Кунсткамера як явище європейської культури: джерелознавче дослідження

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.8(313).40-47

Ключові слова:

кунсткамера, музеологія, музей, експозиція, бібліотека, історіографія, джерелознавство, Європа

Анотація

У статті досліджено історію виникнення кунсткамер у країнах Західної та Центральної Європи. Проаналізовано праці музеологів, істориків, мистецтвознавців, архітекторів за темою. Для розкриття проблематики статті залучено експозиції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (м. Київ), Національного музею медицини України, Аптеки-музею Подільського району м. Києва, Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, Аптеки-музею "Під чорним орлом" м. Львова, фонди та експозиції Державного історико-культурного заповідника м. Острога Рівненської обл.

З'ясовано, що перші кунсткамерні зібрання з'явилися в добу Середньовіччя. Різновиди кунсткамер у країнах Європи відомі від XVI—XVIII ст. Проаналізовано музейні трактати окресленого періоду. Розглянуто дефініцію поняття "кунсткамера" за періодів Відродження та Просвітництва.

Біографія автора

Дмитро Кепін, Книжкова палата України імені Івана Федорова

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу ретроспективної бібліографії Книжкової палати України

Посилання

Климишин О. С. Природнича музеологія : навчальний посібник / О. С. Климишин, І. В. Шидловський. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. — 208 с.

Червоненко О. Європейські ренесансні колекції натуралій як історична передумова виникнення природничих музеїв / Оксана Червоненко // Емінак : науковий щоквартальник. — 2017. — № 3 (19) (липень—вересень). — Т. 2. — С. 131—137.

Червоненко О. В. Museo naturale Уліссе Альдрованді та його роль у розвитку прирородознавства в Європі у XVI ст. / О. В. Червоненко // Історія науки і техніки. — 2018. — Т. 8, вип. 2 (13). — С. 560—572.

Червоненко О. В. Природнича складова в універсальному "музейному" театрі Самюеля фон Квікхеберга / Червоненко Оксана Володимирівна // XXX International Scientific and practical conference "Interaction of Society and Science : problems and prospects". London, England, June 15—18, 2021. — London : International Science Group ISG, 2021. — P. 167—171.

Шикула Р. Р. Використання засобів музейної педагогіки у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів та шкіл / Р. Р. Шикула. — Рівне : ФОП Зелент О. І., 2017. — 138 с.

Бєлікова М. В. Основи музеєзнавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Бєлікова, В. М. Зайцева ; Запорізький національний технічний університет. — Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2015. — 180 с.

Салата О. О. Основи музеєзнавства : навчально-методичний посібник / О. О. Салата. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. — 164 с.

Возницький Б. Лівівська галерея мистецтв. Палац Потоцьких / Борис Возницький, Оксана Козинкевич, Світлана Стець, Світлана Бірюльова. — Лівів : Центр Європи, 2006. — 36 с.

Bietkowski H. Świat Kopernika / Henryk Bietkowski, Włodzimierz Zonn. — Warszawa : Arkady, 1972. — 168 s.

Грицкевич В. П. История музеев мира : учебное пособие для студентов исторических факультетов специальности Е 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия" / В. П. Грицкевич, А. А. Гужаловский. — Минск : Белорусский государственный университет, 2003. — 282 с.

Żygulski Z. J. Muzea na świecie : wstęp do muzealnictwa / Żygulski Z. J. — Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe (PWN), 1982. — 216 s.

Lourenço M. C. Contributions to the history of university museums and collections in Europe / Marta C. Lourenço // Museologia. — 2003. — № 3. — P. 17—26.

Findlen P. The Museum: Its classical etymology and Renaissance Genealogy / Paula Findlen // Journal of the History of Collections. — 1989. — № 1. — P. 59—78. — Mode of access: http://jhc.oxfordjournals.org/at. — Title from the screen.

Findlen P. Anatomy Theatres, Botanical Gardens, and Natural History Collections / Paula Findlen // The Cambridze History of Science / Edited by Katharine Park, Lorraine Daston. — Cambridze, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo : Cambridze University Press, 2006. — Volume 3: Early Modern Science. — P. 272—289.

Гравюры Франциска Скорины. Гравюры Францыска Скарыны / Навуковыя рэдактары : д-р філософ. навук А. І. Жураўскі, канд. гіст. навук П. В. Масленікаў, канд. гіст. навук Г. В. Штыхаў. — Мінск : Беларусь, 1972. — 12 с.

Betrucci P. The Architecture of Knowledze: Science, Collecting and Display in Eighteenth-Century Naples. — P. 149—174. — Mode of access: https://hshm.yale.edu/sites/default/files/files/Bertucci_Architecture %20of%20knowledge.pdf (Date of access 14.06.2022). — Title from the screen.

Stone-Ferrier L. Market Scenes As Viewed by an Art Historian / Linda Stone-Ferrier // Art in History. History in Art. Studies in seventeenth-century Dutch cultury / Edited by David Freedberg and Jan de Vroes. — Los Angeles : Getty Center for the History of Art and the Humanites, 1991. — P. 29—58.

Кривольченко Н. Г. Каталог стародруків із фондів Наукової бібліотеки Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України / Н. Г. Кривольченко. — Київ : Арістей, 2009. — 70 с.

Dutch Masters From the Rijksmuseum, Amsterdam. Education resource / National Gallery of Victoria / Editor: Lisa Prager Corporate Communication. — Melborne : The Craftsman Press, 2005. — 16 p.

Adams A. J. Temporality and the Seventeenth-century Dutch Portrait / Ann Jensen Adams // Journal of historians of Netherlandish Art. — 2013. — Vol. 5, Iss. 2, Summer. — P. 1—17. — DOI:10.5092/jhna.2013.5.2.15. — Mode of access: https://jhna.org/articles/temporality-seventeenth-century-dutch-portrait/ (Date of access 14.06.2022). — Title from the screen.

Museum der westlichen und orientalischen Kunst. Kiew / Text und Auswahl von Jelena Roslawez. — Leningrad : Aurora-Kunstverlag, 1986. — 192 s.

Возницький Б. Лівівська галерея мистецтв. Палац Потоцьких / Борис Возницький, Оксана Козинкевич, Світлана Стець, Світлана Бірюльова. — Лівів : Центр Європи, 2006. — 36 с.

Żygulski Z. J. Muzea na świecie : wstęp do muzealnictwa / Żygulski Z. J. — Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe (PWN), 1982. — 216 s.

Arabas I. Przyrodnicy kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa / I. Arabas // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. — 2009. — R. 54, № 1. — S. 115—130.

Kuwakino K. The great theatre of creative thought. The Inscriptiones vel tituli theatric amplissimi… (1565) by Samuel von Quiccheberg / Koji Kuwakino // Journal of the History of Collections. — 2013. — January. — P. 1—22. — DOI: 10.1093/jhc/fhso25. — Mode of access: http://Jhc.oxfordjournals.org/ (Date of access 14.06.2022). — Title from the screen.

Ekman M. The birth of the museum in the Nordic countries / Mattias Ekman // Nordic Museology. — 2018. — № 1. — P. 5—26.

The first treatise on museums. Samuel Quiccheberg’s Inscriptiones, 1565 ; translation by Mark A. Meadow and Bruce Robertson ; edited by Mark A. Meadow with Bruce Robertson. — Los Angeles : Getty Research Institute, 2013. — xiii, 145 p.

Schawe M. Alte Pinakothek Munich. — 4th edition / Martin Schawe. — Munich—Berlin—London—New York, 2010. — 144 p.

Żygulski Z. J. Muzea na świecie : wstęp do muzealnictwa / Żygulski Z. J. — Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe (PWN), 1982. — 216 s.

Ekman M. The birth of the museum in the Nordic countries / Mattias Ekman // Nordic Museology. — 2018. — № 1. — P. 5—26.

Chevalier A. Le cabinet de curiosité du Président Bon / Alain Chevalier // Bulletin Historique de la ville de Montpellier. — 1988. — № 10. — P. 5—20.

Грицкевич В. П. История музеев мира : учебное пособие для студентов исторических факультетов специальности Е 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия" / В. П. Грицкевич, А. А. Гужаловский. — Минск : Белорусский государственный университет, 2003. — 282 с.

Дзюба О. Останній гетьман України Кирило Розумовський / Олена Дзюба // Світогляд. — 2010. — № 2. — С. 62—67.

Curtius E. Kunstmuseen, ihre Gechichte und ihre Bestimmung mit besonder Rucksicht auf des Königliche Museum zu Berlin. Vortrag gehalte in Wissenschaftlichen Vereine am 26. Februar (1870 J.) / Ernst Curtius. — Berlin, 1870. — 30 s.

References

Klimishin O. S. & Shidlovskij I. V. (2017). Prirodnicha muzeologiya : navchalnij posibnik. Lviv: LNU imeni Ivana Franka.

Chervonenko O. (2017). Yevropejski renesansni kolekciyi naturalij yak istorichna peredumova viniknennya prirodnichih muzeyiv. Eminak: naukovij shokvartalnik, 3 (19) (lipen—veresen), 2, рр. 131—137.

Chervonenko O. V. (2018). Museo naturale Ulisse Aldrovandi ta ogo rol u rozvitku prirorodoznavstva v Yevropi u XVI st. Istoriya nauki i tehniki, T. 8, vip. 2 (13), рр. 560—572.

Chervonenko O. V. (2021). Prirodnicha skladova v universalnomu "muzejnomu" teatri Samyuelya fon Kvikhe-berga. XXX International Scientific and practical conference "Interaction of Society and Science : problems and prospects". London, England, June 15—18, 2021. London: International Science Group ISG, рр. 167—171.

Shikula R. R. (2017). Vikoristannya zasobiv muzejnoyi pedagogiki u navchalno-vihovnomu procesi vishih navchalnih zakladiv ta shkil. Rivne: FOP Zelent O. I.

Byelikova M. V. & Zajceva V. M. (2015). Osnovi muzeyeznavstva : navchalnij posibnik dlya studentiv vishih navchalnih zakladiv. Zaporizhzhya: LIPS LTD.

Salata O. O. (2015). Osnovi muzeyeznavstva : navchalno-metodichnij posibnik. Vinnicya: Nilan-LTD.

Voznickij B., Kozinkevich O., Stec S. & Biryulova S. (2006). Livivska galereya mistectv. Palac Potockih. Liviv: Centr Yevropi.

Bietkowski H. & Zonn W. (1972). Swiat Kopernika. Warszawa: Arkady.

Grickevich V. P. & Guzhalovskij A. A. (2003). Istoriya muzeev mira: uchebnoe posobie dlya studentov istoricheskih fakultetov specialnosti E 1-23 01 12 "Muzejnoe delo i ohrana istoriko-kulturnogo naslediya". Minsk: Belorusskij gosudarstvennyj universitet.

Zygulski Z. J. (1982). Muzea na swiecie : wstep do muzealnictwa. Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe (PWN).

Lourenco M. C. (2003). Contributions to the history of university museums and collections in Europe. Museologia, 3, рр. 17—26.

Findlen P. (1989). The Museum: Its classical etymology and Renaissance Genealogy. Journal of the History of Collections, 1, рр. 59—78. Available at: http://jhc.oxfordjournals.org/at.

Findlen P. (2006). Anatomy Theatres, Botanical Gardens, and Natural History Collections. The Cambridze History of Science, Volume 3: Early Modern Science, рр. 272—289.

Gravyury Franciska Skoriny. Gravyury Francyska Skaryny (1972). Minsk: Belarus.

Betrucci P. (2022). The Architecture of Knowledze: Science, Collecting and Display in Eighteenth-Century Naples, рр. 149—174. Available at: https://hshm.yale.edu/sites/default/files/files/Bertucci_Architecture%20of %20knowledge.pdf (Аccessed 14.06.2022).

Stone-Ferrier L. & Vroes J. (1991). Market Scenes As Viewed by an Art Historian. Art in History. History in Art. Studies in seventeenth-century Dutch cultury. Los Angeles: Getty Center for the History of Art and the Humanites, рр. 29—58.

Krivolchenko N. G. (2009). Katalog starodrukiv iz fondiv Naukovoyi biblioteki Institutu botaniki im. M. G. Ho-lodnogo NAN Ukrayini. Kyiv: Aristej.

Dutch Masters From the Rijksmuseum, Amsterdam. Education resource. (2005). Melborne: The Craftsman Press, 2005. — 16 p.

Adams A. J. (2013). Temporality and the Seventeenth-century Dutch Portrait. Journal of historians of Nether-landish Art, Vol. 5, Iss. 2, Summer, рр. 1—17. — DOI:10.5092/jhna.2013.5.2.15. Available at: https://jhna.org/ articles/temporality-seventeenth-century-dutch-portrait/ (Date of access 14.06.2022).

Museum der westlichen und orientalischen Kunst. Kiew. (1986). Leningrad: Aurora-Kunstverlag.

Voznickij B., Kozinkevich O., Stec S. & Biryulova S. (2006). Livivska galereya mistectv. Palac Potockih. Liviv: Centr Yevropi.

Zygulski Z. J. (1982). Muzea na swiecie : wstep do muzealnictwa. Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe (PWN).

Arabas I. (2009). Przyrodnicy kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 54 (1), рр. 115—130.

Kuwakino K. (2013). The great theatre of creative thought. The Inscriptiones vel tituli theatric amplissimi… (1565) by Samuel von Quiccheberg. Journal of the History of Collections, January, рр. 1—22. DOI: 10.1093/jhc/fhso25. Available at: http://Jhc.oxfordjournals.org/ (Аccessed 14.06.2022).

Ekman M. (2018). The birth of the museum in the Nordic countries. Nordic Museology, 1, рр. 5—26.

The first treatise on museums. Samuel Quiccheberg's Inscriptiones, 1565. (2013). Los Angeles: Getty Research Institute.

Schawe M. (2010). Alte Pinakothek Munich. 4 th edition. Munich—Berlin—London—New York.

Zygulski Z. J. (1982). Muzea na swiecie : wstep do muzealnictwa. Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe (PWN).

Ekman M. (2018). The birth of the museum in the Nordic countries. Nordic Museology, 1, рр. 5—26.

Chevalier A. (1988). Le cabinet de curiosite du President Bon. Bulletin Historique de la ville de Montpellier, 10, рр. 5—20.

Grickevich V. P. & Guzhalovskij A. A. (2003). Istoriya muzeev mira : uchebnoe posobie dlya studentov istoricheskih fakultetov specialnosti E 1-23 01 12 "Muzejnoe delo i ohrana istoriko-kulturnogo naslediya". Minsk: Belorusskij gosudarstvennyj universitet.

Dzyuba O. (2010). Ostannij getman Ukrayini Kirilo Rozumovskij. Svitoglyad, 2, рр. 62—67.

Curtius E. (1870). Kunstmuseen, ihre Gechichte und ihre Bestimmung mit besonder Rucksicht auf des Konigliche Museum zu Berlin. Vortrag gehalte in Wissenschaftlichen Vereine am 26. Februar (1870 J.). Berlin.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Історичні розвідки