Особливості змісту та технологій висвітлення інформаційних ресурсів мережі освітянських бібліотек в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Наталія Кропочева Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.2(319).19-27

Ключові слова:

інформаційні ресурси, мережа освітянських бібліотек, види інформаційних продуктів, воєнний стан, бібліотеки закладів вищої педагогічної освіти

Анотація

Розглянуто діяльність бібліотек закладів вищої педагогічної освіти — учасниць мережі освітянських бібліотек МОН і НАПН України в контексті створення, поширення та популяризації інформаційних ресурсів найбільш значущого соціального спрямування в умовах воєнного стану. Для визначення репрезентативної вибірки було сформовано вимоги до відбору бібліотек за класифікаційними ознаками (педагогічний профіль), наявністю сайту (сторінки).

З урахуванням типу закладу вищої педагогічної освіти розглянуто та схарактеризовано діяльність бібліотек зі створення інформаційних продуктів освітнього, культурно-просвітницького спрямування, особ­ливістю яких є громадянська й національно спрямована тематика. Значний сегмент публікацій, присвячених розробленню та поширенню ресурсів, наведених у статті, віддзеркалює значущість порушеної проблеми.

Схарактеризовано види інформаційних продуктів, розміщених на сайтах бібліотечних установ закладів освіти, з-поміж яких виокремимо такі: електронні покажчики, дайджести, бібліографічні огляди, тематичні бібліографічні списки, презентації, віртуальні виставки, відеопрезентації, мультимедійні видання, календарі знаменних і пам'ятних дат. Зазначено, що ці ресурси відрізняються за жанрами, каналами транслювання, принципом взаємодії та адресністю.

Доведено, що в умовах воєнного стану основним атрибутом консолідації стає громадянська й патріо­тична спрямованість інформаційних ресурсів. Наголошено на актуальності віддзеркалення тематичного спектра інформаційних продуктів громадянського та національно-патріотичного спрямування мережі освітянських бібліотек МОН і НАПН України у змістовій і видовій диференціації.

Біографія автора

Наталія Кропочева, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Посилання

Бут А. Черкаси — мистецький прихисток Сходу України: Мандрівна бібліотека паркується / Анастасія Бут // Прочерк : про це говорять Черкаси. — Режим доступу: https://procherk.info/news/7-cherkassy/103741-cherkasi--mistetskij-prihistok-shodu-ukrayi ni-mandrivna-biblioteka-parkuetsja. — Назва з екрана.

Вакаренко О. Спеціалізований ресурс для академічних книг: концепція і пілотна версія / Олена Вакаренко, Анна Радченко, Зоя Болкотун // Бібліотечний вісник. — 2022. — № 1. — С. 3—15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_1_3. — Назва з екрана.

Варюхіна Л. Добрий день, бібліотечна країно! Ми — з Миколаєва! / Любов Варюхіна, Олена Некипелова // Бібліотечна планета. — 2022. — № 2. — С. 13—17.

Використання електронних відкритих систем для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень : словник-довідник. — Вид. 2-е, виправлене та доповнене / Упоряд.: Спірін О. М., Іванова С. М., Яцишин А. В., Кільченко А. В. та ін. — Київ : Компринт, 2019. — 76 с.

Вилегжаніна Т. Книги і бібліотеки у вихорі війни / Тамара Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2022. — № 2. — С. 4—5.

Вовк Н. С. Використання бібліотечних сторінок у соціальних мережах з метою морально-інформаційної підтримки читачів у березні — квітні 2022 року / Н. С. Вовк // Вісник Харківської державної академії культури. — 2022. — Вип. 61. — С. 94—105. — Режим доступу: http://v-khsac.in.ua/article/ download/261399/257853. — Назва з екрана.

Денбновецький С. О. Цифрова трансформація українських бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень / Денбновецький Станіслав Олександрович // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 1. — С. 26—33. — Режим доступу: http://journals.uran.ua/bdi/article/view/257256. — Назва з екрана.

Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в умовах воєнного стану / Березівська Лариса Дмитрівна, Закатнов Дмитро Олексійович, Тарнавська Сніжана Вікторівна, Лобановська Інна Георгіївна // Вісник Національної академії педагогічних наук України = Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. — 2022. — Т. 4, № 1. — Режим доступу: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/257. — Назва з екрана.

Колоскова Г. Формування бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону в умовах цифровізації / Галина Колоскова, Олексій Кобєлєв // Вісник Книжкової палати. — 2022. — № 5. — С. 33—40. — Режим доступу: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/262276. — Назва з екрана.

Костирко Т. М. Ресурси і сервіси університетської бібліотеки в умовах цифрових трансформацій / Костирко Тамара Миколаївна // Бібліотечний Меркурій. — 2022. — Вип. 1. — С. 105—113. — Режим доступу: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/256413. — Назва з екрана.

Кропочева Н. М. Проєктування електронних ресурсів в умовах формування галузевого інформаційного простору / Н. М. Кропочева // Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 22 груд. 2020 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голов. ред.), Д. О. Закатнов, С. В. Тарнавська (відп. за вип.) та ін.]. — Вінниця : Твори, 2020. — С. 59—50. — Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf (дата звернення: 31.01.2023). — Назва з екрана.

Лисенко Т. Сучасний стан і провідні тенденції у роботі українських інформаційних центрів на основі аналізу контенту вебсайтів / Тарас Лисенко // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2022. — Вип. 9. — С. 148—163. — Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/ article/view/259195. — Назва з екрана.

Ржеуський А. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів в умовах карантину на прикладі бібліотек педагогічних закладів вищої освіти / Антоній Ржеуський, Наталія Кунанець // Бібліотечний вісник. — 2022. — № 2. — С. 35—45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_2_5. — Назва з екрана.

Салата Г. В. Тенденції і розвиток бібліотек у цифровому середовищі / Г. В. Салата // Вісник Харківської державної академії культури. — 2022. — Вип. 61. — С. 30—39. — Режим доступу: http://v-khsac.in.ua /article/view/261375. — Назва з екрана.

Терентьєв С. О. Електронні ресурси в системі комунікацій публічних бібліотек України / С. О. Терентьєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 2. — С. 21—26. — DOI: https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2022.263807.

Чумак Є. Трансформація інформаційних ресурсів публічних бібліотек України в сучасних умовах / Є. Чумак // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2022. — Вип. 10. — С. 36—48. — DOI: 10.31866/2616-7654.10.2022.269445.

Хамедюк А. І. Відомі люди Рівненщини. Цифрові колекції. Мапа бібліотечного досвіду : проєкт бібліотек Рівненщини за 2019 рік / А. І. Хамедюк ; Рівнен. обл. універс. наук. б-ка, Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; ред.-упоряд. Н. П. Полян. — Рівне, 2018. — С. 9—10. — Режим доступу: http://libr.rv.ua/data/library/img/55.pdf (дата звернення: 20.01.2023). — Назва з екрана.

Хрущ С. Використання технологій доповненої реальності в сучасних медіатеках / Хрущ Світлана // Цифрова платформа: інформ. технології в соціокультур. сфері. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 144—150. — Режим доступу: http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/261298/257870,%вільний. — Назва з екрана.

References

But A. (2022). Cherkasi — misteckij prihistok Shodu Ukrayini: Mandrivna biblioteka parkuyetsya. Available at: https://procherk.info/news/7-cherkassy/103741-cherkasi-mistetskij-prihistok-shodu-ukrayini-mandrivna-biblioteka-parkuetsja [Аccessed 23.01.23].

Vakarenko O., Radchenko A. & Bolkotun Z. (2022). Specializovanij resurs dlya akademichnih knig: koncepciya i pilotna versiya. Bibliotechnij visnik, 1, рр. 3—15. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_1_3 [Accessed 23.01.23].

Varyuhina L. & Nekipelova O. (2022). Dobrij den, bibliotechna krayino! Mi — z Mikolayeva! Bibliotechna planeta, 2, рр. 13—17.

Spirin O. [ta in.]. [uporyad.]. (2019). Vikoristannya elektronnih vidkritih sistem dlya informacijno-analitichnoyi pidtrimki pedagogichnih doslidzhen : slovnik-dovidnik. Vid. 2-e, vipravlene ta dopovnene. Kyiv: Komprint.

Vilegzhanina T. (2022). Knigi i biblioteki u vihori vijni. Bibliotechna planeta, 2, рр. 4—5.

Vovk N. S. (2022). Vikoristannya bibliotechnih storinok u socialnih merezhah z metoyu moralno-informacijnoyi pidtrimki chitachiv u berezni — kvitni 2022 roku. Visnik Harkivskoyi derzhavnoyi akademiyi kulturi, 61, рр. 94—105. Available at: http://v-khsac.in.ua/article/download/261399/257853.

Denbnoveckij S. O. (2022). Cifrova transformaciya ukrayinskih bibliotek v umovah globalizacijnih peretvoren. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiya, 1, рр. 26—33. Available at: http://journals.uran.ua/ bdi/article/view/257256.

Berezivska L., Zakatnov D., Tarnavska S. & Lobanovska I. (2022). Diyalnist Derzhavnoyi naukovo-peda-gogichnoyi biblioteki Ukrayini imeni V. O. Suhomlinskogo v umovah voyennogo stanu. Visnik Nacionalnoyi akademiyi pedagogichnih nauk Ukrayini = Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 4 (1). Available at: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/257 [Accessed 23.01.23].

Koloskova G. & Kobyelyev O. (2022). Formuvannya bibliotechno-informacijnogo potencialu regionu v umovah cifrovizaciyi. Visnik Knizhkovoyi palati, 5, рр. 33—40. Available at: http://visnyk.ukrbook.net/article /view/262276.

Kostirko T. M. (2022). Resursi i servisi universitetskoyi biblioteki v umovah cifrovih transformacij. Bibliotechnij Merkurij, 1, рр. 105—113. Available at: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/256413.

Kropocheva N. M. (2020). Proyektuvannya elektronnih resursiv v umovah formuvannya galuzevogo informa-cijnogo prostoru. Informacijne zabezpechennya sferi osviti ta nauki Ukrayini : materiali zvit. nauk.-prakt. konf. DNPB Ukrayini im. V. O. Suhomlinskogo, 22 grud. 2020 r., Kyiv. Vinnicya: Tvori, рр. 59—50. Available at: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf [Аccessed 31.01.2023].

Lisenko T.(2022). Suchasnij stan i providni tendenciyi u roboti ukrayinskih informacijnih centriv na osnovi analizu kontentu vebsajtiv. Ukrayinskij zhurnal z bibliotekoznavstva ta informacijnih nauk, 9, рр. 148—163. Available at: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/259195 [Accessed 23.01.23].

Rzheuskij A. & Kunanec N. (2022). Bibliotechno-informacijne obslugovuvannya koristuvachiv v umovah karantinu na prikladi bibliotek pedagogichnih zakladiv vishoyi osviti. Bibliotechnij visnik, 2, рр. 35—45. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_2_5.

Salata G. V. (2022). Tendenciyi i rozvitok bibliotek u cifrovomu seredovishi. Visnik Harkivskoyi derzhavnoyi akademiyi kulturi. 61, рр. 30—39. Available at: http://v-khsac.in.ua/article/view/261375 [Accessed 22.01.23].

Terentyev S. O. (2022). Elektronni resursi v sistemi komunikacij publichnih bibliotek Ukrayini. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiya, 2, рр. 21—26. DOI: https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2022.263807.

Chumak Ye. (2022). Transformaciya informacijnih resursiv publichnih bibliotek Ukrayini v suchasnih umovah. Ukrayinskij zhurnal z bibliotekoznavstva ta informacijnih nauk, 10, рр. 36—48. DOI: 10.31866/2616-7654.10.2022.269445.

Hamedyuk A. I. (2018). Vidomi lyudi Rivnenshini Cifrovi kolekciyi. Mapa bibliotechnogo dosvidu : proyekt bibliotek Rivnenshini za 2019 rik. Rivne, рр. 9—10. Available at: http://libr.rv.ua/data/library/img/55.pdf [Accessed 20.01.2023].

Hrush S. (2022). Vikoristannya tehnologij dopovnenoyi realnosti v suchasnih mediatekah. Cifrova platforma: inform. tehnologiyi v sociokultur. sferi, 5 (1), рр. 144—150. Available at:

http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/261298/257870 [Accessed 23.01.23].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

Бібліотечна справа