни "Медіавиробництво: промоція". Київ : ННІЖ КНУ ім. Т. Шевченко. 2023. 120 с.

Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проєкту інформатизації : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 644. URL: http://consultant.parus.ua /?doc=07BI0B3220.

Про схвалення "Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану її реалізації" : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 167-р. URL: https://www.kmu.gov.ua /npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovih-kompetentnostej-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi-167-030321.

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України" : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KR160219?ed=2016_03_23.

Регіональна програма інформатизації "Дніпропетровщина: цифрова трансформація" на 2023—2025 роки. URL: https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/про-регіональну-програму-інформатиз.

Cоколова І. Використання комп'ютерних технологій бібліотек в опрацюванні вітчизняних періодичних видань. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3247:vikoristannya-komp-yuternikh-tekhnologij-bibliotek-v-opratsyuvanni-vitchiznyanikh-periodichnikh-vidan&catid=81&Itemid=415.

Україна-2030 Е — Країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-1.

Шемаєв С. О. Взаємодія бібліотек, архівів, музеїв в мережевому просторі. URL: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/old_2017/Shemaev/dishemaev.pdf.

References

Gorovij V. M. (2005). Osoblivosti rozvitku socialnih informacijnih baz suspilstva. Kyiv: NBUV.

Granchak T. Yu. (2019). Oriyentiri rozvitku bibliotek u seredovishi pokolinnya Z. Ukrayinskij zhurnal z bibliotekoznavstva ta informacijnih nauk, 3, рр. 20—35.

Gribinenko O. (2018). Didzhitalizaciya ekonomiki v novij paradigmi cifrovoyi transformaciyi. Mizhnarodni vidnosini. Seriya: Ekonomichni nauki, 16, рр. 35—37. Availablе at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php /ec_n/article/view/3523.

Davidova I. O. (2014). Socialno-komunikacijna teoriya bibliotechnoyi diyalnosti: stanovlennya ta shlyahi rozvitku. Bibliotechnij visnik, 6, рр. 8—12.

Demchenko M. & Mironenko V. (2023). Osoblivosti onlajn-komunikaciyi suchasnoyi ukrayinskoyi biblioteki (regionalnij aspekt). Communications and Communicative Technologies, 23, рр. 32—42.

Derzhavna strategiya regionalnogo rozvitku na 2021—2027 roki. (n. d.). Availablе at: https://www.kmu.gov.ua /diyalnist/regionalna-politika/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/derzhavna-strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-2021-2027-roki-ta-plan-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi.

Dnipro TV. (n. d.). URL: https://dnipro.tv/news-dnipro/dnipropetrovshchyna-lider-ukrainy-z-tsyfrovoi-transformatsii.

Dnipropetrovska oblasna universalna naukova biblioteka. (n. d.). Availablе at: https://www.libr.dp.ua/.

Elektronna biblioteka "ePaveldas" ("Nacionalna spadshina") (n. d.). Availablе at: https://www.epaveldas.lt/Home.

Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (10 Volumes). (2017). IGI Global.

Kobyelyev O. M. (2012). Informacijna analitika v strukturi bibliotechnoyi diyalnosti v Ukrayini : monografiya. Harkiv: HDAK.

Kobyelyev O. M. (2007). Socialna informatika : konspekt lekcij. Harkiv: HDAK.

Koloskova G. V. (2020). Bibliotechno-informacijni komunikaciyi yak zasib zabezpechennya informacijnih potreb viddalenih koristuvachiv. Visnik Knizhkovoyi palati, 8, рр. 23—30.

Koloskova G. V. (2021). Bibliotechno-informacijnij potencial regionu: organizacijno-funkcionalnij aspekt PhD. HDAK. Availablе at: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/Koloskova/disKoloskova.pdf.

Koloskova G. V. & Kobyelyev O. M. (2021). Bibliotechno-informacijnij potencial m. Dnipro: suchasnij stan ta perspektivi rozvitku. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 3 (31). Availablе at: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30092021/767.

Koloskova G. V. & Kobyelyev O. M. (2022). Formuvannya bibliotechno-informacijnogo potencialu v umovah cifrovizaciyi. Visnik Knizhkovoyi palati, 5, рр. 33—40.

Koloskova G. V. (2023). Bibliotechno-informacijnij potencial yak skladnik resursnogo potencialu informacijnoyi ekonomiki regionu. Visnik Knizhkovoyi palati, 4, рр. 39—47.

Korol S. & Polovik Ye. (2019). Didzhitalizaciya ekonomiki yak faktor profesijnogo rozvitku. Modern Economics, 18, рр. 67—73. Availablе at: http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf.

Ligonenko L., Hripko A. & Domanskij A. (2018). Zmist ta mehanizm formuvannya strategiyi didzhitalizaciyi v biznes-organizaciyah. Mizhnarodnij naukovij zhurnal "Internauka". Ekonomichni nauki, 22 (62), 2 t., рр. 21—24.

Oltarzhevskij D. (2023). Cifrovi komunikaciï : navchalniĭ posibnik iz disciplini "Mediavirobnictvo: promociya". Kyiv: NNIZh KNU im. T. Shevchenko.

Pro zatverdzhennya Poryadku formuvannya ta vikonannya regionalnoyi programi i proyektu informatizaciyi : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 12 kvitnya 2000 r. № 644. (2000). Availablе at: http://consultant.parus.ua/?doc=07BI0B3220.

Pro shvalennya "Koncepciyi rozvitku cifrovih kompetentnostej ta zatverdzhennya planu yiyi realizaciyi" : Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 03 bereznya 2021 r. № 167-r. (2021). Availablе at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovih-kompetentnostej-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi-167-030321.

Pro shvalennya Strategiyi rozvitku bibliotechnoyi spravi na period do 2025 roku "Yakisni zmini bibliotek dlya zabezpechennya stalogo rozvitku Ukrayini" : Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 23 bereznya 2016 r. № 219-r. (2016). Availablе at: https://ips.ligazakon.net/document/view/KR160219?ed=2016_03_23.

Regionalna programa informatizaciyi "Dnipropetrovshina: cifrova transformaciya" na 2023—2025 roki. (n. d.). Availablе at: https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/про-регіональну-програму-інформатиз.

Cokolova I. (n. d.). Vikoristannya komp'yuternih tehnologij bibliotek v opracyuvanni vitchiznyanih periodichnih vidan. Availablе at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3247: vikoristannya-komp-yuternikh-tekhnologij-bibliotek-v-opratsyuvanni-vitchiznyanikh-periodichnikh-vidan&catid= 81&Itemid=415.

Ukrayina-2030 E — Krayina z rozvinutoyu cifrovoyu ekonomikoyu. (n. d.). Availablе at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-1.

Shemayev S. O. (n. d.). Vzayemodiya bibliotek, arhiviv, muzeyiv v merezhevomu prostori. Availablе at: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/old_2017/Shemaev/dishemaev.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23

Номер

Розділ

Бібліотечна справа